Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 4402Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland – Besluit m.e.r. beoordeling - E.J. Bos Diervoeding - Hoofdweg 244, Bruinehorst 2-2a en Ribesstraat 5 te Ederveen

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een aanmeldingsnotie m.e.r-beoordelingsplicht ontvangen van E.J. Bos Diervoeding.

 

De aanmeldingsnotitie betreft het oprichten van een installatie voor de verwijdering van afval met een capaciteit van 50 ton per dag of meer binnen de inrichting op de locatie Hoofdweg 244, Bruinehorst 2-2a en Ribesstraat 5 te Ederveen.

 

Wij besluiten dat er geen milieueffectrapport moet worden opgesteld. Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen, die reden geven voor een nadere milieueffectbeoordeling als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

 

Publicatie besluit

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

 

Tevens wordt het besluit bekendgemaakt in de Staatscourant.

 

Mogelijkheid van inzien

De aanmeldingsnotitie, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken kunnen gedurende een termijn van zes weken op verzoek worden ingezien:

- bij de gemeente Ede; hiertoe kan tijdens kantooruren een afspraak worden gemaakt met de heer P. Geurts, bereikbaar via email peter.geurts@ede.nl of telefoonnummer 06 – 31 64 98 76, of de heer C. Brus bereikbaar via c.brus@oddevallei.nl of telefoonnummer 088 – 11 69 823.

- de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via het emailadres wabo@odrn.nl of er kan gebeld worden met telefoonnummer 024 – 751 77 00.

 

De eerste dag van de terinzagelegging is 15 juni 2018.

 

Voorbereidingsbesluit

Dit besluit wordt gezien als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit kan alleen bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende, die - los van het besluit omgevingsvergunning Wabo - rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.