Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2018, 4401VerordeningenEerste wijzigingsverordening Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord-Brabant

 

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 7 november 2017;

 

gelet op artikel 8.43 van de Wet luchtvaart;

 

gezien het advies van de Commissie regionaal overleg Budel van 22 december 2016;

 

overwegende dat Provinciale Staten op 20 september 2013 de Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord-Brabant hebben vastgesteld;

 

overwegende dat Kempen Airport op 16 en 18 augustus 2016 ingekomen en op 26 oktober 2016 en 2 mei 2017 aangevuld, verzocht heeft om toevoeging van de mogelijkheid tot instrumentvliegen tijdens de daglichtperiode en aanpassing van de contouren voor geluid en externe veiligheid vanwege verkeer van Micro Light Aircrafts (MLA) in de Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel;

 

overwegende dat met het verzoek van Kempen Airport kan worden ingestemd;

 

overwegende dat inwilliging van dit verzoek leidt tot de noodzaak tot aanpassing van deze verordening;

 

overwegende dat in deze verordening nog verwezen wordt naar het inmiddels vervallen Luchtverkeersreglement, zodat van deze gelegenheid gebruik wordt gemaakt tot een technische aanpassing van de artikelen 1 en 7 van deze verordening;

 

 

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

 

Artikel I Wijzigingen

 

De Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  Onderdeel e komt te luiden:

  • e.

   helikopter: luchtvaartuig als bedoeld in artikel 1 van het Besluit burgerluchthavens;

 • 2.

  Onderdeel k komt te luiden:

  • k.

   MLA: Micro Light Aeroplane als bedoeld in artikel 1 van het Besluit burgerluchthavens;

 • 3.

  Onderdeel m komt te luiden:

  • m.

   vliegtuig: luchtvaartuig als bedoeld in artikel 1 van het Besluit burgerluchthavens;

 

B.

Artikel 7, eerste lid, komt te luiden:

 • 1.

  Het gebruik van de luchthaven vindt plaats:

  • a.

   binnen de daglichtperiode overeenkomstig de zichtvlieg-voorschriften en instrumentvliegvoorschriften, bedoeld in het Besluit luchtverkeer 2014; en

  • b.

   buiten de daglichtperiode overeenkomstig de instrumentvlieg-voorschriften, bedoeld in het Besluit luchtverkeer 2014, tussen 07.00 en 23.00 uur plaatselijke tijd, voor zover deze vluchten geen les- en oefenvluchten zijn.

 

C.

In artikel 9 wordt ‘bijlage 5’ vervangen door: de bijlagen 5, 6 en 7.

 

D.

In artikel 10 wordt ‘bijlage 6’ vervangen door: bijlage 5.

 

E.

In artikel 11 wordt ‘bijlage 7’ vervangen door bijlage 6.

 

F.

In artikel 12 wordt ‘bijlage 8’ vervangen door bijlage 7.

 

G.

In bijlage 3 wordt tabel 1 vervangen door onderstaande tabel

 

Tabel 1

Handhavingspunt

X

Y

grenswaarden L den in dB(A)

HH03

169.643

362.400

59,1

HH21

170.340

363.606

58,7

HH03R

169.863

362.632

43,4

HH21L

170.273

363.319

42,6

HH1

168.650

360.750

42,7

HH2

169.700

360.800

43,4

 

H

Bijlage 5 komt te luiden:

 

Bijlage 5 bij Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord-Brabant

Geluidcontouren in Lden als bedoel in artikel 10, eerste lid.

 

 

I.

Bijlage 6 komt te luiden:

 

Bijlage 6 bij Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord-Brabant

Externe veiligheidscontouren, als bedoeld in artikel 11, eerste lid.

 

 

J.

Bijlage 8 wordt genummerd bijlage 7.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsverordening Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord-Brabant.

 

 

 

 

’s-Hertogenbosch, 19 januari 2018

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier,

mw. mr. K.A.E. ten Cate