Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2018, 4394Beschikkingen | aanvraagKennisgeving melding vuurwerkevenement op 19 juni 2018 voor de locatie Ekersdijk parkeerplaat

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij eenmelding vuurwerkevenement op 19 juni 2018 voor de locatie Ekersdijk parkeerplaat hebben ontvangen.

De melding betreft een melding vuurwerkevenement op 19 juni 2018 voor de locatie Ekersdijk parkeerplaat.

Deze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, terinzagelegging, zienswijze, bezwaar en beroep zijn niet van toepassing op de mededeling.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.