Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2018, 4391Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Openstellingsbesluit POP3 uitvoering van LEADER 2017 en 2018

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 5 juni 2018, kenmerk 4.6/2018001428, team Plattelandsontwikkeling, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP3 uitvoering van LEADER 2017 en 2018

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.3 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelings-programma 2014-2020 (Verordening POP3 subsidies provincie Drenthe);

 

overwegende dat de toelichting van de artikelen 6 en 17 uit het Openstellingsbesluit POP3 uitvoering van LEADER 2017 en 2018 dienen aan te sluiten bij hetgeen in de artikelen 6 en 17 zelf staat;

 

 

BESLUITEN:

 

 

 

De eerste alinea van de toelichting van artikel 6 en 17 van het Openstellingsbesluit POP3 uitvoering LEADER 2017 en 2018 vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van 7 februari 2017, gepubliceerd in het Provinciaal Blad nummer 804 van 2017, kenmerk 5.1/2017000353, komt te luiden:

 

Onder bijdragen in natura wordt verstaan de onbetaalde arbeid van arbeidskrachten en onbetaalde arbeid van vrijwilligers. Deze inzet in natura kan worden toegepast, maar moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: er moet gebruik worden gemaakt van een tijdschrijfsysteem, er moet een check op redelijkheid plaatsvinden en de kostenpost kan niet achteraf worden verhoogd. Voor artikel 6 geldt dat maximaal 15% van de subsidiabele projectkosten mag worden opgevoerd als onbetaalde eigen arbeid. Voor artikel 17 geldt dat in het geval van programmalijn 'Be Good' de kosten voor onbetaalde eigen arbeid plus personeelskosten gezamenlijk 15% van de subsidiabele projectkosten mogen bedragen. De bijdrage voor onbetaalde arbeid van vrijwilligers wordt in dit percentage niet meegerekend.

 

De overige alinea’s blijven ongewijzigd.

 

Inwerkingtreding

De wijziging betreffende de aanpassing van de toelichting van artikel 6 en 17 treedt in werking na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot 24 februari 2017.

 

Toelichting

De reden van de wijziging is dat de Toelichting van de artikelen 6 en 17 niet (meer) overeenkomen met hetgeen wat in de artikelen 6 en 17 zelf staat; de informatie in de Toelichting is tegenstrijdig met de betreffende artikelen. Dit leidt tot onduidelijkheden, zowel bij aanvragers als bij de beoordelaars. De wijziging geldt niet alleen voor degenen die nog een aanvraag in moeten dienen, maar ook voor de aanvragen die reeds in behandeling zijn. Ook voor deze aanvragers is het van belang dat duidelijk is wat met artikelen 6 en 17 precies wordt bedoeld.

 

De wijziging betreffende de aanpassing van de toelichting van de artikelen 6 en 17 treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot 24 februari 2017.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

 

Uitgegeven: Klik om een datum in te voeren.