Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 4390

Gepubliceerd op 14 juni 2018 09:00

Goedkeuring Besluit vaststellen Catalogus operationele bevoegdheden en mandaatlijsten personele aangelegenheden, provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

Gelet op artikel 5 van de Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 2018 en artikel 2 van de Regeling mandaat commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant 2018;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten omwille van de herinrichting van de ambtelijke organisatie op 5 juni 2018 de Regeling ambtelijke organisatie Noord-Brabant 2018 en de Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 2018 hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant vanwege de voornoemde herinrichting op 5 juni 2018 de Regeling mandaat commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant 2018 heeft vastgesteld;

 

Overwegende dat de algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant op grond van artikel 8 van de Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 2018 gehouden is om elk verleend ondermandaat vast te leggen in een mandaatlijst alsmede gehouden is een catalogus vast te stellen van bevoegdheden die door middel van het instellen van programma’s en projecten kunnen worden overgedragen aan programmamanagers respectievelijk projectleiders;

 

Overwegende dat de algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant daartoe op 5 juni 2018 het Besluit vaststellen Catalogus operationele bevoegdheden en mandaatlijsten personele aangelegenheden heeft genomen;

 

Overwegende dat voornoemd besluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten behoeft;

 

 

Besluiten:

 

Artikel I  

Goedkeuring te verlenen aan het Besluit vaststellen Catalogus operationele bevoegdheden en mandaatlijsten personele aangelegenheden, zoals opgenomen in de bijlage behorend bij dit besluit.

Artikel II  

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 juli 2018.

Artikel III  

Dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad en toe te voegen aan het mandaatregister van de provincie Noord-Brabant.

 

’s-Hertogenbosch, 11 juni 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage bij Goedkeuring Besluit vaststellen Catalogus operationele bevoegdheden en mandaatlijsten personele aangelegenheden

Besluit

 

 

Onderwerp

Besluit vaststellen Catalogus operationele bevoegdheden en mandaatlijsten personele aangelegenheden

 

De algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant,

 

Gelezen het voorstel van de directeuren;

 

Gelet op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op artikel 5 van de Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 2018 en artikel 2 van de Regeling mandaat commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant 2018;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant omwille van de herinrichting van de ambtelijke organisatie op 5 juni 2018 de Regeling ambtelijke organisatie Noord-Brabant 2018 en de Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 2018 hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant vanwege de voornoemde herinrichting op 5 juni 2018 de Regeling mandaat commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant 2018 heeft vastgesteld;

 

Overwegende dat de algemeen directeur op grond van artikel 8 van de Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 2018 gehouden is om elk verleend ondermandaat vast te leggen in een mandaatlijst alsmede gehouden is een catalogus vast te stellen van bevoegdheden die door middel van het instellen van programma’s en projecten kunnen worden overgedragen aan programmamanagers respectievelijk projectleiders;

 

 

Besluit:

 

 • 1.

  Vast te stellen:

  • a.

   de Catalogus operationele bevoegdheden (met inbegrip van mandaat aan andere functionaris), opgenomen in bijlage 1 behorend bij dit besluit;

  • b.

   de Mandaatlijst personele aangelegenheden algemeen directeur 2018, opgenomen in bijlage 2 behorend bij dit besluit;

  • c.

   de Mandaatlijst personele aangelegenheden 2018, opgenomen in bijlage 3 behorend bij dit besluit.

 

 • 2.

  In te trekken:

  • a.

   het besluit van 17 juli 2009, nr. 1562716, tot vaststellen ondermandaten, volmacht en machtiging 2009, met inbegrip van de bij dat besluit behorende mandaatlijsten;

  • b.

   het besluit van 3 april 2006, nr. 1183133, tot vaststellen van ondermandaten, volmacht en machtiging op het gebied van de directie Economie en Mobiliteit, PPS A59 – Onderhoudsfase;

  • c.

   het besluit van 17 juli 2014, nr. 3621503, tot vaststellen van de Mandaatlijst Ombouw N261 2014.

 

 • 3.

  Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan Gedeputeerde Staten.

 

 • 4.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt na goedkeuring door Gedeputeerde Staten met ingang van 1 juli 2018.

 

 • 5.

  Dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad en toe te voegen aan het mandaatregister van de provincie Noord-Brabant.

 

 • 6.

  Dit besluit aan te halen als: Besluit vaststellen Catalogus operationele bevoegdheden en mandaatlijsten personele aangelegenheden.

 

 

’s-Hertogenbosch, 5 juni 2018

 

De algemeen directeur voornoemd,

 

 

 

 

drs. M.J.A. van Bijnen MBA,

algemeen directeur

 

 

Bijlagen

 

Bijlage 1. Catalogus operationele bevoegdheden (met inbegrip van mandaat aan andere functionaris)

 

Bijlage 2. Mandaatlijst personele aangelegenheden algemeen directeur 2018

 

Bijlage 3. Mandaatlijst personele aangelegenheden 2018


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl