Wijziging Openstellingsbesluiten POP3-subsidies provincie Drenthe

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 5 juni 2018, kenmerk 4.6/2018001428 team Plattelandsontwikkeling tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van het wijzigingsbesluit Openstellingsbesluiten POP3-subsidies provincie Drenthe

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.23, van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelings-programma 2014-2020 (Verordening POP3 subsidies provincie Drenthe);

 

 

BESLUITEN:

 

 

Artikel I  

De Openstellingsbesluiten:

 • a.

  Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovatie Veenkoloniën, vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 9 februari 2016, gepubliceerd in het Provinciaal Blad nummer 863 van 2016, kenmerk 3.1/2016000401;

 • b.

  Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Veenkoloniën, vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 9 februari 2016, gepubliceerd in het Provinciaal Blad nummer 861 van 2016, kenmerk 3.1/2016000401;

 • c.

  Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties, vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 10 oktober 2016, gepubliceerd in het Provinciaal Blad nummer 5706 van 2016, kenmerk 5.1/2016004249;

 • d.

  Openstellingsbesluit Samenwerking in het kader van het EIP 2016, vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 10 oktober 2016, gepubliceerd in het Provinciaal Blad nummer 5708 van 2016, kenmerk 5.1/2016004249;

 • e.

  Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Veenkoloniën, vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 31 januari 2017, gepubliceerd in het Provinciaal Blad nummer 650 van 2017, kenmerk 5.2/2017000261;

 • f.

  Openstellingsbesluit Samenwerking in het kader van het EIP 2017 Veenkoloniën, vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 28 november 2017, gepubliceerd in het Provinciaal Blad nummer 5657 van 2017, kenmerk 5.2/2017003330.

Worden als volgt gewijzigd.

 

 • a.

  Artikel 12, derde lid, Verplichtingen aanvrager, van het Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovatie Veenkoloniën, komt te luiden:

3. In aanvulling op artikel 1.23 van de Verordening kan twee keer per kalenderjaar een aanvraag om een voorschot (deelbetaling) worden ingediend. De hoogte van dit bedrag is in afwijking tot artikel 1.23, lid 4 van de Verordening minimaal € 25.000,--.

 

 • b.

  Artikel 11, tweede lid, Verplichtingen aanvrager, van het Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Veenkoloniën, vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 9 februari 2016, komt te luiden:

2. In aanvulling op artikel 1.23 van de Verordening kan twee keer per kalenderjaar een aanvraag om een voorschot (deelbetaling) worden ingediend. De hoogte van dit bedrag is in afwijking tot artikel 1.23, lid 4 van de Verordening minimaal € 25.000,--.

 

 • c.

  Artikel 10, vierde lid, Verplichtingen aanvrager, van het Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties, komt te luiden:

4. In aanvulling op artikel 1.23 van de Verordening kan twee keer per kalenderjaar een aanvraag om een voorschot (deelbetaling) worden ingediend. De hoogte van dit bedrag is in afwijking tot artikel 1.23, lid 4 van de Verordening minimaal € 25.000,--.

 

 • d.

  Artikel 10, vierde lid, Verplichtingen aanvrager, van het Openstellingsbesluit Samenwerking in het kader van het EIP 2016, komt te luiden:

4. In aanvulling op artikel 1.23 van de Verordening kan twee keer per kalenderjaar een aanvraag om een voorschot (deelbetaling) worden ingediend. De hoogte van dit bedrag is in afwijking tot artikel 1.23, lid 4 van de Verordening minimaal € 25.000,--.

 

 • e.

  Artikel 11, tweede lid, Verplichtingen aanvrager, van het Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Veenkoloniën, vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 31 januari 2017, komt te luiden:

2. In aanvulling op artikel 1.23 van de Verordening kan twee keer per kalenderjaar een aanvraag om een voorschot (deelbetaling) worden ingediend. De hoogte van dit bedrag is in afwijking tot artikel 1.23, lid 4 van de Verordening minimaal € 25.000,--.

 

 • f.

  Artikel 10 Bevoorschotting op basis van realisatie (tussentijdse betaling), van het Openstellingsbesluit Samenwerking in het kader van het EIP 2017 Veenkoloniën, komt te luiden:

In aanvulling op artikel 1.23 van de Verordening kan twee keer per kalenderjaar een aanvraag om een voorschot (deelbetaling) worden ingediend. De hoogte van dit bedrag is in afwijking tot artikel 1.23, lid 4 van de Verordening minimaal € 25.000,--.

 

Artikel II  

Inwerkingtreding

De wijzigingen betreffende de openstellingsbesluiten genoemd onder artikel I a) tot en met f) treden in werking na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Toelichting

Artikel 1.23 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe) biedt Gedeputeerde Staten de mogelijkheid in een openstellingbesluit regels over bevoorschotting te bepalen. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt en op basis van de openstellingsbesluiten eenmaal per kalenderjaar een aanvraag om een voorschot worden ingediend. Dit blijkt in de praktijk te weinig mogelijkheden te bieden voor de aanvrager om de subsidiabele activiteit uit te kunnen voeren. Met deze wijziging wordt het voor de aanvrager mogelijk tweemaal per kalenderjaar een voorschot aan te vragen.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

 

Uitgegeven: Klik om een datum in te voeren.

Naar boven