Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 4386Beschikkingen | afhandelingWet bodembescherming - Dokter Stapenséastraat 10-24 LEIMUIDEN

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een melding ontvangen ingevolge artikel 29 en 37 (ernst en spoed) en 28 en 39 (goedkeuring saneringsplan) van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door HB Adviesbureau bv. Het betreft een verzoek tot het afgeven van een beschikking inzake ernst en spoed en de instemming met het ingediende saneringsplan voor de locatie Dokter Stapenséastraat 10-24 te Leimuiden, kadastraal bekend Leimuiden, sectie A, nummers 2534, 2991, 3460 en 3461. De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA188400652.

De procedure voor het nemen van het besluit was geschorst van 20 maart 2018 tot 25 mei 2018 in verband met het aanleveren van aanvullende gegevens voor een volledige aanvraag (artikel 4:5 jo. 4:15 Awb).

Ontwerpbeschikking

Wij zijn van plan te besluiten dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering niet spoedeisend is en in te stemmen met het saneringsplan.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van 15 juni 2018 tot en met 27 juli 2018 in het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Voor de openingstijden wordt verwezen naar de website van de gemeente Kaag en Braassem.

Inspraak

Gelet op afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 27 juli 2018 schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpbeschikking kenbaar maken aan de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD te Leiden. In principe kunnen alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer K. Kaandorp via 071-4083391 of K.Kaandorp@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2018045564.