Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 4381Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming, De Koumen 134 te Hoensbroek, 2015-1024

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Wet natuurbescherming, besluit

Locatie: De Koumen 134, 6433 KE Hoensbroek Zaaknummer: 2015-1024

Het definitief besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 13 juni 2018 t/m 25 juli 2018 in het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht, na telefonische afspraak, +31 43 389 76 49.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/bekendmakingen.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl. U kunt ook digitaal een beroep- en/of verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/.

Informatie

Vergunningen: tel. nr. +31 43 389 76 49