Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 4371Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Besluit Uniforme Saneringen Kennedylaan (weg), Brunssum, BUS 2018-076

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van Enexis B.V. over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten. Het betreft de categorie tijdelijk uitplaatsen (35 dagen).

Locatie: Kennedylaan (weg), Brunssum, kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie D, nummer 4571.

Datum ontvangst melding: 17 mei 2018

Projectcode: LI089900654

BUS-nummer: 2018-076

Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie

Provincie Limburg, tel. +31 43 389 99 99