Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 4369

Gepubliceerd op 14 juni 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Provincie Limburg, Wet milieubeheer, ontheffing zorgplicht riolering, zaaknummer 2018-200926

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij hebben besloten een ontheffing zorgplicht riolering ingevolge Wet milieubeheer te verlenen:

Wet milieubeheer, ontheffing zorgplicht riolering

Voor: doelmatige inzameling afvalwater dat vrijkomt bij diverse panden buiten de bebouwde kom

Locatie: Genzon 39 te Ulestraten

Kenmerk: 2018-200926

Over het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

InzageHet besluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 13 juni 2018 t/m 25 juli 2018: - in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak, +31 43 389 76 49. - in het gemeentehuis van Meerssen, op de gebruikelijke plaats en tijden.

RechtsbeschermingEen belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, van 14 juni 2018 t/m 25 juli 2018 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als u het verzoek indient tijdens de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl(klik op Onze werkwijze, klik op Bestuursrechtspraak).

Meer informatie

Werkveld Uitvoering, cluster Vergunningen: tel. +31 43 389 76 49

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl