Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2018, 4361Overige besluiten van algemene strekkingOpenstellingsbesluit SKNL 2018

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 5 juni 2018, kenmerk 4.9/2018001431, team Natuur en Water, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van het Openstellingsbesluit SKNL 2018

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (onderdeel van Subsidiegids Platteland hoofdstuk 7.1.) (hierna SKNL);

 

overwegende dat

  • de SKNL een subsidiekader biedt voor de realisatie van natuurterreinen.

 

 

BESLUITEN:

 

 

Het Openstellingsbesluit SKNL 2018 vast te stellen.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het provinciaal blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

 

 

 

Uitgegeven: 14 juni 2018

 

 

 

HOOFDSTUK 1 KWALITEITSIMPULS NATUUR EN LANDSCHAP

Paragraaf 1 Investeringssubsidie natuur en landschap

 

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie als bedoeld in artikel 8, lid 1, onderdeel a, SKNL kan worden verstrekt voor de kadastrale percelen, die zijn aangewezen op bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 

Artikel 2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 1 bedraagt € 50.000,--.

 

Artikel 3 Tarieven begrotingsjaar 2018

De maximale investeringssubsidie voor de realisatie van een natuurbeheertype - wordt op grond van artikel 14, lid 3, van de SKNL bepaald en bedraagt € 10.000,-- per hectare.

 

Paragraaf 2 Subsidie functieverandering

 

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie als bedoeld in artikel 15, onderdeel a, SKNL kan worden verstrekt voor de kadastrale percelen, die zijn aangegeven op bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 4 bedraagt € 2.850.000,--.

 

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening

 

Artikel 6 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Een aanvraag tot subsidieverlening kan in de periode van 15 juni 2018 tot en met 15 augustus 2018 ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ter attentie van SKNL, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

 

 

HOOFDSTUK 2 VOORBEHOUDEN

Artikel 7 Subsidiabele natuurterreinen

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het terrein als 'N00.01 Nog om te vormen naar natuur' begrensd staat op de ambitiekaart van het vigerende Natuurbeheerplan.

 

Artikel 8 Préadvies

Een aanvraag tot subsidieverlening dient vergezeld te gaan van een positief préadvies van Prolander. Een verzoek tot préadvies kan worden ingediend bij Prolander-SNL@Prolander.nl.

 

 

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

 

Artikel 10 Citeertitel en horizonbepaling

  • 1.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit SKNL 2018;

  • 2.

    Dit besluit vervalt op 31 december 2023.

 

BIJLAGE 1 BEHORENDE OPENSTELLINGSBESLUIT SKNL 2018

Aanvragen voor het onderdeel artikel 1 en artikel 4 van dit besluit is uitsluitend mogelijk voor de onderstaande kadastrale percelen.

 

 

Kadastrale percelen

Investeringssubsidie

natuur en landschap

Subsidie

Functieverandering

NOR00V1485

Nee

Ja

NOR00V985

Nee

Ja

RDN01Q613

Nee

Ja

VRI00W186 (deels)

Ja

Ja

VRI00W1830 (deels)

Ja

Ja

VRI00W1831

Ja

Ja

DGL00N474

Nee

Ja

DGL00L1372

Ja

Ja

EDE02C2313 (deels)

Nee

Ja

RDN01Q600

Nee

Ja

ZLR00L605

Nee

Ja

ALO00U624

Nee

Ja

ALO00U625

Nee

Ja

ALO00U626

Nee

Ja

ALO00U627

Nee

Ja

ALO00U628

Nee

Ja

ALO00U633

Nee

Ja

ALO00P1609 (deels)

Nee

Ja

RDE00U301

Nee

Ja

ZLR00L656

Nee

Ja

HVT03M1153 (deels)

Nee

Ja

HVT03Q26

Nee

Ja

HVT03P322

Nee

Ja

BLN00W74 (deels)

Nee

Ja

DGL00M2327

Nee

Ja

HVT03P427 (deels)

Nee

Ja

BGR01L541

Nee

Ja

EDE02C2777

Nee

Ja

PZE00M32

Nee

Ja

NOR00V963

Nee

Ja

NOR00V969

Nee

Ja