Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 4341Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland - Wijziging omgevingsvergunning - Platinawerf 22-26 te Beuningen

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij de verleende omgevingsvergunning d.d. 24 november 2017, kenmerk W.Z15.023094.04 als volgt hebben aangepast:

- voorschrift Bouwen 1.2, voor wat betreft sub 2 en de voorschriften milieu 2.1.3a, 2.1.5a, 3.2.2 te vervangen door de onderstaande voorschriften en voorschrift 2.2.7a aan het besluit toe te voegen;

- de titel “Opslagplaats achter de tankterp (spuitbussen) en gasflessen bij bedrijfslaboratorium” boven de voorschriften 2.2.16 en 2.2.17 te wijzigen in “Opslagplaats achter de tankterp (spuitbussen en gasflessen)”.

Locatie : Platinawerf 22-26 te Beuningen

Datum besluit : 6 juni 2018

Datum verzending : 11 juni 2018

Zaaknummer ODRN: W.Z15.023094.08

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door terinzagelegging van het besluit.

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

- bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen aan de Tweede Walstraat 14 te Nijmegen, geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.

U kunt het besluit en de daarbij behorende stukken ook digitaal inzien in het gemeentehuis in Beuningen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de afsprakenplanner op de gemeentelijke website van Beuningen of bellen met 14 024. Een andere mogelijkheid is om het ontwerpbesluit digitaal per e-mail te ontvangen. Hiervoor kunt u een verzoek sturen naar wabo@odrn.nl.

- bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Tweede Walstraat 14, 6511 LV Nijmegen. Een afspraak kan worden gemaakt via wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024-751 77 00.

De eerste dag van de ter inzage legging is 14 juni 2018.

Artikel 6:19 Awb

Met dit besluit worden wijzigingen aangebracht in de omgevingsvergunning van 24 november 2017, kenmerk W.Z17.023094.04. Tegen deze omgevingsvergunning is beroep ingesteld, waardoor artikel 6:19 Awb van toepassing is op dit wijzigingsbesluit. Dat betekent dat direct beroep openstaat bij de Rechtbank.

Beroep

Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) onder vermelding van zaaknummer UTR 18/291 WABOA V170.

Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;

d. de gronden van het beroep.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, telefoonnummer (088 - 362 0000 of op www.rechtspraak.nl.

Wilt u meer weten?

Bel Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

namens deze:

Omgevingsdienst Regio Nijmegen