Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2018, 4338Beschikkingen | afhandelingProvincie Utrecht Wbb bodemverontreiniging op Blokland 78 Montfoort UT033500138

De eigenaar van bovengenoemd perceel heeft bodemonderzoeken ingediend bij de Gedeputeerde Staten van Utrecht. Aan de hand van deze onderzoeken is vastgesteld in welke mate (hoe ernstig) de bodem verontreinigd is, en of de bodem wel of niet binnen een bepaalde termijn gesaneerd moet worden (spoedeisendheid). Gedeputeerde Staten hebben het volgende besloten:

Er is sprake van twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging, die niet met spoed gesaneerd hoeven te worden. Het besluit heeft zaakkenmerk Z-BDM_HZ-2018-0879-02/UT033500138.

Op Blokland 78 in Montfoort is volgens de Wet bodembescherming (artikel 29 lid 1) sprake van twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Uit berekeningen blijkt dat de verontreiniging bij het huidige gebruik van het perceel geen risico’s oplevert voor mensen, ecologie of op verspreiding.

Daarom hoeft de verontreiniging niet binnen een bepaalde tijd (met spoed) gesaneerd te worden. Bodemverontreinigingen die volgens de Wet bodembescherming ernstig maar niet spoedeisend zijn, worden gesaneerd op het moment dat de bodem bewerkt wordt (bijvoorbeeld bij een bouwproject of graafwerkzaamheden).

Bezwaar maken Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De bezwaartermijn begint op de dag nadat dit besluit is verstuurd naar de aanvrager. U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen.

Uw schriftelijke bezwaarschrift kunt u richten aan: Provincie Utrecht, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. U kunt digitaal bezwaar maken via een formulier op de website van de Provincie Utrecht. U vindt het formulier via www.provincie-utrecht.nl onder: loket/klacht, bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 

 • 1.

  uw naam en contactgegevens;

 • 2.

  de datum waarop u het bezwaar indient;

 • 3.

  een beschrijving van (het onderdeel van) het plan waar u bezwaar tegen heeft;

 • 4.

  de reden waarom u hier bezwaar tegen heeft;

 • 5.

  als u schriftelijk bezwaar maakt: uw handtekening (bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als handtekening).

 • 1.

   

 

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt na de termijn van 6 weken in werking. Dit betekent dat de houder van de beschikking hiervan gebruik kan maken. Zijn er volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. Wanneer u een voorlopige voorziening hebt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierop een beslissing is genomen. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, onder vermelding van voorlopige voorziening, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur bij uw verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw bezwaarschrift en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u vermelden wat de reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u een voorlopige voorziening aanvraagt.

 

Meer informatie Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.