Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 4332Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, m.e.r.-beoordeling Coöperatie 7-LL, Roermondseweg ong. te Haelen

Kennisgeving beoordeling MER-plicht

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit, is genomen:

Beoordelingsbesluit m.e.r.-beoordeling

Voor: aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling oprichting mestverwerkingsinstallatie industrieterrein Zevenellen

Locatie: Coöperatie 7LL, Roermondseweg ongenummerd te Haelen, kadastraal bekend als gemeente Leudal, sectie C, nummer 1324 (gedeeltelijk)

Datum besluit: 7 juni 2018

Zaaknummer: 2018-201862

Besluitvorming

Voordat een vergunning kan worden aangevraagd, moeten Gedeputeerde Staten van Limburg beoordelen of voor de vergunningverlening een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Aan de hand van de door Coöperatie 7LL ingediende aanmeldnotitie hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten dat voor deze activiteit geen milieueffectrapportage moet worden opgesteld.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 14 juni 2018 t/m 25 juli 2018:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via + 31 43 389 78 12;

- in het gemeentehuis van Leudal, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit staat geen rechtstreeks bezwaar en beroep open. Eventuele bezwaren tegen dit besluit kunnen kenbaar worden gemaakt in het kader van de vergunningenprocedure. Het beoordelingsbesluit zal met het ontwerpbesluit en het definitieve vergunningsbesluit ter inzage worden gelegd.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12