Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 4329

Gepubliceerd op 13 juni 2018 09:00
Inhoudsopgave

Bekendmaking: De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend aan  SC Johnson Europlant B.V. een revisievergunning (uitgebreide procedure).

 

Het betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning (zgn. revisievergunning). Het betreft een inrichting waar reinigings- en onderhoudsmiddelen voor huishoudelijk en industrieel gebruik, luchtverfrissers, bestrijdings- en afweermiddelen voor insecten worden geproduceerd.

 

 

De inrichting is gelegen aan de Groot Mijdrechtstraat 81 in Mijdrecht

 

Aanvrager: SC Johnson Europlant B.V.

Zaaknummer: 54680

 

 

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is tekstueel gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

 

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

-provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht;

-gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht.

 

Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Beroep

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt.

 

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van Rechtbank Midden-Nederland, Sector Bestuursrecht Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen.

 

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.

 

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl