Provinciaal blad van Flevoland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FlevolandProvinciaal blad 2018, 4316Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de Commissaris van de Koning van de provincie Flevoland houdende regels omtrent een ondertekeningsmandaat Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017 - 2020

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde in artikel 3:42, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de commissaris van de Koning op 22 mei het volgende besluit heeft genomen::

 

Ondertekeningsmandaat Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017 – 2020

 

De commissaris van de Koning in de provincie Flevoland,

 

Overwegende dat:

 

 • Gedeputeerde Staten bij besluit van 22 mei 2018, nummer 2229523 het “Mandaatbesluit Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017 – 2020” hebben vastgesteld;

 • hierin aan de statutair directeur van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. en in geval van diens afwezigheid aan zijn formele plaatsvervanger, mandaat is verleend om namens hen de benodigde besluiten in het kader van de uitvoering van de “Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017 – 2020” te nemen;

 • daarbij aan de statutair directeur de bevoegdheid is toegekend om ondermandaat te verlenen aan een medewerker die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam is;

 • het uit een oogpunt van doelmatigheid gewenst is dat aan de statutair directeur van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V., diens formele plaatsvervanger en de medewerker aan wie de statutair directeur ondermandaat heeft verleend, ook de bevoegdheid wordt toegekend om de stukken die ter uitvoering van de mandaat genomen besluiten uitgaan, namens Gedeputeerde Staten te ondertekenen;

 • Gedeputeerde Staten in het door hen genomen “Mandaatbesluit Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017 – 2020” toestemming hebben verleend aan de commissaris van de Koning om de ondertekening van deze stukken op te dragen aan de statutair directeur diens formele plaatsvervanger en de medewerker aan wie de statutair directeur ondermandaat heeft verleend;

 

Gelet op artikel 59a, tweede lid van de Provinciewet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht,

BESLUIT:

 

 • 1.

  de ondertekening van stukken, die naar aanleiding van de in mandaat genomen besluiten uitgaan, op te dragen aan de statutair directeur van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V.;

 

 • 2.

  te bepalen dat, ten behoeve van noodzakelijke vervanging, de onder 1 genoemde bevoegdheid ook geacht wordt te zijn opgedragen aan de formele plaatsvervanger van de statutair directeur van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V;

 

 • 3.

  te bepalen dat de onder 1 genoemde bevoegdheid ook geacht wordt te zijn opgedragen aan de medewerker waaraan de statutair directeur ondermandaat heeft verleend.

 

 • 4.

  Te bepalen dat ondertekening plaats vindt onder vermelding van:

   

  “Gedeputeerde Staten van Flevoland,

  namens deze,

  de statutair directeur van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V.”

   

Lelystad, 22 mei 2018

Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland,

L. Verbeek

Aldus gelet op het bepaalde in artikel 10:4, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht mee ingestemd door:

De statutair directeur van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V.

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Flevoland.