Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 4315Beschikkingen | afhandelingOntwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Papelaan-West 109 te Voorschoten

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 6 oktober 2017 een aanvraag ontvangen van Indaver Groencompost B.V. Voorschoten voor een omgevingsvergunning voor een inrichting (milieu) gelegen aan Papelaan-West 109 te Voorschoten.

Het betreft een verzoek om een veranderingsvergunning voor een composteer bedrijf.

De wijziging betreft het aanpassen van de capaciteit van de inrichting en het wijzigen van de samenstelling van de aan te voeren te composteren materialen.

Voor het verlenen van de vergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.

De aanvraag hebben wij in behandeling genomen. Vervolgens hebben wij de ontwerpvergunning opgesteld.

Het definitieve besluit moet binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag genomen worden.

 

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 14 juni 2018 tot en met woensdag 25 juli 2018 in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, Leidseweg 25 in Voorschoten, maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

 

Zienswijzen geven

U kunt tot en met woensdag 25 juli 2018 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

 

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer K. van `t Hoff via 071-4083344 of K.vantHoff@odwh.nl.