Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2018, 4313Plannen | ruimtelijkBekendmaking Ontwerp 1e partiële Herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie/Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016) agrarisch bedrijf te Soest

Op 15 mei 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht de ontwerp 1e partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie/Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016) vastgesteld. De provincie wil weten wat u van deze ontwerpen vindt. Daarom liggen deze 6 weken ter inzage zodat iedereen daarop kan reageren. Naar verwachting zullen Provinciale Staten de definitieve versies in het najaar 2018 vaststellen.

Ontwerp 1e Partiële Herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (Herijking 2016) agrarisch bedrjf te Soest

Nieuwvestiging van agrarische bedrijven in het buitengebied is op basis van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (Herijking 2016) verboden, tenzij dit gebeurt vanwege internationale natuurverplichtingen. De provincie wil één uitzondering maken voor een agrarisch bedrijf in Soest omdat het bedrijf werd ingeklemd door woonbebouwing en omdat er na een lange en zorgvuldige zoektocht geen geschikte vrijkomende agrarische vestigingslocatie voor het bedrijf is gevonden. Om dit planologisch mogelijk te maken is een herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (Herijking 2016) nodig.

Ontwerp 1e Partiële Herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016) agrarisch bedrijf te Soest

De Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016) bevat regels voor gemeenten. De gemeenten moeten deze regels in acht nemen bij het maken van ruimtelijke plannen. De regels zijn nodig om het provinciale ruimtelijke beleid te kunnen realiseren. In deze partiële herziening (1ePHPRV) zijn aangepaste regels opgenomen voor de nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf te Soest. De nieuwe regels gelden voor een  nieuw ruimtelijk plan van de gemeente Soest dat nodig is voor nieuwvestiging van het agrarische bedrijf

Terinzagelegging

De 1ePHPRS en 1ePHPRV liggen vanaf donderdag 14 juni tot en met woensdag 25 juli 2018 ter inzage. Ze zijn te vinden op: www.provincie-utrecht.nl/terinzage. Op deze provinciale site staat ook een viewer waarmee u de 1ePHPRS en 1ePHPRV op een digitale wijze kunt raadplegen: ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl. Daarnaast staan ze ook op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar zijn ze te vinden met de volgende IMRO-codes: NL.IMRO.9926.SV1805PRSph-OW01 en NL.IMRO.9926.PV1805PRVph-OW01.

Een papieren versie van de 1ePHPRS en 1ePHPRV ligt tijdens kantooruren ter inzage in het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht en in het Gemeentehuis Soest, Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest.

Zienswijzen en opmerkingen

Van 14 juni tot en met 25 juli 2018 kan iedereen zienswijzen over de ontwerp 1ePHPRS indienen en opmerkingen maken over de ontwerp 1ePHPRV. Dit kan op verschillende manieren:

1. digitaal: via een ‘digitale zienswijze indienen’ dat te vinden is via www.provincie-utrecht.nl/loket/digitale-formulieren;

2. schriftelijk: via een brief, te richten aan Provinciale Staten van Utrecht, t.a.v. de commissiegriffier RGW, postbus 80300, 3508 TH Utrecht;

3. mondeling: op woensdag 5 september 2018 om 19.30 uur in het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht. U moet zich hiervoor aanmelden. Dat kan door te bellen met mevrouw R. Heidstra (030) 258 20 83 of te mailen naar statengriffie@provincie-utrecht.nl.

Alle ontvangen zienswijzen en opmerkingen worden met een reactie van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, opgenomen in een concept Nota van Beantwoording. Vervolgens stellen Provinciale Staten de 1ePHPRS en 1ePHPRV, samen met de Nota van Beantwoording, definitief vast.

Heeft u nog vragen?

Met vragen kunt u tijdens kantooruren terecht bij het domein Leefomgeving, bij mevrouw Van Welsum (030) 258 90 11.