Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 4311Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Bodemverontreiniging Kinderdijk 35 Axel

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 19 april 2018 de ontwerpbeschikking betreffende de bodemverontreiniging op de locatie Kinderdijk 35 in Axel gepubliceerd. Naar aanleiding van deze ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ontvangen.

Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat

 

  • 1.

    Er sprake is van 5 gevallen van ernstige verontreiniging.

  • 2.

    De sanering van de bodemverontreiniging niet spoedeisend is. 

De beschikking ligt van 14 juni 2018 tot en met 25 juli 2018 ter inzage bij de RUD Zeeland, Stadhuisplein 1 te Terneuzen, op werkda­gen van 09.00-16.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren.

 

Belanghebbenden die naar aanleiding van de ontwerpbeschikking een zienswijze naar voren hebben gebracht of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht, kunnen binnen deze termijn beroep tegen de beschikking instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Gedurende de behandeling van het beroep kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage.

De beschikking treedt 26 juli 2018 in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

 

Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer R.P.A. de Witte (tel. 06 – 5120 3369).