Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 4308Beschikkingen | aanvraagAanvraag Waterwet, Violierenweg 3 te Bleiswijk

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 16 mei 2018 een aanvraag om vergunning is ontvangen voor het wijzigen van de op 27 februari 2007, kenmerk DGWM/2007/3487, verleende vergunning i.v.m. het toestaan van een koude-overschot. De locatie betreft Violierenweg 3, 2665 MV te Bleiswijk (zaaknummer 00518416).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.