Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 4299Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Vergunning Wet natuurbescherming H. van Genugten Zeeland B.V., voor de locatie Bram Groenewegeweg 2A te Poortvliet

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming de volgende vergunning te verlenen.

 

Voor exploitatie van de bestaande varkenshouderij gelegen aan de Bram Groenewegeweg 2A te Poortvliet overeenkomstig de omgevingsvergunde situatie, is een ontwerpbesluit opgesteld van de te verlenen vergunning aan H. van Genugten Zeeland B.V.. De inrichting is gelegen nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt gedurende 6 weken na publicatiedatum ter inzage. U kunt op afspraak de stukken inzien in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. U kunt hiervoor contact opnemen met het informatiecentrum: 0118-631011. Kopieën van stukken worden op verzoek toegestuurd. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het informatiecentrum. In alle gevallen dient u het zaaknummer ZK18000082 te vermelden.

 

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen tot en met 6 weken na bekendmaking van het ontwerpbesluit een zienswijze op het ontwerp indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.