Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 4291Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Besluit tot intrekken omgevingsvergunning Air Products Nederland B.V.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op verzoek van vergunninghouder over gaan tot intrekking van een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het in werking hebben van een inrichting voor het produceren van industriële gassen op de locatie Willemskerkeweg 3 in Hoek.

 

Het besluit ligt (digitaal) ter inzage vanaf 14 juni tot en met 26 juli 2018 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur.

 

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over het ontwerpbesluit, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over het ontwerpbesluit kunnen tot en met 26 juli 2018 tegen het besluit beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het besluit treedt op 27 juli 2018 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mevr. G.A. Vos - Kwekkeboom tel. 06-51206139 van RUD Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder nummer W-IOV180003.