Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 4290Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Ontheffing richtwaarde geluid Provinciale Milieuverordening Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben ingevolge artikel 4.5.3 van de Provinciale Milieuverordening Zeeland (PMV) besloten een ontheffing van de richtwaarde voor geluid te verlenen voor het milieubeschermingsgebied Oosterschelde (ter hoogte van Roelshoek gemeente Reimerswaal). Deze ontheffing is nodig omdat voor het aanleggen van een werkeiland voor het plaatsen van twee masten voor het realiseren van de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Borssele. Als gevolg van de werkzaamheden voor het aanleggen van het werkeiland neemt het geluidsniveau op de grens van het milieubeschermingsgebied en in het milieubeschermingsgebied tijdelijk, maximaal 50 dagen verspreid over ca. 11 weken, toe.

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Ons besluit is daarom ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

 

Het besluit ligt van 14 juni 2018 tot en met 25 juli 2018 ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en bij de publiekbalie van de gemeente Reimerswaal Oude Plein 1 te Kruiningen gedurende de openingstijden.

 

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over het ontwerpbesluit kunnen tot en met 25 juli 2018 tegen de vergunning beroep instellen bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het besluit treedt op de dag van deze publicatie in werking. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer B. Maring, tel. 0651200854 van RUD Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder nummer B-BSEV180008.