Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 4288Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Weigering uitgebreide omgevingsvergunning Krammer Zeeland V.O.F.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij de omgevingsvergunning voor Krammer Zeeland V.O.F., gelegen aan de Sluisweg 20 te Sint Philipsland hebben geweigerd. De aanvraag heeft betrekking op het realiseren van plateau’s in de afdelingen voor gespeende biggen en vleesvarkens.

 

Het besluit ligt ter inzage vanaf 14 juni 2018 tot en met 26 juli 2018 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Tholen.

 

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over het ontwerpbesluit, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over het ontwerpbesluit kunnen tot en met 26 juli 2018 tegen het besluit beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het besluit treedt op 27 juli 2018 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer R.A.M. Loos, tel 06-5120 4154 van RUD Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV160559 / 00150883.