Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 4286Plannen | overigKennisgeving ontwerp inpassingsplan Haaksbergseweg 69 te Neede en ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat met ingang van 14 juni 2018 tot en met 25 juli 2018 het ontwerp inpassingsplan Haaksbergseweg 69 te Neede, met de bijbehorende stukken, ter inzage ligt.

De omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) maakt bekend dat gedurende deze periode het ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder, met de bijbehorende stukken, ter inzage ligt.

Eenieder kan binnen deze periode een zienswijze indienen op het ontwerp inpassingsplan. Belanghebbenden kunnen binnen deze periode een zienswijze indienen op het ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder.

Hieronder staat per besluit beschreven hoe u zienswijzen kunt indienen.

 

Omschrijving inpassingsplan

Het plan maakt de verplaatsing (sloop en herbouw) van de bestaande woning op het perceel Haaksbergseweg 69 te Neede op een grotere afstand tot de Haaksbergseweg mogelijk. Hierdoor hoeft geen geluidscherm meer bij dit perceel te worden geplaatst, zoals dat nu nog wel is voorgeschreven in het provinciale inpassingsplan N315 Reconstructie Haaksbergseweg te Neede uit 2016.

 

Omschrijving besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Uit geluidsonderzoek is gebleken dat als gevolg van de verplaatsing van de woning op het perceel Haaksbergseweg 69 en het niet plaatsen van het geluidscherm, voor twee woningen een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op grond van de Wet geluidhinder dient te worden vastgesteld. Een hogere waarde dient te worden vastgesteld voor de nieuw te bouwen woning op het perceel Haaksbergseweg 69 en voor de bestaande woning aan de Kieftendijk 1.

 

Waar kunt u de stukken inzien

Op de volgende locaties kunt u op werkdagen en gedurende de aldaar gebruikelijke openingstijden het ontwerp inpassingsplan en het ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder, met de bijbehorende stukken, inzien:

  • Bij de provincie Gelderland, Markt 11 te Arnhem.

  • Bij de gemeente Berkelland, in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 te Borculo.

Digitaal kunt u het ontwerp inpassingsplan en het ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder, met de bijbehorende stukken, inzien via:

www.gelderland.nl/Inpassingsplannen.

Digitaal kunt u het ontwerp inpassingsplan, met de bijbehorende stukken, ook inzien via:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9925.IPHaaksberg69-ont1.

 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken op het ontwerp inpassingsplan

Tijdens de periode van de terinzagelegging van 14 juni 2018 tot en met 25 juli 2018 kan eenieder een zienswijze indienen op het ontwerp inpassingsplan. U kunt uw zienswijze indienen op de volgende wijzen:

  • Per post: Gedeputeerde Staten van Gelderland, Uitvoering Werken, t.a.v. A.N. Janse, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van ‘zaaknummer 2011-018207, zienswijze inpassingsplan Haaksbergseweg 69 te Neede’.

  • Per e-mail: post@gelderland.nl, onder vermelding van ‘zaaknummer 2011-018207, zienswijze inpassingsplan Haaksbergseweg 69 te Neede’.

  • U kunt ook mondeling een zienswijze indienen. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 08:30 uur en 16:30 uur een afspraak maken via het Provincieloket, 026 - 359 9999. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken op het ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Tijdens de periode van de terinzagelegging van 14 juni 2018 tot en met 25 juli 2018 kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen op het ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder. U kunt uw zienswijze indienen op de volgende wijzen:

  • Per post: Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, onder vermelding van zaaknummer W.Z15.021118.05.

Per e-mail: wabo@odrn.nl, onder vermelding van zaaknummer W.Z15.021118.05.

  • U kunt ook mondeling een zienswijze indienen. Dit kan telefonisch of na afspraak met mevrouw I. van den Bergh, telefoon 024 – 751 7719, afdeling juridisch advies ODRN.

 

V er dere procedure

Na afloop van de termijn voor het indienen van zienswijzen zullen Provinciale Staten zich buigen over de ingekomen zienswijzen en een besluit nemen over de vaststelling van het inpassingsplan. De indieners van de zienswijzen zullen hierover worden geïnformeerd. Voorts zal hiervan ook publicatie plaatsvinden op de gebruikelijke wijze.

De ODRN zal de ingekomen zienswijzen tegen het ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder betrekken bij het definitieve besluit en de indieners van de zienswijzen daarover informeren.

 

Arnhem, 12 juni 2018 - zaaknummer 2011-018207

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland