Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2018, 4273Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 5 juni 2018, nr. 81CE7890, tot het openstellen van de Subsidieverordering natuur- en landschapbeheer provincie Utrecht 2016 voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en waterbeheer 2019 provincie Utrecht)

Gedeputeerde Staten van Utrecht;

 

Gelet op de artikelen 1.2 en 1.4, en § 3 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (hierna: SVNL2016);

Besluiten:

Artikel 1. Subsidieplafonds

Voor de wijziging van subsidies als bedoeld in artikel 3.13, tweede lid, onder a,b, d en e, van de SVNL2016 worden voor het begrotingsjaar 2019 de volgende subsidieplafonds vastgesteld voor de resterende subsidieperiode van drie jaar (2019 t/m 2021):

 • a.

  Voor de leefgebeiden Open Grasland, Droge Dooradering en Natte Dooradering:

  • voor de gebieden Noorderpark AGV, Noorderpark HDSR, Kromme Rijngebied, Uiterwaarden Oost, Utrechtse-Heuvelrug, Gelderse Vallei en Binnenveld: 830.000 euro;

  • voor het gebied Eemland: 820.000 euro;

  • voor de gebieden De Venen, Vechtvallei en Midden West: 640.000 euro;

  • voor de gebieden Zuid West en Uiterwaarden West: 570.000 euro;

  • voor de gebieden Vianen en Uiterwaarden Zuid: 50.000 euro;

  • voor het gebied Ruige Weide: 50.000 euro;

  • voor het gebied Hollandse Venen: 40.000

 • b.

  Voor het leefgebied met de aanduiding Water:

  • voor het onderdeel Natuurvriendelijk beheren voor de gebieden Noorderpark HDSR, Kromme Rijngebied en Uiterwaarden Oost: 120.000 euro;

  • voor het onderdeel Natuurvriendelijk beheren voor de gebieden Gelderse Vallei en Binnenveld: 194.000 euro;

  • voor het onderdeel Natuurvriendelijk beheren voor het gebied Noorderpark AGV: 51.000 euro;

  • voor het onderdeel Waterberging en Duurzaam bodembeheer voor het gebied Ruige Weide: 60.000 euro;

  • voor het onderdeel Natuurvriendelijk beheren voor het gebied Eemland: 48.500 euro.

Artikel 2. Aanvraagperiode en indiening

 • 1.

  Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 1 van dit besluit kunnen in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2018 worden ingediend bij de provincie Utrecht.

 • 2.

  De aanvragen kunnen schriftelijk, per email of via een e-formulier bij de provincie Utrecht worden ingediend.

  • a.

   Aanvragen die schriftelijk worden ingediend, dienen te worden geadresseerd aan: Provincie Utrecht, Subsidieloket onder vermelding van Uitbreidingsaanvraag 2019 agrarisch natuurbeheer, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht,

  • b.

   Aanvragen die per email worden ingediend, dienen te worden gezonden naar het emailadres ‘subsidies@provincie-utrecht.nl’ onder vermelding van Uitbreidingsaanvraag 2019 agrarisch natuurbeheer,

  • c.

   Aanvragen die via het beschikbare e-formulier worden ingediend, worden bij verzending automatisch naar het emailadres ‘subsidies@provincie-utrecht.nl’ gestuurd. Het e-formulier is op de provinciale website te vinden.

Artikel 3. Beoordeling subsidieaanvragen

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de in artikel 3.4 van de SVNL2016 gestelde vereisten.

 • 2.

  Het aanvraagformulier dat door GS beschikbaar wordt gesteld, dient volledig te zijn ingevuld met alle daarbij gevraagde bijlagen.

Artikel 4. Publicatie

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en waterbeheer 2019 provincie Utrecht.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 5 juni 2018.

Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,