Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2018, 4260Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 29 mei 2018, nr. 999181/1076353, tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2018 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie regionaal energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 6 van de Uitvoeringsregeling subsidie regionaal energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland 2018;

 

Besluiten:

 

Artikel 1  

Gedeputeerde Staten stellen voor 2018 een subsidieplafond van € 1.000.000,- vast.

Artikel 2  

Het subsidieplafond wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de uitvoeringsregeling.

 

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

Haarlem, 29 mei 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 4 juni 2018

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.