Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 4259Overige besluiten van algemene strekkingVerlengen aanwijzen van activiteiten in het kader van het programma Gelderland Sport! 2016-2019 van de Gelderse Sport Federatie als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)

Bekendmaking van het besluit van 29 mei 2018 – zaaknummer 2018-006850

 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

 

Overwegende dat de provincie Gelderland investeert in een gezond sportklimaat en in goede sportvoorzieningen;

 

Overwegende dat om deze doelstellingen te bereiken diverse activiteiten worden ondernomen, waaronder het ondersteunen van sporttalenten en sporters met een beperking, het versterken van de maatschappelijke functie van sport, het ontwikkelen van recreatieve routenetwerken, buitenruimtes en ‘open’ sportclubs, het verbinden van sportorganisaties, bedrijfsleven en overheden, en het organiseren van sportevenementen en maatschappelijke ‘side events’;

 

Overwegende dat de Gelderse Sport Federatie de provincie ondersteunt bij het uitvoeren van voormelde activiteiten;

 

Overwegende dat subsidiëring van een deel van de ondersteuning mogelijk in strijd kan zijn met Europese regels ten behoeve staatssteun;

 

Overwegende dat, ingevolge artikel 14 en 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, ondernemingen die belast zijn met het beheer van Diensten van Algemeen Economisch Belang slechts onder de staatssteunregels vallen voor zover deze de vervulling van de betrokken diensten niet verhinderen;

 

Overwegende dat om een beroep te kunnen doen op bovengenoemde bijzondere positie een onderneming met het beheer van een bepaalde Dienst van Algemeen Economisch Belang moet worden belast; dat ons college daarom op 20 december 2016 heeft besloten (zaaknummer 2013-011486) meergenoemde ondersteunende dienstverlening aan te wijzen als Dienst van Algemeen Economisch Belang en de Gelderse Sport Federatie met de uitvoering te belasten;

 

Overwegende dat het aanwijzingsbesluit van 20 december 2016 (zaaknummer 2013-011486) is genomen in relatie met de subsidieverlening in 2017 en 2018; dat om de activiteiten te kunnen voortzetten en afronden aanvullende subsidieverlening voor 2019 nodig is; dat om die reden verlenging van het aanwijzingsbesluit nodig is alsmede wijziging op enkele onderdelen;

 

Gelet op artikel 158, eerste lid, aanhef en onder a van de Provinciewet;

 

Gelet op artikel 14 en 106, tweede lid van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

 

Gelet op het Vrijstellingsbesluit van de Europese Commissie van 20 december 2011, 2012/21/EU (PB EU 2012 L7/3);

 

Gelet op artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

 

BESLUITEN ALS VOLGT

 

Artikel 1  

 

 • 1.

  De volgende activiteiten van de Gelderse Sport Federatie zijn als dienst van algemeen economisch belang aangewezen:

  • a.

   het delen van kennis, het adviseren en het ontwikkelen van concepten,

  • b.

   het verstevigen van netwerken,

  • c.

   het organiseren en bijdragen aan evenementen, bijeenkomsten en projecten,

t.a.v. onder meer de volgende thema’s:

 • aangepast sporten,

 • routenetwerken,

 • het inrichten van fysieke buitenruimtes, open clubs en sportparken,

 • branding, evenementen en side events,

 • talentontwikkeling.

 

 • 2.

  Deze aanwijzing eindigt op 31 december 2019.

 

 • 3.

  De aangewezen diensten zullen door de Stichting Gelderse Sport Federatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de jaarplannen die zij bij haar subsidieaanvragen heeft ingediend:

 

 • 4.

  De parameters voor de berekening, de controle en de herziening van de compensatie, zijn als volgt: de maximale subsidie voor de DAEB-activiteiten bestaat uit:

  • a.

   de totale kosten die specifiek aan de DAEB- activiteiten zijn toe te rekenen, en

  • b.

   een passende bijdrage aan de niet-specifiek aan de DAEB-activiteiten toe te rekenen kosten (gemeenschappelijke vaste kosten).

De passende bijdrage wordt als volgt berekend:

Ureninzet DAEB-activiteiten

_______________________ x gemeenschappelijke vaste kosten

Ureninzet totale activiteiten

Om dit inzichtelijk te maken, zullen de subsidieontvangers:

 • een gescheiden boekhouding hanteren (inkomsten en uitgaven gescheiden administreren: DAEB-activiteiten - overige activiteiten)

 • de ureninzet in een urenregistratiesysteem opnemen

De berekening van de kosten zal plaatsvinden op basis van de Algemene subsidieverordening Gelderland 2016 en hoofdstuk 1 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016. Dat betekent dat alleen kosten die doelmatig, redelijkerwijs nodig en rechtstreeks aan de activiteiten zijn toe te rekenen, worden vergoed. Subsidievaststelling zal plaatsvinden op basis van werkelijke kosten. Eventuele inkomsten die voortvloeien uit de gesubsidieerde activiteiten zullen in mindering worden gebracht op de subsidie.

 

 • 5.

  De regelingen om overcompensatie te vermijden en terug te betalen

  • a.

   Minimaal eens in de drie jaar en aan het einde van de duur van de openbare dienstverplichting controleert ons college dat er zich geen overcompensatie voordoet.

  • b.

   Ons college vordert betaalde overcompensatie terug en past, indien daar aanleiding toe is, de parameters ter berekening van de compensatie voor de toekomst aan.

  • c.

   De subsidieontvanger wordt verplicht Gedeputeerde Staten onverwijld schriftelijk mee te delen indien er te veel is gecompenseerd voor de verrichte dienst van algemeen economisch belang.

Artikel 2  

 

Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris

 

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99, e-mailadres: post@gelderland.nl.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

 

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

 

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.