Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 4256

Gepubliceerd op 11 juni 2018 09:00

Aanwijzing categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat Provinciale Staten van Gelderland op 30 mei 2018 het volgende hebben besloten (besluitnummer PS2018-224):

 

“PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND

 

Gelet op het bepaalde in artikel 6.5, derde en vierde lid, van het Besluit omgevingsrecht

 

BESLUITEN

 

Aan te wijzen als een categorie gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, niet is vereist:

 

Windenergie

Het bouwen en in gebruik nemen van windturbines op locaties die in de Omgevingsvisie Gelderland, zoals deze luidt op 30 mei 2018, zijn aangeduid als windenergie locatie.

 

Tuinbouw Bommelerwaard

Projecten die worden uitgevoerd op gronden die in het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard (planidentificatie NL.IMRO.9925.IPBommelerwaard-VST2), met inbegrip van het inpassingsplan Reparatie inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard (planidentificatie NL.IMRO.9925.RepIPBommelerwaard-VST01), zijn bestemd als ‘Agrarisch – Tuinbouw’ en zijn aangeduid als 'overige zone - intensiveringsgebied':

  • 1.

    voor zover het betreft een project dat bijdraagt aan de herstructureringsopgave tuinbouw Bommelerwaard, zoals omschreven in artikel 1.36 van de planregels van het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard, en aan de intensivering van de tuinbouw Bommelerwaard, zoals wordt beoogd met het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard, met inbegrip van het inpassingsplan Reparatie inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard;

  • 2.

    voor zover het betreft een weigering van de aanvraag om omgevingsvergunning omdat niet wordt voldaan aan het bepaalde onder 1.

 

Arnhem, 18 mei - zaaknummer 2018-003304"

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl