Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 4255

Gepubliceerd op 12 juni 2018 09:02

Besluit mandaat bidbookprojecten 2018, provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van Hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten bij besluiten d.d. 29 oktober 2013, no's 3480689 (bidbook Markdal), 3480678 (bidbook De Maashorst), 3480667 (bidbook Het Groene Woud, deelgebied Mortelen-Scheeken) subsidie hebben verleend op grond van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant voor de uitwerking realisatie EHS (thans Natuurnetwerk Brabant) van de betreffende bidbookprojecten;

 

Overwegende dat ter uitvoering van voornoemde subsidieverlenings-beschikkingen op grond van artikel 4:36 van de Awb samenwerkings-overeenkomsten zijn gesloten, allen gedateerd 29 oktober 2013;

 

Overwegende dat voornoemde samenwerkingsovereenkomsten zijn gewijzigd, per 15 december 2015, teneinde naast verwerving, overeenkomsten inzake particulier natuurbeheer met functiewijziging te kunnen aangaan;

 

Overwegende dat tevens de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot bidbook De Maashorst (Samenwerkingsovereenkomst realisatie "Uitwerking bidbook realisatie EHS De Maashorst” een wijziging heeft ondergaan in verband met verhoging van de grondprijs;

 

Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomsten voorzien in een aantal bevoegdheden voor Gedeputeerde Staten, welke zij middels hun Besluit mandaat bidbookprojecten van 15 december 2015, nr. 3894133, hebben gemandateerd aan de clusterdirecteur van het cluster Natuur en Milieu;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant omwille van de herinrichting van de ambtelijke organisatie op 5 juni 2018 de Regeling ambtelijke organisatie Noord-Brabant 2018 en een nieuwe Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat het voornoemde mandaatbesluit om die reden aanpassing behoeft;

besluiten:

 

 • 1.

  Aan de programmamanager die ingevolge zijn programma verantwoordelijk is voor de uitvoering van de subsidieverlenings-beschikkingen voor de bidbookprojecten De Maashorst, Markdal en Het Groene Woud, deelgebied Mortelen-Scheeken, ten behoeve van de uitwerking realisatie EHS (thans Natuurnetwerk Brabant) mandaat, volmacht en machtiging te verlenen inzake:

  • a.

   besluiten tot goedkeuring van het inrichtingsplan ten behoeve van de inrichting van gronden conform het beheertype, vastgelegd in het natuurbeheerplan, als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Samenwerkingsovereenkomst realisatie uitvoeringsprogramma Markdal;

  • b.

   besluiten tot goedkeuring van het inrichtingsplan ten behoeve van de inrichting van gronden als vastgelegd op de ambitiekaart van het natuurbeheerplan, als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Samenwerkingsovereenkomst realisatie uitwerking bidbook realisatie EHS De Maashorst;

  • c.

   besluiten tot goedkeuring van het inrichtingsplan ten behoeve van de inrichting van gronden als vastgelegd op de ambitiekaart van het natuurbeheerplan, als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Samenwerkingsovereenkomst realisatie uitvoeringsprogramma bidbook 'Het Groene Woud', deelgebied Mortelen-Scheeken, indien en voorzover Stichting Het Brabants Landschap niet beschikt over het certificaat voor inrichting op grond van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Brabant;

  • d.

   besluiten tof het verlenen van toestemming om te mogen afwijken van het getaxeerde bedrag per perceel conform de door de provincie uitgevoerde taxatie in het projectgebied, als bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de Samenwerkingsovereenkomst realisatie uitvoeringsprogramma Markdal. Tot deze bevoegdheid behoort tevens het stellen van nadere voorwaarden aan de toestemming tot afwijking;

  • e.

   besluiten tot het verlenen van toestemming om te mogen afwijken van het getaxeerde bedrag per perceel conform de uitgevoerde taxatie in het projectgebied, als bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de Samenwerkingsovereenkomst realisatie EHS De Maashorst. Tot deze bevoegdheid behoort tevens het stellen van nadere voorwaarden aan de toestemming tot afwijking;

  • f.

   besluiten tot het verlenen van toestemming om te mogen afwijken van het getaxeerde bedrag per perceel conform de door de provincie uitgevoerde taxatie in het projectgebied, als bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de Samenwerkingsovereenkomst bidbook 'Het Groene Woud', uitvoeringsprogramma deelgebied Mortelen-Scheeken. Tot deze bevoegdheid behoort tevens het stellen van nadere voorwaarden aan de toestemming tot afwijking;

  • g.

   besluiten tot het verlenen van toestemming om in afwijking van het in de overeenkomst bepaalde een gebouw of grond met een gebouw te verwerven, als bedoeld in artikel 5, negende lid, van de Samenwerkingsovereenkomst realisatie uitvoeringsprogramma Markdal.

 • 2.

  Het Besluit mandaat bidbookprojecten in te trekken.

 • 3.

  Dit besluit in werking te laten treden met ingang van 1 juli 2018, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018.

 • 4.

  Dit besluit bekend te maken aan de medewerkers van de provincie Noord-Brabant.

 • 5.

  Dit besluit aan te halen als: Besluit mandaat bidbookprojecten 2018.

 

 

's-Hertogenbosch, 5 juni 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl