Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2018, 4253Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Openstellingsbesluit Samenwerking in het kader van het EIP 2018

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 5 juni 2018, kenmerk 4.6/2018001428, team Plattelandsontwikkeling, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit Samenwerking in het kader van het EIP 2018

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.3 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (Verordening POP3 subsidies provincie Drenthe);

 

overwegende dat een kennelijke schrijffout uit het Openstellingsbesluit Samenwerking in het kader van het EIP 2018 moet worden hersteld

 

 

BESLUITEN:

 

 

 

Artikel 8, derde en vierde lid, Hoogte subsidie, van het Openstellingsbesluit Samenwerking vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van 13 februari 2018, gepubliceerd in het Provinciaal Blad nummer 1652 van 2018, kenmerk 7/3.1/2018000379, in het kader van het EIP 2018, komen te luiden:

 

 • 3.

  Indien het project direct betrekking heeft op de handel in en de voortbrenging van landbouwproducten bedraagt de hoogte van de subsidie de som van:

  • a.

   70% van de kosten, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a en b, voor zover deze kosten betrekking hebben op artikel 7, tweede lid, onder a en onder b;

  • b.

   40% van de kosten, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder c tot en met h, voor zover er sprake is van productieve investeringen;

  • c.

   100% van de kosten, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder c tot en met h, voor zover er sprake is van niet-productieve investeringen.

 • 4.

  Indien het project geen (directe) betrekking heeft op handel in en voortbrenging van landbouwproducten bedraagt de hoogte van de subsidie de som van:

  • a.

   25% van de subsidiabele kosten voor experimentele ontwikkeling als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a tot en met g, indien de deelnemer aan het samenwerkingsverband een grote onderneming is;

  • b.

   35% van de subsidiabele kosten voor experimentele ontwikkeling als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a tot en met g, indien de deelnemer aan het samenwerkingsverband een middelgrote onderneming is;

  • c.

   45% van de subsidiabele kosten voor experimentele ontwikkeling als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a tot en met g, indien de deelnemer aan het samenwerkingsverband een kleine onderneming is;

  • d.

   40% van de subsidiabele kosten voor haalbaarheidsstudies als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder h.

 

Inwerkingtreding

De wijziging betreffende het herstel van een kennelijke schrijffout treedt in werking na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot 2 maart 2018.

 

Toelichting

In het vastgestelde Openstellingsbesluit Samenwerking in het kader van het EIP 2018 wordt in artikel 8, derde en vierde lid verwezen naar artikel 6. Dit is een kennelijke schrijffout omdat er verwezen moet worden naar artikel 7. Met dit besluit wordt deze fout hersteld.

De wijziging geldt niet alleen voor degenen die nog een aanvraag in moeten dienen, maar ook voor de aanvragen die in behandeling zijn. Ook voor deze aanvragers is het van belang dat de kennelijke schrijffout wordt hersteld en verwezen wordt naar het juiste artikel.

De wijziging betreffende het herstel van een kennelijke schrijffout treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot 2 maart 2018.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

 

Uitgegeven: 11 juni 2018