Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2018, 4249Overige besluiten van algemene strekkingBesluit intrekking mandaten inzake subsidieregeling MKB-innovatiefonds en draagkracht particulieren bij bodemsanering spoedlocaties Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van Hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant omwille van de herinrichting van de ambtelijke organisatie op 5 juni 2018 de Regeling ambtelijke organisatie Noord-Brabant 2018 en een nieuwe Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat voornoemde mandaatbesluiten om die reden niet langer nodig zijn;

Besluiten:

 

 • 1.

  In te trekken de volgende mandaatbesluiten:

  • a.

   het Mandaat bevoegdheden Gedeputeerde Staten aan directeur Economie & Mobiliteit in het kader van Subsidieregeling MKB-innovatiefonds Noord-Brabant (Provinciaal Blad, 2011, 255);

  • b.

   het Besluit mandaat draagkracht particulieren bij bodemsanering ten behoeve van aanpak spoedlocaties Noord-Brabant.

 • 1.

  Dit besluit in werking te laten treden met ingang van 1 juli 2018.

 • 2.

  Dit besluit bekend te maken door middel van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 3.

  Dit besluit aan te halen als: Besluit intrekking mandaten inzake subsidieregeling MKB-innovatiefonds en draagkracht particulieren bij bodemsanering spoedlocaties Noord-Brabant.

   

's-Hertogenbosch, 5 juni 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA