Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 4246

Gepubliceerd op 12 juni 2018 09:02

Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen Noord-Brabant 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 227a, tweede lid, onder b en c, van de Provinciewet;

 

Overwegende at Gedeputeerde Staten bij besluit van 27 februari 2007 hebben besloten tot aanwijzing van een provinciefunctionaris, belast met de heffing van provinciale belastingen, alsmede een provinciefunctionaris, belast met de invordering van provinciale belastingen;

 

Overwegende dat in verband met veranderingen in de ambtelijke organisatie en de daarmee samenhangende wijziging van functies, dit besluit aanpassing behoeft;

 

Besluiten:

Artikel 1 Heffingsambtenaar

Gedeputeerde Staten wijzen de programmamanager die ingevolge zijn programma verantwoordelijk is voor de opgave inzake Financiën & Fiscaliteit aan als de provincieambtenaar, belast met de heffing van provinciale belastingen als bedoeld in artikel 227a, tweede lid, onder b, van de Provinciewet.

Artikel 2 Invorderingsambtenaar

Gedeputeerde Staten wijzen de programmamanager die ingevolge zijn programma verantwoordelijk is voor de opgave inzake Administratie aan als de provincieambtenaar, belast met de invordering van provinciale belastingen als bedoeld in artikel 227a, tweede lid, onder c, van de Provinciewet.

Artikel 3 Intrekking

Het Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen provincie Noord-Brabant, vastgesteld op 27 februari 2007, wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2018.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen Noord-Brabant 2018.

 

’s-Hertogenbosch, 5 juni 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl