Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2018, 4246Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen Noord-Brabant 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 227a, tweede lid, onder b en c, van de Provinciewet;

 

Overwegende at Gedeputeerde Staten bij besluit van 27 februari 2007 hebben besloten tot aanwijzing van een provinciefunctionaris, belast met de heffing van provinciale belastingen, alsmede een provinciefunctionaris, belast met de invordering van provinciale belastingen;

 

Overwegende dat in verband met veranderingen in de ambtelijke organisatie en de daarmee samenhangende wijziging van functies, dit besluit aanpassing behoeft;

 

Besluiten:

Artikel 1 Heffingsambtenaar

Gedeputeerde Staten wijzen de programmamanager die ingevolge zijn programma verantwoordelijk is voor de opgave inzake Financiën & Fiscaliteit aan als de provincieambtenaar, belast met de heffing van provinciale belastingen als bedoeld in artikel 227a, tweede lid, onder b, van de Provinciewet.

Artikel 2 Invorderingsambtenaar

Gedeputeerde Staten wijzen de programmamanager die ingevolge zijn programma verantwoordelijk is voor de opgave inzake Administratie aan als de provincieambtenaar, belast met de invordering van provinciale belastingen als bedoeld in artikel 227a, tweede lid, onder c, van de Provinciewet.

Artikel 3 Intrekking

Het Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen provincie Noord-Brabant, vastgesteld op 27 februari 2007, wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2018.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen Noord-Brabant 2018.

 

’s-Hertogenbosch, 5 juni 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA