Provinciaal blad van Flevoland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FlevolandProvinciaal blad 2018, 4238Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent informatiebeheer Besluit Informatiebeheer provincie Flevoland 2018

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland,

 

gelet op artikel 3 van de Archiefverordening provincie Flevoland 2018 betreffende het stellen van nadere voorschriften voor het beheer van de archiefbescheiden van de provinciale organen en het beheer van de archiefbewaarplaats, besluiten vast te stellen:

 

Besluit informatiebeheer provincie Flevoland 2018.

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

 

Dit besluit verstaat onder:

 • a.

  de wet : de Archiefwet 1995

 

 • b.

  het Archiefbesluit : het Archiefbesluit 1995

 

 • c.

  de Archiefregeling : de Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2009, met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden en de bouw en inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen

 

 • d.

  Archiefverordening : de Archiefverordening provincie Flevoland 2018

 

 • e.

  selectielijst : de selectielijst overeenkomstig artikel 5 van de wet

 

 • f.

  provinciale organen : de overheidsorganen, als bedoeld in artikel 1, onder b 1 van de wet, voor zover ingesteld bij of krachtens de Provinciewet of enige bijzondere wet, met uitzondering van de commissaris van de Koning voor zover het archiefbescheiden betreft voor welke hij ingevolge artikel 23, tweede lid, van de wet zorgdraagt

 

 • g.

  archiefbewaarplaats : de aangewezen provinciale archiefbewaarplaats zoals bedoeld in artikel 28 van de wet

 

 • h.

  provinciearchivaris : de benoemde archivaris zoals bedoeld in artikel 29 van de wet

 

 • i.

  archiefbescheiden : de archiefbescheiden zoals bedoeld in artikel 1 onder c van de wet, van de provinciale organen

 

 • j.

  beheer van archiefbescheiden : alle activiteiten die gericht zijn op het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren van archiefbescheiden, het verschaffen van toegang, de bescherming van vertrouwelijke gegevens, alsmede de tijdige vernietiging van archiefbescheiden die daarvoor volgens de geldende selectielijst in aanmerking komen

 

 • k.

  collectie : de verzameling historische voorwerpen, boeken en overige schriftelijke en elektronische bescheiden in de meest ruime zin van het woord, niet zijnde archiefbescheiden van de provincie of voorwerpen, boeken of bescheiden die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

 

 • l.

  informatiesysteem : het geheel van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen, beheerd, geordend en geraadpleegd

 

 • m.

  metadata : gegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven

 

 

De provinciesecretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de provinciale organen voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 

 

 • 1.

  De provinciesecretaris past de in hoofdstuk 3 van de Archiefregeling genoemde normen ook toe op archiefbescheiden die volgens de selectielijst voor vernietiging in aanmerking komen.

 

 • 2.

  Van het in lid 1 gestelde kan door de provinciesecretaris worden afgeweken.

HOOFDSTUK II ARCHIEFVORMING, ORDENING EN TOEGANKELIJKHEID

 

De provinciesecretaris ziet er op toe, dat de vervaardiging van archiefbescheiden op zodanige wijze en in een zodanige vorm geschiedt, dat hun houdbaarheid tenminste in overeenstemming is met de bij of krachtens de wet gestelde eisen.

 

 

Van archiefbescheiden, waarvan een exemplaar wordt verzonden, wordt een gelijkluidend exemplaar bewaard.

 

 

 • 1.

  De provinciesecretaris draagt er zorg voor dat de ordening van archiefbescheiden geschiedt volgens een doelmatige en doeltreffende systematiek zoals bedoeld in artikel 18 van de Archiefregeling.

 

 • 2.

  De provinciesecretaris draagt er zorg voor dat de voor duurzame toegankelijkheid benodigde conversie, migratie of emulatie plaatsvindt zoals bedoeld in artikel 25 van de Archiefregeling.

 

 

De provinciesecretaris draagt zorg voor het bijhouden van welke fysieke archiefbescheiden uit de onder zijn beheer staande archieven worden uitgeleend en laat controle uitoefenen op de tijdige terug bezorging ervan.

HOOFDSTUK III SELECTIE EN VERNIETIGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN

 

 • 1.

  De provinciesecretaris zorgt voor het in een zo vroeg mogelijk stadium selecteren van archiefbescheiden voor bewaring of vernietiging in overeenstemming met de geldende selectielijst.

 

 • 2.

  Archiefbescheiden die voor vernietiging in aanmerking komen worden voorzien van metadata die de bewaartermijn en de categorie uit de selectielijst aangeven op basis waarvan de archiefbescheiden worden vernietigd.

 

 

De provinciesecretaris draagt er zorg voor dat bij het wijzigen, verwijderen of vernietigen van archiefbescheiden, of onderdelen daarvan, de bij of krachtens de wet gegeven regels betreffende selectie en vernietiging worden toegepast.

 

 

 • 2.

  Voordat tot vernietiging van archiefbescheiden wordt overgegaan, stelt de provinciesecretaris een lijst op van te vernietigen archiefbescheiden met inachtneming van de geldende selectielijst. De lijst van de te vernietigen archiefbescheiden moet worden goedgekeurd door de provinciearchivaris.

 

 • 3.

  De provinciesecretaris draagt zorg voor vernietiging. De vernietiging vindt op een onomkeerbare wijze plaats, zodat reconstructie van de vernietigde archiefbescheiden niet mogelijk is.

 

 • 4.

  Indien vernietiging van archiefbescheiden door een derde partij plaatsvindt, dient deze partij in het bezit te zijn van een op deze werkzaamheden betrekking hebbend(e) certificering dan wel kwaliteitscertificaat.

HOOFDSTUK IV DE ARCHIEFBEWAARPLAATS

 

De overbrenging van archiefbescheiden geschiedt in een zodanige vorm dat duurzame toegankelijkheid conform het in de wet gestelde mogelijk is.

 

 

De provinciearchivaris is bevoegd in de archiefbewaarplaats archiefbescheiden, documenten, documentatie en collecties op te nemen afkomstig van particuliere organisaties of personen indien dit voor de kennis van de provinciale regionale geschiedenis van belang kan worden geacht.

 

 

 • 1.

  De provinciearchivaris verricht desgevraagd onderzoek in de door hem beheerde archiefbescheiden, documentaire verzamelingen en collecties ten behoeve van de provinciale organen. De provinciearchivaris verstrekt daaruit op verzoek gegevens alsmede afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen, die zo nodig door hem worden gecollationeerd en geauthentiseerd.

 

 • 2.

  De provinciearchivaris is bevoegd ten behoeve van derden onderzoek te doen in de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden, documentaire verzamelingen en collecties. De provinciearchivaris verstrekt daaruit aan een ieder die dat verzoekt afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen, die zo nodig door hem worden gecollationeerd en geauthentiseerd.

HOOFDSTUK V SLOTBEPALINGEN

 

Het Besluit informatiebeheer provincie Flevoland 2009 wordt ingetrokken.

 

 

Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit informatiebeheer provincie Flevoland 2018.

 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte in het provinciaal blad waarin zij is geplaatst.

 

 

Vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland d.d.

de secretaris, de voorzitter,

TOELICHTING

In artikel 3 van de Archiefverordening provincie Flevoland 2018 is bepaald dat Gedeputeerde Staten voorschriften vaststellen voor het beheer van archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht. Deze voorschriften zijn in dit Besluit informatiebeheer provincie Flevoland 2018 vastgelegd.

 

Dit besluit regelt de ambtelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van archiefbescheiden en het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren van archiefbescheiden. Het besluit is van toepassing op digitale en op papieren archiefbescheiden. De provincie houdt nadrukkelijk rekening met het beheer van digitale informatiebronnen.

 

Samengevat bevat dit besluit bepalingen over:

 • verantwoordelijkheid voor het beheer van archiefbescheiden;

 • archiefvorming, -ordening en toegankelijkheid van archiefbescheiden;

 • selectie en vernietiging van archiefbescheiden;

 • overbrengen van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats en het raadplegen daarvan.

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

 

Artikel 1

Onder a t/m d zijn verwijzingen opgenomen naar hogere wet- en regelgeving.

 

Onder e. ‘selectielijst’ wordt verwezen naar de geldende selectielijst voor provinciale organen en de commissaris van de Koning als rijksorgaan, beschikbaar gesteld via beheerorganisatie en gelijknamige database Provisa gbo-provincies.

 

Onder f. ‘provinciale organen’ wordt duidelijk dat dit besluit van toepassing is op alle processen, taken en onderdelen van de provincie Flevoland, met uitzondering van de rijkstaken van de commissaris van de Koning (zie artikel 182 Provinciewet). Voor deze taken is de commissaris van de Koning zelf de zorgdrager en is een apart Besluit informatiebeheer opgesteld (het Besluit informatiebeheer commissaris van de Koning provincie Flevoland 2018).

Het college van Gedeputeerde Staten is dus ook zorgdrager voor de archiefbescheiden van Provinciale Staten (artikel 27 lid 1 Archiefwet 1995). De griffie is de ambtelijke ondersteuning van Provinciale Staten. Dit besluit is daarom ook van toepassing op de archiefbescheiden van de griffie.

 

Onder g. ‘archiefbewaarplaats’ wordt verwezen naar de aangewezen provinciale archiefbewaarplaats, zoals bedoeld in artikel 28 Archiefwet 1995. In de praktijk wijst het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief de provinciale archiefbewaarplaats aan (zie ook artikel 8 van genoemde gemeenschappelijke regeling).

 

Onder h. ‘provinciearchivaris’ wordt verwezen naar de provinciearchivaris, zoals bedoeld in artikel 29 Archiefwet 1995. In de praktijk vindt de benoeming van de provinciearchivaris (en diens plaatsvervanger) plaats door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief (zie ook artikel 8 van genoemde gemeenschappelijke regeling).

 

Onder i. ‘archiefbescheiden’ verwijst de tekst naar de definitie van dit begrip in de Archiefwet 1995. In de wet wordt dit begrip breed geïnterpreteerd, ongeacht de vorm. Onder archiefbescheiden worden dus ook informatieobjecten verstaan zoals ingevulde velden in een informatiesysteem (zoals genoemd in artikel 3.3 van NEN 2082).

 

Onder j. ‘beheer van archiefbescheiden’ vallen alle activiteiten die zijn gericht zijn op het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren van archiefbescheiden en het vernietigen van archiefbescheiden die daarvoor in aanmerking komen (zie artikel 3 Archiefwet 1995).

 

Onder k. ‘collectie’ wordt bedoeld de verzameling historische voorwerpen, boeken en overige schriftelijke en elektronische bescheiden in de meest ruime zin van het woord, niet zijnde archiefbescheiden van de provincie of voorwerpen, boeken of bescheiden die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 

Onder l. ‘informatiesysteem’ verwijst de definitie naar het geheel van vastgelegde documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur waarmee de beheerhandelingen op de archiefbescheiden worden uitgevoerd. Dit betreft dus zowel middelen (appratuur), programmatuur (software) als procedures of werkafspraken.

 

Onder m. ‘metadata’ wordt duidelijk dat onder dit begrip metagegevens vallen die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het betreft ‘data over data’. Metadata bij een bepaald bestand zijn bijvoorbeeld: auteur, datum van schrijven, aantal pagina's en het bestandsformaat. Metadata worden gebruikt bij opslag, beheer en zoeken van archiefbescheiden.

 

Artikel 2

In dit artikel wordt de provinciesecretaris door de zorgdrager (het college van Gedeputeerde Staten) aangewezen als degene die het beheer voert over de archiefbescheiden. De provinciesecretaris is verantwoordelijk voor ‘alle activiteiten die zijn gericht zijn op het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren van archiefbescheiden en het vernietigen van archiefbescheiden die daarvoor in aanmerking komen’. De provinciesecretaris is dus bijvoorbeeld verantwoordelijk voor (het opstellen van procedures voor) de behandeling van ingekomen, uitgaande en interne archiefbescheiden en de kwaliteitsbewaking daarvan.

De provinciesecretaris heeft op grond van het algemeen mandaatbesluit reeds een algemeen mandaat gekregen van het college. De provinciesecretaris heeft van zijn bevoegdheid gebruik gemaakt deze beheertaken onder te mandateren aan het verantwoordelijke afdelingshoofd.

 

Artikel 3

Lid 1

Een groot deel van de uitvoeringsdossiers wordt op termijn vernietigd conform de selectielijst. Zowel digitale als papieren archiefbescheiden moeten gedurende deze termijn in goede, geordende en toegankelijke staat worden gebracht en gehouden. Dit vanwege de verantwoording van het gevoerde beleid, democratische controle daarop en de rechtszekerheid van de provincie, andere overheidsorganen, organisaties en burgers. Duurzame toegankelijk van archiefbescheiden vraagt meer inzet dan voorheen. De provincie Flevoland kiest ervoor om archiefbescheiden die voor vernietiging in aanmerking komen onder dezelfde voorschriften te laten vallen als te bewaren archiefbescheiden. Deze voorschriften zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de Archiefregeling. Dit hoofdstuk is alleen van toepassing op archiefbescheiden die voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Met het toepassen van deze voorschriften op alle archiefbescheiden kiest de provincie dus voor ‘strengere’ voorschriften dan wettelijk verplicht.

 

Lid 2

In lid 2 wordt bewust een inperking van lid 1 gegeven. De provincie heeft in haar informatiebeheer-beleid aangegeven voor het beheer van informatie te werken met een beheerregime met risicoklassen. Bepaalde sets archiefbescheiden kunnen op relatief korte termijn vernietigd worden, bijvoorbeeld facturen (binnen 7-10 jaar). Hier zijn lagere eisen voor nodig dan voor archiefbescheiden die pas na 20 jaar of later vernietigd worden. Daarom is in lid 2 opgenomen dat de provinciesecretaris kan afwijken van de bepaling uit lid 1.

 

Artikel 4

Artikel 11 Archiefbesluit 1995 stelt dat de zorgdrager voorzieningen moet treffen voor archiefbescheiden die voor bewaring in aanmerking komen. Deze voorzieningen moeten ertoe leiden dat bij het raadplegen ervan ‘na ten minste honderd jaar’ geen noemenswaardige achteruitgang te constateren is. Door reeds bij de vorming rekening te houden met duurzame toegankelijkheid van archiefbescheiden, wordt de beheerlast in de toekomst beperkt.

 

Artikel 5

Om te kunnen aantonen dat correspondentie is opgemaakt en verzonden, bewaart de provincie een (digitaal) gelijkluidend exemplaar van alle uitgaande archiefbescheiden.

 

Artikel 6

Lid 1

Op grond van artikel 18 van de Archiefregeling is de vastlegging van de gebruikte ordeningsstructuur vereist. Deze bepaling schrijft geen specifieke ordening voor. In dit Besluit informatiebeheer is dit bewust niet gespecifieerd. Dit heeft te maken met nieuwe opvattingen over ordeningsmethoden (introductie van proces- en zaakgericht werken) en voortschrijdende technische ontwikkelingen.

 

Lid 2

Artikel 11 Archiefbesluit 1995 stelt dat de zorgdrager voorzieningen moet treffen voor archiefbescheiden die voor bewaring in aanmerking komen. Deze voorzieningen moeten ertoe leiden dat bij het raadplegen ervan ‘na ten minste honderd jaar’ geen noemenswaardige achteruitgang te constateren is. Artikel 25 van de Archiefregeling geeft hier een nadere invulling aan door de eis van tijdige conversie, migratie of emulatie. Lid 2 stelt daarom dat de voor deze duurzame toegankelijkheid noodzakelijke conversie, migratie of emulatie tijdig moet plaats vinden. Met de aanduiding ‘tijdig’ wordt een proactieve houding gevraagd ten aanzien van het preserveren van archiefbescheiden. Dit kan gerealiseerd worden door de kwaliteitseisen voor ‘Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie’ (DUTO, landelijke standaard van het Nationaal Archief) te hanteren.

Artikel 25 van de Archiefregeling is alleen van toepassing op te bewaren archiefbescheiden. In artikel 3 van dit Besluit informatiebeheer is hoofdstuk 3 van de Archiefregeling van toepassing verklaard op archiefbescheiden die voor vernietiging in aanmerking komen. Daarmee is dit artikel van toepassing op alle archiefbescheiden van de provincie Flevoland.

 

Artikel 7

Het gaat hier om originele fysieke stukken die zijn uitgeleend aan derden en weer terug gebracht moeten worden. De digitale verstrekking gaat op een andere wijze.

 

Artikel 8

Lid 1

De bepaling dat de selectie in een zo vroeg mogelijk stadium plaats moet hebben, is van algemene strekking. De bepaling is echter specifiek van belang voor digitale informatiesystemen. Wanneer bij creatie van digitale archiefbescheiden geen rekening wordt gehouden met waardering en selectie, kan dit gezien de vluchtige aard van digitale informatie tot onherstelbaar informatieverlies leiden.

 

Lid 2

Door het vastleggen van de bewaartermijn en de betreffende categorie uit de selectielijst kan worden achterhaald op basis waarvan archiefbescheiden voor vernietiging zijn aangemerkt.

 

Artikel 9

De bepaling in dit artikel heeft een algemene strekking, maar is specifiek van belang voor digitale informatiesystemen. In deze systemen dienen de wettelijke voorschriften inzake selectie en vernietiging op het juiste moment en op de juiste manier te worden toegepast.

 

Artikel 10

Dit artikel regelt een zorgvuldig vernietigingsproces. Hierbij is een splitsing gemaakt in de voorbereidingshandelingen en de uiteindelijke uitvoering.

 

Lid 1

Dit lid regelt het opstellen van de lijst van te vernietigen archiefbescheiden, inclusief een controle- en autorisatieslag door de provinciearchivaris. Deze lijst is de basis van de in artikel 8 Archiefbesluit 1995 bedoelde verklaring van vernietiging die bij vernietiging van de archiefbescheiden als bewijs dient te worden bewaard. De provinciearchivaris toetst de vernietigingslijst aan de van toepassing zijnde selectielijst en ziet toe op de correcte toepassing daarvan.

 

Lid 2

Na goedkeuring door de provinciearchivaris wordt de daadwerkelijke vernietiging uitgevoerd. Het is van belang om de daadwerkelijke vernietiging op onomkeerbare wijze te laten uitvoeren: ook de bijbehorende metadata en de eventuele kopieën van documenten of bestanden moeten verwijderd worden. Na vernietiging wordt een verklaring van vernietiging opgesteld.

 

Lid 3

Voor de vernietiging van fysieke archiefbescheiden zijn verschillende dienstverleners in de markt actief. Alleen een gecertificeerde of via een kwaliteitssysteem geaccrediteerde dienstverlener mag worden ingezet voor deze werkzaamheden.

 

Artikel 11

Voor duurzame toegankelijkheid van digitale archiefbescheiden zijn naast de bestanden soms ook specifieke programmatuur, documentatie of apparatuur noodzakelijk. Wanneer dit nodig is, dienen deze programmatuur, documentatie of apparatuur in overleg met de provinciearchivaris te worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 

Artikel 12

De wet draagt de provinciearchivaris het beheer van de archiefbewaarplaats op, maar schept geen regeling ten aanzien van (documentaire) verzamelingen. Dit artikel geeft de provinciearchivaris de ruimte om vanuit historisch oogpunt gevormde (documentaire) verzamelingen die betrekking hebben op de provinciale geschiedenis op te nemen in de provinciale archiefbewaarplaats.

 

Artikel 13

Lid 1

Als archiefbescheiden zijn overgebracht naar de provinciale archiefbewaarplaats, kunnen de provinciale organen de provinciearchivaris verzoeken onderzoek te doen in deze archiefbescheiden. Daarnaast kunnen de provinciale organen de provinciearchivaris verzoeken onderzoek te doen in de collecties en documentaire verzamelingen die zijn opgenomen in de provinciale archiefbewaarplaats. Hierbij kan collationeren van toepassing zijn: het vergelijken van een afschrift met het origineel ter zekerstelling van de overeenkomst tussen beide exemplaren.

 

Lid 2

Op grond van artikel 14 Archiefwet 1995 heeft een ieder het recht van of uit archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten, afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen te maken of op zijn kosten te laten maken. Hierbij kan collationeren van toepassing zijn: het vergelijken van een afschrift met het origineel ter zekerstelling van de overeenkomst tussen beide exemplaren.

Het Besluit informatiebeheer regelt aanvullend dat de provinciearchivaris hiervoor de nodige diensten kan verrichten. Voor deze diensten moet worden betaald. Het bedrag is gebaseerd op de tariefregeling van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief.