Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 4237Beschikkingen | aanvraagGemeente Leeuwarden Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ontvangen van: Afvalverwerkingsinrichting Skinkeskans V.O.F. een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Betreft verlenging van de beslistermijn: milieuneutrale wijziging van de omgevingsvergunning om RWZI slib met Euralcode 19.08.05 te mogen accepteren.

Locatie: Newtonweg 1, 8912 BD Leeuwarden, gemeente Leeuwarden.

Het besluit moet uiterlijk op 23 juli 2018 zijn genomen.

 

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.