Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 4229

Gepubliceerd op 11 juni 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Utrecht Wbb Bodemverontreiniging in Stichtse Vecht: Dorpsstraat 102E in Loenen a/d Vecht UT032900034 (herbeschikking)

Deze advertentie geeft informatie over een project dat gevolgen kan hebben voor het milieu. Woont of werkt u in de buurt, dan kan het voor u van belang zijn de advertentie te lezen

De eigenaar van bovengenoemd perceel  heeft een Nader actualiserend bodemonderzoek ingediend

voor een herbeschikking om de ernst en spoedeisendheid opnieuw vast te stellen voor het perceel Dorpsstraat 102E te Loenen a/d Vecht (UT-code UT0032900034).

Gelet op de resultaten van het nader actualiserend bodemonderzoek wijst het college van Gedeputeerden Staten de aanvraag om een herbeschikking af omdat: 1) Op de noordzijde van het perceel reeds een deelsanering is uitgevoerd, waarbij in de ondergrond (vanaf 0,5 m-mv) een restverontreiniging is achtergebleven. Hierdoor is het niet mogelijk om opnieuw een beschikking ernst en spoedeisendheid af te geven. 2) De resultaten van het actualiserend onderzoek, waarbij in de tuin maximaal een matig verhoogde gehalte lood is aangetoond, in lijn zijn met de beschikking van de provincie Utrecht uit 2001 (nummer: 2005WEM00372i, d.d. 9 november 2001) waarbij het geval is vastgesteld op basis van de tussenwaarde contour. De aangetroffen matig verhoogde gehalten lood maken daarom onderdeel uit van het geval.

Voor het gesaneerde terreindeel aan de noordzijde van het perceel zijn de gebruiksbeperkingen, bestaande uit het in stand houden van de leeflaag en de isolatie door de woning, nog steeds van kracht. Voor graafwerkzaamheden in de bodem op de locatie van het geval van bodemverontreiniging is een melding bij het bevoegd gezag (RUD-Utrecht) noodzakelijk.

Geen zienswijzen

Omdat er redelijkerwijs geen bedenkingen zijn te verwachten van belanghebbenden, hebben GS besloten geen ontwerpbeschikking met bijbehorende rapportages ter visie te leggen, maar direct een beschikking te nemen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij Provincie Utrecht, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie, postbus 80300, 3508 TH Utrecht, binnen zes weken na de dag waarop de beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. 

Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier “Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD”. Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket/klacht, bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie.

Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van (het gedeelte van) de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;

- de gronden van het bezwaar (de motivering).

Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Het maken van bezwaar schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u naast het maken van bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarbij is een griffierecht verschuldigd.

Informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de RUD Utrecht, Team Vergunningverlening Bodem en Water bij de heer C. Schoffelmeer, telefoonnummer 030-7023392.

‘De RUD Utrecht publiceert een groot deel van haar kennisgevingen digitaal op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt zich via www.overheid.nl abonneren op deze publicaties over projecten bij u in de buurt. Dan krijgt u een e-mailbericht op het moment dat er een melding of een besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt. Via de tab ‘overheidsinformatie’ op www.overheid.nl kunt u de bekendmakingen ook vinden.’

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl