Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 4222Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland Wet bodembescherming locatie 1e Wormenseweg 38 in Apeldoorn

Voornemen besluit bodemsanering

Op grond van de Wet bodembescherming is in opdracht van Gedeputeerde Staten van Gelderland een saneringsplan opgesteld voor de bodemverontreiniging ter plaatse van de 1e Wormenseweg 38 in Apeldoorn. Door middel van ontgraving en een in-situ sanering wordt de bodem geschikt gemaakt voor de functie wonen.

 

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na de publicatiedatum ter inzage. Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99.

De ter inzage gelegde stukken kunt u ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket. In alle gevallen dient u het zaaknummer 2016-015930 te vermelden.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn hun zienswijze over het ontwerpbesluit indienen, onder vermelding van zaaknummer 2016-015930. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Commissaris van de Koning van Gelderland