Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2018, 4205VerordeningenWijziging Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 5 juni 2018, kenmerk 4.9/2018001431, team Natuur en Water, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van hoofdstuk 7.1 van de Subsidiegids Platteland betreffende de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 2, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe;

 

overwegende dat wijziging van de subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap noodzakelijk is voor de uitvoering van de openstellingen gebaseerd op deze regeling;

 

BESLUITEN:

 

Onderdeel A

Artikel 6a, lid 3, komt te luiden:

3. Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 8, eerste lid, derde lid, onderdeel a, en vierde lid, alsmede artikel 15 kunnen niet worden ingediend na 31 december 2023.

 

Onderdeel B.

In artikel 13, lid 1, onderdeel a, komen de woorden 'door derden' te vervallen en komt de tekst als volgt te luiden:

 • a.

  kosten voor het laten opstellen van het investeringsplan onderscheidenlijk het goedgekeurde programma van eenmalige investeringen, bedoeld in artikel 8, vierde lid;

 

Onderdeel C.

Aan artikel 14b wordt een lid 3 toegevoegd en dit komt als volgt te luiden:

3. Voor een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, vierde lid, is het in afwijking van de leden 1 en 2 mogelijk om:

 • a.

  meerdere keren per jaar een voorschot te verlenen tot een maximum van 40% van het totale bedrag per jaar;

 • b.

  voorschotten tot maximaal 80% van het verleende subsidiebedrag te verlenen;

 • c.

  deze voorschotten uit te betalen voorafgaand aan de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na plaatsing in het Provinciaal Blad.

 

Toelichting

Onderdeel A.

Deze wijziging maakt het mogelijk aanvragen in te dienen tot 31 december 2023. In de oude tekst stond als einddatum 31 oktober 2017 genoemd en hierdoor was het niet meer mogelijk aanvragen in te dienen.

 

Onderdeel B.

Artikel 13 beschrijft welke kosten subsidiabel zijn en welke niet. Door deze wijziging worden niet alleen kosten van derden bij het laten opstellen van een investeringsplan gezien als subsidiabel, maar ook eigen kosten.

 

Onderdeel C.

Deze wijziging maakt het mogelijk meerdere keren per jaar een verzoek voor bevoorschotting in te dienen.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

 

Uitgegeven: 12 juni 2018