Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2018, 4197VerordeningenBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 22 mei 2018, nr. 935372/1060084, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2018

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat het gewenst is om in verband een wijziging van het subsidieplafond om de Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2018 te wijzigen;

 

Besluiten:

 

Artikel I

 

De Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2018 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

Artikel 8 komt te luiden:

 

Artikel 8

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor 2018 vast op € 18.306.000,-.

 • 1.

  Het subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:

  • a.

   Haarlem-IJmond € 5.803.000,-;

  • b.

   Gooi en Vechtstreek € 3.405.000,-;

  • c.

   Noord-Holland Noord € 9.098.000,-.

 • 2.

  Noord-Holland Noord wordt uitgesplitst in drie regio’s:

  • a.

   Kop van Noord-Holland € 2.220.000,-;

  • b.

   West-Friesland € 3.557.007,-;

  • c.

   Regio Alkmaar € 3.320.993,-.

    

Artikel II  

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

Haarlem, 22 mei 2018.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes,

voorzitter.

R.M. Bergkamp,

provinciesecretaris.