Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2018, 4182Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent subsidie personen vervoer over water Uitvoeringsregeling subsidie recreatief personen vervoer over water Noord-Holland 2018

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat recreatief personenvervoer over water kan bijdragen aan de verbinding van water en land, een koppeling kan maken tussen waterrecreatie, natuur en cultuurhistorische bestemmingen en kan meehelpen in de spreiding van toeristen in de MRA en dat het daarom wenselijk is om subsidies voor dit doel te verstrekken;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten in het kader van rechtvaardiging van de staatssteun, de volgende steunmaatregelen van toepassing achten:

 

Artikel 56 quater uit de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarin bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L187) (Algemene groepsvrijstellingsverordening);

 

Verordening (EG) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L 352) (De-minimisverordening);

 

Besluiten vast te stellen:

 

Uitvoeringsregeling subsidie recreatief personenvervoer over water Noord-Holland 2018

 

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L187);

 • b.

  De-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L 352);

 • c.

  MKB-onderneming: kleine en middelgrote en micro-ondernemingen als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

Artikel 2  

Subsidie wordt verstrekt aan private en publieke rechtspersonen.

Artikel 3  

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  fysieke maatregelen in Noord-Holland die het gebruik van personenvervoer over water vergroten met als doel meer passagiers te vervoeren over water naar recreatieve bestemmingen;

 • b.

  het realiseren van digitale technologie die ondersteunend is aan de activiteiten genoemd in onderdeel a.

Artikel 4  

Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

 • a.

  een begroting van de kosten van de activiteit;

 • b.

  een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

 • c.

  een inhoudelijke beschrijving van de activiteit, met daarin opgenomen:

  • 1.

   een onderbouwing van de wijze waarop de activiteit bijdraagt aan het vergroten van het aanbod van recreatief personen vervoer over water;

  • 2.

   informatie over de afstemming van het initiatief met de betrokken gemeenten en waterbeheerder;

  • 3.

   een jaarrond overzicht van de dienstregeling;

  • 4.

   een beschrijving van de toegankelijkheid voor minder validen;

  • 5.

   een beschrijving van de wijze waarop aandacht is besteed aan duurzaamheid bij de uitvoering van de te subsidiëren activiteit;

  • 6.

   een planning van de uitvoering van de activiteit.

Artikel 5  

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie wordt ingediend door middel van het voor deze uitvoeringsregeling op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies beschikbaar gesteld formulier.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag uiterlijk 31 oktober 2019 om 17.00 uur is ontvangen.

 • 3.

  Een aanvraag om subsidie na de in het vorige lid genoemde datum wordt ontvangen, wordt niet in behandeling genomen.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 6  

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond gedurende de looptijd van de uitvoeringsregeling van vast op € 3.000.000,-.

Artikel 7  

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2.

  Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4.

  Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8  

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  met de uitvoering is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  uit de aanvraag onvoldoende blijkt dat de fysieke maatregelen waarvoor de subsidie wordt gevraagd het gebruik van personenvervoer over water zullen vergroten;

 • c.

  de activiteit betrekking heeft op regulier of achterstallig onderhoud;

 • d.

  door gedeputeerde staten voor dezelfde activiteit al subsidie is verstrekt op grond van een andere uitvoeringsregeling;

 • e.

  de aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings -en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01);

 • f.

  tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt;

 • g.

  het beheer en onderhoud niet voor minimaal 5 jaar is geregeld.

Artikel 9  

Subsidie wordt niet verstrekt voor:

 • a.

  voorbereidingskosten ten behoeve van de activiteit;

 • b.

  kosten voor projectbegeleiding;

 • c.

  organisatie- en proceskosten;

 • d.

  kosten voor de aanvraag van vergunningen;

 • e.

  kosten voor beheer en onderhoud;

 • f.

  kosten voor baggerwerkzaamheden;

 • g.

  kosten van aanschaf en onderhoud van het vaartuig.

Artikel 10  

 • 1.

  De subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500.000,-.

 • 2.

  Indien toepassing van het eerste lid zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van het eerste lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond van de van toepassing zijnde vrijstellingsverordeningen of De-minimisverordening van de Europese Commissie verstrekt mag worden.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 4.

  Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen beschikking omtrent subsidieverlening aan de subsidievaststelling vooraf.

Artikel 11  

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht om gedurende vijf jaren na subsidieverlening de fysieke maatregelen in te zetten voor het personenvervoer over water op basis van een dienstregeling naar recreatieve bestemmingen in de provincie Noord-Holland.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten nemen in de beschikking tot subsidieverlening verplichtingen op met betrekking tot de uiterste datum waarop de gesubsidieerde activiteit moet zijn uitgevoerd.

Artikel 12  

 • 1.

  Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend binnen 13 weken na voltooiing van de activiteit.

 • 2.

  Indien de subsidieontvanger een gemeente, of een openbaar lichaam dat is ingesteld op grond van hoofdstuk I, II of IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen is, wordt de aanvraag tot vaststelling van de subsidie uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit is voltooid, ingediend.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten stellen voor de aanvraag tot vaststelling een formulier beschikbaar op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 13  

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2019.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie recreatief personen vervoer over water Noord-Holland 2018.

 

 

 

Haarlem, 22 mei 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 30 mei 2018

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.