Provinciaal blad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenProvinciaal blad 2018, 4128Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat in hun vergadering van 29 mei 2018, nr. A.16, afdeling RS, dossiernummer K9967, is vastgesteld de Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen.

 

 

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

 

Overwegende dat:

 • -

  Provinciale Staten van Groningen al bij de vaststelling van de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 in juni 2016 aandacht voor de detailhandelssector hebben gevraagd;

 • -

  Gedeputeerde Staten van Groningen in oktober 2016 een retaildeal hebben gesloten met de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de andere provincies, waarin is opgenomen dat provincies de regie nemen in regionale samenwerking en afstemming en (ruimtelijke) instrumenten inzetten om vitale en toekomstbestendige winkelgebieden te realiseren en winkelleegstand tegen te gaan en te voorkomen;

 • -

  Provinciale Staten van Groningen omwille van het voornoemde bij de Voorjaarsnota in juni 2017 € 2.500.000,- aan financiële middelen beschikbaar hebben gesteld voor de uitvoering van de provinciale retailagenda;

 • -

  Provinciale Staten van Groningen in november 2017 bij de actualisatie van de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 de noodzaak tot het ondersteunen van de detailhandelssector hebben aangescherpt.

 

Gelet op:

 • -

  titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018.

 

Besluiten:

 

 • I.

  Vast te stellen de:

   

  Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Omgevingsvisie: Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020;

 • c.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • d.

  provincie: provincie Groningen;

 • e.

  regiobestendig: het project wordt aantoonbaar gedragen door de betrokken partijen en door regionale partners;

 • f.

  regionaal afgestemde retailvisie: retailvisie die betrekking heeft op de retailstructuur binnen één gemeente en die is afgestemd met (samenwerkingsverbanden van ondernemers uit) de buurgemeenten;

 • g.

  regionale retailvisie: retailvisie opgesteld door een samenwerkingsverband van gemeenten of ondernemers, die betrekking heeft op de retailstructuur van meerdere gemeenten;

 • h.

  retail: bedrijven die goederen en diensten direct aan consumenten verkopen;

 • i.

  retailstructuur: geheel aan winkels, horeca en commerciële dienstverlening;

 • j.

  retailvisie: visie op de ontwikkeling van de retailstructuur in een bepaald gebied dan wel een centrumplan, gepaard gaande met een uitvoeringsplan;

 • k.

  samenwerkingsverband van ondernemers: een samenwerkingsverband van ondernemers dat beschikt over rechtspersoonlijkheid, zoals een ondernemersvereniging.

Artikel 2 Doel

Met deze regeling wordt duurzame versterking van de retailstructuur in de provincie Groningen beoogd. Hiervoor dient enerzijds het ondernemerschap te worden versterkt en anderzijds de beleving van de winkelgebieden te worden verbeterd. Deze regeling richt zich op de fysieke kant van de duurzame versterking van winkelgebieden. Daarvoor zijn per gebied verschillende maatregelen denkbaar. De verstrekking van subsidie kan leiden tot compactere winkelgebieden, minder vierkante meters winkelvloer¬oppervlak, verbeterde aanzichten van bedrijfspanden enzovoorts. Dit draagt bij aan de toekomst¬bestendigheid van winkel¬gebieden en daarmee aan de (regionale) economie en aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de steden en kernen in de provincie.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  een gemeente;

 • b.

  een samenwerkingsverband van gemeenten; of

 • c.

  een samenwerkingsverband van ondernemers.

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  het opstellen van een regionale retailvisie;

 • b.

  het opstellen van een regionaal afgestemde retailvisie;

 • c.

  de uitvoering van een regionale retailvisie;

 • d.

  de uitvoering van een regionaal afgestemde retailvisie.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25 en 4:35 Awb en de artikelen 2.5 en 2.6 van de Procedureregeling wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet voldoet aan de in artikel 7 genoemde subsidievereisten;

 • b.

  de aanvraag is ingediend door een andere partij dan een gemeente, een samenwerkingsverband van gemeenten of een samenwerkingsverband van ondernemers; of

 • c.

  voor dezelfde activiteiten op grond van deze regeling al eerder subsidie is ontvangen.

Artikel 7 Subsidievereisten

 • a.

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 onder a en artikel 5 onder b in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a

   De op te stellen retailvisie is gericht op de duurzame versterking van de retail¬structuur in de provincie Groningen, waarbij geldt dat de retailvisie onder meer wordt gebaseerd op een actueel koopstromenonderzoek;

  • b

   De op te stellen retailvisie heeft betrekking op een bepaald gebied in de provincie Groningen;

  • c

   De op te stellen retailvisie is regiobestendig;

  • d

   Er is aantoonbaar draagvlak bij de betrokken gemeente(n), ondernemers en omwonenden voor de op te stellen retailvisie;

  • e

   Bij het opstellen van de retailvisie wordt rekening gehouden met hoofdstuk 12.3 (Detailhandel) van de Omgevingsvisie, waarin aspecten worden genoemd die een visie over detailhandel bij voorkeur dient te bevatten;

  • f

   De op te stellen retailvisie dient een uitvoeringstrategie (uitvoeringsplan) te bevatten;

  • g

   Indien de subsidieaanvrager een gemeente is, dan werkt deze samen met ten minste één andere partij met rechtspersoonlijkheid;

  • h

   Er is naast de provincie ten minste één andere partij die meefinanciert;

  • i

   De financiering van het project is na verlening van de subsidie sluitend; en

  • j

   De op te stellen retailvisie wordt binnen één jaar na de start van het project vastgesteld.

 • b.

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 onder c en artikel 5 onder d in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a

   De uit te voeren retailvisie is gericht op de duurzame versterking van de retail¬structuur in de provincie Groningen, waarbij geldt dat de retailvisie onder meer wordt gebaseerd op een actueel koopstromenonderzoek;

  • b

   De uit te voeren retailvisie heeft betrekking op een bepaald gebied in de provincie Groningen;

  • c

   De uit te voeren retailvisie is regiobestendig;

  • d

   Er is aantoonbaar draagvlak bij de betrokken gemeente(n) en ondernemers voor de retailvisie;

  • e

   Bij het opstellen van de retailvisie is rekening gehouden met hoofdstuk 12.3 (Detailhandel) van de Omgevingsvisie, waarin aspecten worden genoemd die een visie over detailhandel bij voorkeur dient te bevatten;

  • f

   De retailvisie wordt uitgevoerd zoals in het bijbehorende uitvoeringsplan is vastgesteld;

  • g

   Indien de subsidieaanvrager een gemeente is, dan werkt deze samen met ten minste één andere partij met rechtspersoonlijkheid;

  • h

   Er zijn naast de provincie ten minste twee andere partijen die meefinancieren;

  • i

   De financiering van het project is na verlening van de subsidie of binnen een in de beschikking te bepalen periode sluitend; en

  • j

   De uitvoering van de retailvisie is binnen drie jaar na de start van het project afgerond.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het opstellen van een regionale of regionaal afgestemde retailvisie;

 • b.

  kosten voor de uitvoering van een regionale of regionaal afgestemde retailvisie, zoals:

  • i.

   een stimuleringsregeling gericht op verplaatsing van ondernemers;

  • ii.

   een stimuleringsregeling gericht op gevelverbetering;

  • iii.

   een stimuleringsregeling gericht op sanering van vierkante meters winkelvloeroppervlak;

  • iv.

   verbetering van de openbare ruimte en/of de verblijfskwaliteit;

 • c.

  kosten voor ondersteuning bij marketing en/of communicatie voor het opstellen dan wel het uitvoeren van een retailvisie;

 • d.

  kosten voor ondersteuning bij de uitvoering van een retailvisie, bijvoorbeeld in de persoon van een centrummanager.

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.5 van de Procedureregeling komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  de kosten voor aankoop en/of sloop van panden;

 • b.

  exploitatie- en kapitaalslasten.

Artikel 10 Indieningstermijn

Subsidieaanvragen worden ingediend van 1 september 2018 tot en met 31 december 2019.

Artikel 11 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt voor de periode genoemd in artikel 10 voor de activiteiten als bedoeld in artikel 5 onder a en artikel 5 onder b in totaal € 550.000,-.

 • 2.

  Het subsidieplafond bedraagt voor de periode genoemd in artikel 10 voor de activiteiten als bedoeld in artikel 5 onder c en artikel 5 onder d in totaal € 1.500.000,-.

Artikel 12 Subsidiehoogte

 • a.

  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5 onder a, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 30.000,-.

 • b.

  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5 onder b, bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000,-.

 • c.

  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5 onder c, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 400.000,-.

 • d.

  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5 onder d, bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 100.000,-

Artikel 13 Verdeelcriteria

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 14 Adviescommissie

Gedeputeerde Staten leggen aanvragen voor subsidie voor aan de adviescommissie Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen. Deze adviescommissie komt maandelijks bijeen.

Artikel 15 Prestatieverantwoording

Gedeputeerde Staten leggen in de beschikking tot subsidieverlening vast op welke wijze de subsidieontvanger desgevraagd aantoont dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen.

 

 • II.

  De Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen en eventuele toekomstige wijzigingen worden ter informatie aan Provinciale Staten gestuurd.

Groningen, 29 mei 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas , voorzitter.

H.J. Bolding, secretaris.