Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2018, 4064VerordeningenWijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, kaart D3 Natuurnetwerk Nederland

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 29 mei 2018, kenmerk 5.1/2018001367, team Natuur en Water, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, kaart D3 Natuurnetwerk Nederland

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de artikelen 105, 143 en 145 van de Provinciewet;

 

gelet op artikel 1.12, lid 2, van de Wet natuurbescherming;

 

gelet op artikel 2.10.2, lid 1, van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening;

 

gelet op de artikelen 1.2.1. tot en met 1.2.5. van het Besluit ruimtelijke ordening;

 

overwegende dat jaarlijks de Provinciale Omgevingsverordening, kaart D3 Natuurnetwerk Nederland wordt geactualiseerd;

 

 

BESLUITEN:

 

 

wijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, kaart D3 Natuurnetwerk Nederland (NNN) vast te stellen.

 

Dit besluit treedt op 7 juni 2018 in werking.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

 

 

Uitgegeven 4 juni 2018

 

 

Artikel I

De bij de Provinciale Omgevingsverordening behorende Kaart D3, NNN-kaart 2017 (GS-besluit van 9 oktober 2017, Provinciaal Blad, nummer 4729) wordt gewijzigd overeenkomstig de bij dit besluit behorende en daar onderdeel van uitmakende NNN-kaart 2018.

 

Artikel II

Dit besluit is gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.9922.povDrenthe18WG-ON01 en NL.IMRO.9922.povDrenthe18WG-VA01.

 

 

Toelichting

Dit jaar wordt de bestuurlijke reservering van 1.000 ha nieuwe natuur concreet begrensd. Dit is conform de uitgangspunten van het Groenmanifest, het Natuurpact en het Programma Natuurlijk Platteland. De bestuurlijke reservering is deels ingevuld op landbouwgronden binnen het oude NNN, waardoor de begrenzing van de bestuurlijke reservering leidt tot een uitbreiding van het NNN met ca. 400 ha.