Tiende wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidie verordening;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 31 oktober 2017 de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het onderdeel agrarisch natuurbeheer van die subsidieregeling wensen open te stellen voor aanvragen;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten van de gelegenheid gebruik maken tevens enkele kleine technische wijzigingen in de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 door te voeren;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten daarom de subsidieregeling wensen te wijzigen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

In artikel 1.1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  Onderdeel c komt te luiden:

  • c.

   beheerfunctie: doel van de beheeractiviteit;

 • 2.

  De onderdelen k tot en met dd worden geletterd l tot en met ee.

 • 3.

  Onderdeel k komt te luiden:

  • k.

   landbouwsteunkader: richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020 (PbEU 2014/C 204/01).

B.

Artikel 1.5 vervalt.

 

C.

In artikel 2.3 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  Het eerste lid, onder c, komt te luiden:

  • c.

   de subsidieaanvrager een onderneming is die in financiële moeilijkheden verkeert, als bedoeld in het landbouwsteunkader;

 • 2.

  In het tweede lid wordt “eerste lid, onder d” vervangen door: eerste lid, onder e.

 

 

D.

Artikel 2.5, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2, onder b, komen voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie in aanmerking:

  • a.

   kosten voor het beheer van landschapsbeheertypen;

  • b.

   kosten die verband houden met het beheer van landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.

 

E.

Artikel 2.6 komt te luiden:

Artikel 2.6 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2.2, onder a en b, wordt bepaald door het aantal subsidiabele hectares van het desbetreffende natuurbeheertype, en het aantal hectares, meters of stuks van het desbetreffende landschapsbeheertype, te vermenigvuldigen met het tarief vermenigvuldigd met zes jaar.

 • 2.

  Indien van toepassing wordt het tarief, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met het normbedrag voor de vaartoeslag, opgenomen in bijlage 5, vermenigvuldigd met het aantal subsidiabele hectares.

 • 3.

  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2.2, onder c, d en e, wordt bepaald door het aantal subsidiabele hectares van het desbetreffende natuurbeheertype te vermenigvuldigen met het tarief vermenigvuldigd met zes jaar.

 • 4.

  Indien toepassing van het eerste, tweede en derde lid ertoe leidt dat de subsidie minder bedraagt dan € 1.200, wordt de subsidie niet verstrekt.

 

F.

Artikel 2.9 komt te luiden:

Artikel 2.9 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  Onverminderd artikel 1.4 worden aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opgelegd:

  • a.

   het verrichten van het beheer dat noodzakelijk is voor de instandhouding van de natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen en geen handelingen te verrichten of te gedogen die afbreuk doen aan de instandhouding daarvan;

  • b.

   er voor zorgdragen dat door of vanwege Gedeputeerde Staten monitoringswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op het desbetreffende natuurterrein;

  • c.

   het van zonsopgang tot zonsondergang kosteloos openstellen en toegankelijk houden van het desbetreffende natuurterrein op ten minste 358 dagen per jaar;

  • d.

   ervoor zorg te dragen dat namens Gedeputeerde Staten audits kunnen worden uitgevoerd in het kader van de naleving van de certificeringsvoorwaarden;

  • e.

   voor de gehele duur van de subsidie over een certificaat natuurbeheer of certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer te beschikken.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid, onder e, dient een aangevraagd certificaat natuurbeheer of certificaat samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, onder d en e, te zijn ontvangen binnen negen maanden na aanvang van het eerste beheerjaar.

 • 3.

  Onverminderd het eerste lid, heeft de subsidieontvanger van subsidie als bedoeld in artikel 2.2, onder c, de volgende verplichtingen:

  • a.

   bij het in standhouden van het op het natuurterrein aanwezig natuurbeheertype wordt gebruik gemaakt van een of meerdere rondtrekkende schaapskuddes, begeleid door een herder en bestaande uit Kempische Heideschapen;

  • b.

   het gebruik van de onder a bedoelde schaapskuddes strekt zich uit over de gehele oppervlakte waarvoor de subsidie wordt verstrekt;

  • c.

   indien de subsidieontvanger niet zelf over een schaapskudde beschikt, sluit hij voor de gehele duur van de subsidieperiode waarvoor de subsidie wordt verstrekt een overeenkomst voor het uit te voeren beheer met de eigenaar van een schaapskudde.

 • 4.

  Onverminderd het eerste lid, heeft de subsidieontvanger van subsidie als bedoeld in artikel 2.2, onder d, de verplichting de monitoring te verrichten overeenkomstig het monitoringsprogramma van de provincie Noord-Brabant.

 • 5.

  Onverminderd het eerste lid, heeft de subsidieontvanger van subsidie als bedoeld in artikel 2.2, onder e, de volgende verplichtingen:

  • a.

   het natuurterrein is voldoende toegankelijk en bevat voldoende wegen, vaarwegen en paden, die recreatief gebruik mogelijk maken;

  • b.

   de wegen, vaarwegen en paden als bedoeld onder a, worden onderhouden;

  • c.

   de subsidieontvanger verleent medewerking aan de markering en beheer van routes voor wandelen en fietsen in het kader van de landelijke wandelroutes, landelijke fietsroutes en knooppuntennetwerken voor wandelen en fietsen.

 • 6.

  De subsidieontvanger is vrijgesteld van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, onder e, indien:

  • a.

   sluiting nodig is bij of krachtens de Wet natuurbescherming;

  • b.

   het terrein naar zijn aard buiten machte van de subsidieontvanger niet toegankelijk is;

  • c.

   er bescherming van de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk is tot een maximum van een hectare;

  • d.

   het terrein vrijgesteld is op grond van het natuurbeheerplan.

 • 7.

  Indien de subsidieontvanger niet kan voldoen aan een of meerdere verplichtingen als bedoeld in het eerste tot en met het vijfde lid, doet hij daar een keer per jaar uiterlijk op 1 november melding van.

 • 8.

  Indien subsidie wordt verstrekt aan een subsidieontvanger als bedoeld in artikel 2.1, derde lid, heeft de subsidieontvanger de verplichting dit natuurterrein alsnog in eigendom te verwerven of in erfpacht te verkrijgen voor 1 januari 2021.

 

G.

Artikel 2.13, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Gedeputeerde Staten kunnen besluiten om, overeenkomstig de aanvraag bedoeld in het eerste lid, de beschikking tot subsidieverlening te wijzigen voor de resterende looptijd van de subsidie, indien:

  • a.

   de aanvraag voldoet aan de subsidievereisten genoemd in artikel 2.4, uitgezonderd het eerste lid onder c, en;

  • b.

   die wijziging leidt in de resterende looptijd van de verlening tot een verhoging van het subsidiebedrag van minimaal € 1.200.

 

H.

In artikel 3.4, onderdeel c, onder 2º, vervalt de zinsnede “of cluster van beheeractiviteiten, een en ander afhankelijk van het gekozen abstractieniveau voor de beoordelingscriteria voor gebiedscriteria in het natuurbeheerplan”.

 

I.

In artikel 3.6a wordt “3 november 2017 tot en met 24 november 2017” vervangen door: 3 september 2018 tot en met 3 oktober 2018.

 

J.

In artikel 3.6b worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  In onderdeel a wordt “€ 800.000” vervangen door: € 3.048.000;

 • 2.

  In onderdeel b wordt “€0” vervangen door: € 180.000;

 • 3.

  In onderdeel c wordt ”€80.000” vervangen door: € 0;

 • 4.

  In onderdeel d wordt “€40.000” vervangen door: € 0;

 • 5.

  In onderdeel e wordt “€ 0” vervangen door: € 181.950.

 

K.

Artikel 3.11, onder c, komt te luiden:

 • c.

  de gekozen beheeractiviteit of combinatie van beheeractiviteiten past bij de gekozen beheerfunctie zoals beschikt en het bijbehorende leefgebied zoals aangewezen in het natuurbeheerplan;

 

L.

In artikel 3.12 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  Het vijfde lid komt te luiden:

  • 5.

   De hoogte van het voorschot wordt bepaald door per leefgebied het totaal aantal subsidiabele hectares, waarvoor daadwerkelijk subsidiabele beheeractiviteiten zijn uitgevoerd, te vermenigvuldigen met de voor het betreffende leefgebied geldende gemiddelde kosten per hectare leefgebied, bedoeld in artikel 3.7, tweede lid en de daaruit resulterende bedragen bij elkaar op te tellen.

 • 2.

  In het zesde lid, wordt “bijlage 3” vervangen door: bijlage 4.

 

M.

In artikel 3.14, vierde lid, wordt “bijlage 3” vervangen door: bijlage 4.

 

N.

Bijlage 3 komt te luiden:

 

Bijlage 3 koppeltabel behorende bij Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016

  

 

O.

Bijlage 4 komt te luiden:

 

Bijlage 4 maximale vergoeding als bedoeld in artikel 3.12 lid 6 en 3.14 lid 4, behorende bij Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Subsidieregeling Noord-Brabant 2016

 

Beheer code

activiteitcode/ combi

Grond­gebruik

x (datum)

y (datum)

F (percentage)

G (percentage)

A (tekst)

B (tekst)

component inkomsten­derving in tarief

maximale vergoeding beheer­activiteit

1a

A01

grasland

1 april

1 juni

 

 

 

 

291,64

752,25

1b

A01

grasland

1 april

8 juni

 

 

 

 

444,15

950,51

1c

A01

grasland

1 april

15 juni

 

 

 

 

607,95

1163,46

1d

A01

grasland

1 april

22 juni

 

 

 

 

689,55

1269,53

1e

A01

grasland

1 april

1 juli

 

 

 

 

1208,79

1944,54

1f

A01

grasland

1 april

8 juli

 

 

 

 

1312,57

2079,46

1g

A01

grasland

1 april

15 juli

 

 

 

 

1403,38

2197,51

1h

A01

grasland

1 april

22 juli

 

 

 

 

1494,19

2315,56

1i

A01

grasland

1 april

1 augustus

 

 

 

 

1610,94

2467,34

1j

A01

grasland

1 april

8 augustus

 

 

 

 

1798,61

2711,31

1k

A01

grasland

1 april

15 augustus

 

 

 

 

1986,28

2955,28

1l

A01A03

grasland

1 mei

15 juni

 

 

 

 

232,05

674,78

1m

A01A03

grasland

8 mei

22 juni

 

 

 

 

232,05

674,78

1n

A01

grasland

1 april

1 september

 

 

 

 

2361,62

3124,381

1o

A01

grasland

1 april

15 september

 

 

 

 

2361,62

3124,381

1p

A01

grasland

1 april

1 oktober

 

 

 

 

2361,62

3124,381

1q

A01A03

grasland

1 mei

1 juni

 

 

 

 

192,9

623,88

1r

A01A03

grasland

8 mei

8 juni

 

 

 

 

192,9

623,88

1s

A01A03

grasland

1 mei

8 juni

 

 

 

 

216,45

654,5

1t

A01A03

grasland

8 mei

15 juni

 

 

 

 

216,45

654,5

2a

A01

grasland

rustperiode van 2 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

262,63

714,53

2b

A01

grasland

rustperiode van 3 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

415,14

912,79

2c

A01

grasland

rustperiode van 4 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

567,64

1111,05

2d

A01

grasland

rustperiode van 5 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

720,15

1309,31

2e

A01

grasland

rustperiode van 6 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

872,66

1507,57

3a

A04

grasland

15 februari

15 april

 

 

 

 

870,58

1504,88

3b

A04

grasland

15 februari

15 mei

 

 

 

 

1405,6

2200,39

3c

A04

grasland

15 februari

15 juni

 

 

 

 

2361,62

3124,38

3d

A04

grasland

15 februari

1 augustus

 

 

 

 

2361,62

3124,38

3e

A04

grasland

15 februari

15 april

 

 

 

 

870,58

1504,88

3f

A04

grasland

15 februari

15 mei

 

 

 

 

1405,6

2200,39

3g

A04

grasland

15 februari

15 juni

 

 

 

 

2361,62

3124,38

3h

A04

grasland

15 februari

1 augustus

 

 

 

 

2361,62

3124,38

3i

A04

grasland

inundatie 3 weken van 1 mei tot 1 augustus

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

708,49

1256,15

3j

A04

grasland

inundatie 4 weken van 1 mei tot 1 augustus

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

944,65

1568,59

3k

A04

grasland

inundatie 6 weken van 1 mei tot 1 augustus

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

1416,97

2193,47

3l

A04

grasland

inundatie 8 weken van 1 mei tot 1 augustus

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

1889,3

2818,34

3n

A04

grasland

inundatie 2 weken van 1 november jaar x tot 31 januari jaar x+1

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

0

318,84

4a

A05

grasland

nvt

nvt

 

 

50 m2

straal 3,5 meter

0,08

150

4b

A05 (bouw)

bouwland

15 april

15 mei

 

 

 

 

300,27

390,35

4c

A05 (bouw)

bouwland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

66,79

4d

A05

grasland

rustperiode van 2 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

262,711

844,898

4e

A05

grasland

rustperiode van 3 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

415,14

1043,157

4f

A05

grasland

rustperiode van 4 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

567,64

1241,415

4g

A05

grasland

rustperiode van 5 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

720,15

1439,67

4h

A05

grasland

rustperiode van 6 weken tussen 1 mei-1 augustus

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

 

 

 

 

872,657

1637,93

5a

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

5a

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

5a

A19

kr. Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1021,12

1700,57

5a

A01

kr. Grasland

1 april

15 juni

 

 

 

 

607,95

844,62

5b

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

5b

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

5b

A19

kr. Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1021,12

1700,57

5b

A01

kr. Grasland

1 april

22 juni

 

 

 

 

689,55

950,69

5c

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

5c

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

5c

A19

kr. Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1021,12

1700,57

5c

A01

kr. Grasland

1 april

1 juli

 

 

 

 

1208,79

1625,7

5d

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

5d

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

5d

A19

kr. Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1021,12

1700,57

5d

A01

kr. Grasland

1 april

8 juli

 

 

 

 

1312,57

1760,62

5e

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

5e

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

5e

A19

kr. Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1021,12

1700,57

5e

A01

kr. Grasland

1 april

15 juli

 

 

 

 

1403,38

1878,67

5f

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

5f

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

5f

A19

kr. Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1021,12

1700,57

5f

A01

kr. Grasland

1 april

22 juli

 

 

 

 

1494,19

1996,72

5g

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

5g

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

5g

A19

kr. Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1021,12

1700,57

5g

A01

kr. Grasland

1 april

1 augustus

 

 

 

 

1610,94

2148,5

5h

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

5h

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

5h

A19

kr. Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1021,12

1700,57

5i

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

5i

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

5i

A19

kr. Grasland

1 april

1 oktober

 

 

8 indicatorsoorten lijst b

 

1208,79

1944,54

5j

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

5j

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

5j

A19

kr. Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1021,12

1700,57

5j

A01

kr. Grasland

1 april

15 september

 

 

 

 

2361,62

3124,38

5k

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

5k

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

5k

A19

kr. Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1021,12

1700,57

5k

A01

kr. Grasland

1 april

15 oktober

 

 

 

 

2361,62

3124,38

6a

A08

grasland

1 mei

15 juni

 

 

1 GVE/ha

1,5 GVE/ha

539,33

1074,24

6b

A08

grasland

1 mei

15 oktober

 

 

0,15 GVE/ha

0,5 GVE/ha

1905,85

2531,88

6c

A08

grasland

1 mei

15 juni

 

 

1 GVE/ha

3 GVE/ha

356,68

836,8

7a

A06

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

270,45

8a

A18

grasland

15 februari

15 juni

 

 

20 cm

 

105,05

136,57

8b

A18

grasland

15 februari

15 juni

 

 

30 cm

 

157,58

204,85

8c

A18

grasland

15 februari

15 juni

 

 

40 cm

 

210,1

273,13

8d

A18

grasland

15 maart

15 juni

 

 

20 cm

 

105,05

136,57

8e

A18

grasland

15 maart

15 juni

 

 

30 cm

 

157,58

204,85

8f

A18

grasland

15 maart

15 juni

 

 

40 cm

 

210,1

273,13

9a

A23

landschap

nvt

nvt

5%

35%

 

 

0

1155,08

9a

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

9b

A23

landschap

nvt

nvt

5%

35%

 

 

0

1155,08

9b

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

9c

A23

landschap

nvt

nvt

5%

35%

 

 

0

1155,08

9c

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

9d

A23

landschap

nvt

nvt

5%

35%

 

 

0

1155,08

9d

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

9e

A23

landschap

nvt

nvt

5%

35%

 

 

0

1155,08

9e

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

9f

A23

landschap

nvt

nvt

5%

35%

 

 

0

1155,08

9f

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

9g

A23

landschap

nvt

nvt

5%

35%

 

 

0

1155,08

9g

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

9h

A23

landschap

nvt

nvt

5%

35%

 

 

0

1155,08

9h

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

9i

A23

landschap

nvt

nvt

5%

35%

 

 

0

1155,08

9i

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

10a

A07

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

10a

A23

landschap

nvt

nvt

25%

75%

 

 

0

2475,17

10a

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

10b

A07

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

10b

A23

landschap

nvt

nvt

25%

75%

 

 

0

2475,17

10b

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

11a

A23

landschap

nvt

nvt

25%

75%

 

 

0

2475,17

11a

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

11b

A23

landschap

nvt

nvt

25%

75%

 

 

0

2475,17

11b

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

12a

A26

landschap

nvt

nvt

25%

75%

 

 

0

1462,5

12b

A23

landschap

nvt

nvt

25%

75%

 

 

0

2475,17

12b

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

12c

A23

landschap

nvt

nvt

25%

75%

 

 

0

2475,17

12c

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

12d

A23

landschap

nvt

nvt

25%

75%

 

 

0

2475,17

12d

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

12d

A26

landschap

nvt

nvt

25%

75%

 

 

0

1462,5

12e

A23

landschap

nvt

nvt

25%

75%

 

 

0

2475,17

12e

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

12e

A26

landschap

nvt

nvt

25%

75%

 

 

0

1462,5

13a

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

13a

A19

bot. grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicator­soorten lijst b

 

1164,41

1568

13a

A21

grasland

1 maart

1 oktober

 

 

 

maximale veebezetting 2 GVE/ha

0

253,5

13b

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

13b

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

13b

A19

bot. grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1164,41

1568

13c

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

13c

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

13c

A19

bot. grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1164,41

1568

13d

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

13d

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

13d

A19

bot. grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1164,41

1568

13e

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

13e

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

13e

A19

bot. grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1164,41

1568

13e

A01

bot. grasland

15 juni

20 juli

 

 

 

 

171,56

223,02

13f

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

13f

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

13f

A19

bot. grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1164,41

1568

13f

A01

bot. grasland

15 juni

3 augustus

 

 

 

 

269,59

350,46

13g

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

13g

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

13g

A19

bot. grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1164,41

1568

13g

A01

bot. grasland

15 juni

17 augustus

 

 

 

 

367,62

477,91

14a

A09

bouwland

1 november jaar x

15 maart jaar x+1

90%

100%

gewasrest van graanstoppel

 

353,63

459,72

14b

A09

bouwland

4 weken in periode 15 oktober-31 december jaar x (4 weken)

startdatum wordt gemeld aan RVO.nl

90%

100%

oogstresten van suikerbieten, winterwortel, witlof of pastinaak

 

353,63

459,72

14c

A09

bouwland

1 december jaar x-1

1 februari jaar x

90%

100%

oogstresten van suikerbieten, winterwortel, witlof en/of pastinaak

 

353,63

459,72

14d

A09

bouwland

1 november jaar x

1 februari jaar x+1

90%

100%

graanstoppel

 

353,63

459,72

15a

A09

bouwland

1 juni jaar x

1 maart jaar x+1

90%

100%

 zomergraan, wintergraan, bladrammenas of een combinatie van deze gewassen.

 

1932

2511,6

15b

A09

bouwland

1 oktober jaar x

15 maart jaar x+1

90%

100%

 zomergraan, wintergraan, bladrammenas of een combinatie van deze gewassen.

 

1932

2511,6

15c

A09

bouwland

1 oktober jaar x

1 augustus x + 1

90%

100%

 zomergraan, wintergraan, bladrammenas of een combinatie van deze gewassen.

 

1932

2511,6

15d

A09

bouwland

1 oktober jaar x

1 februari x + 1

90%

100%

geschikt vanggewas uit de Pijler 1 lijst van de ecologische aandachtsgebieden (*onder deze tabel staan de exacte gewassen vermeld )

 

0

520

16a

A09

bouwland

1 juni

31 december

90%

100%

granen (niet zijnde mais of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eitwitgewassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, bladrammenas, gras of een combinatie van deze.

 

2530,38

3289,5

16b

A09

bouwland

1 juni

15 november

90%

100%

granen (niet zijnde mais of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eitwitgewassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, bladrammenas, gras of een combinatie van deze.

 

2530,38

3289,5

16c

A09

bouwland

1 juni

15 november

90%

100%

granen (niet zijnde mais of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eitwitgewassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, bladrammenas, gras of een combinatie van deze.

 

2530,38

3289,5

17a

A09

bouwland

1 juni

31 december

90%

100%

combinatie van graan, luzerne en eventueel bladrammenas

 

2324,48

3021,82

17b

A09

bouwland

1 juni

31 december

90%

100%

granen (niet zijnde mais of graanstoppel)

 

1932

2511,6

18a

A09

bouwland

15 mei

15 juli

90%

100%

graan (niet zijnde mais)

 

1978,16

2571,61

18b

A09

bouwland

15 mei

15 juli

90%

100%

graan (niet zijnde mais)

 

1978,16

2571,61

18c

A09

bouwland

15 mei

15 juli

90%

100%

graan (niet zijnde mais)

 

1978,16

2571,61

18d

A09

bouwland

15 mei

15 juli

90%

100%

graan (niet zijnde mais)

 

1978,16

2571,61

18e

A09

bouwland

15 mei

15 juli

90%

100%

graan (niet zijnde mais)

 

1978,16

2571,61

19a

A09

bouwland

1 juni

1 september

90%

100%

gras, granen (niet zijnde mais of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, of een combinatie van deze.

 

2530,38

3289,5

19b

A09

bouwland

1 juni

1 september

90%

100%

gras, granen (niet zijnde mais of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, of een combinatie van deze.

 

2530,38

3289,5

19c

A09

bouwland

1 juni

1 september

90%

100%

gras, granen (niet zijnde mais of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, of een combinatie van deze.

 

2530,38

3289,5

19d

A09

bouwland

1 juni

1 september

90%

100%

gras, granen (niet zijnde mais of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, of een combinatie van deze.

 

2530,38

3289,5

19e

A09

bouwland

1 juni

1 september

90%

100%

gras, granen (niet zijnde mais of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, of een combinatie van deze.

 

2530,38

3289,5

19f

A09

bouwland

1 juni

1 september

90%

100%

gras, granen (niet zijnde mais of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, of een combinatie van deze.

 

2530,38

3289,5

19g

A09

bouwland

1 juni

1 september

90%

100%

gras, granen (niet zijnde mais of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, of een combinatie van deze.

 

2530,38

3289,5

19h

A09

bouwland

15 juli

1 oktober

90%

100%

gras, granen (niet zijnde mais of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, of een combinatie van deze.

 

2530,38

3289,5

19i

A09

bouwland

1 januari

15 juni

90%

100%

gras, granen (niet zijnde mais of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (lucerne, rode klaver) , groene braak, of een combinatie van deze.

 

2530,38

3289,5

20a

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

0

197,93

20a

A22

landschap

nvt

nvt

100%

100%

 

 

0

32328,4

20a

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

20b

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

0

197,93

20b

A22

landschap

nvt

nvt

5% (1% in 2018)

35%

 

 

0

11314,94

20b

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

20c

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

0

197,93

20c

A22

landschap

nvt

nvt

5% (1% in 2018)

35%

 

 

0

11314,94

20c

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

20d

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

0

197,93

20d

A22

landschap

nvt

nvt

5% (1% in 2018)

35%

 

 

0

11314,94

20d

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

20e

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

0

197,93

20e

A22

landschap

nvt

nvt

5% (1% in 2018)

35%

 

 

0

11314,94

20e

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

21a

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

0

197,93

21a

A22

landschap

nvt

nvt

5% (1% in 2018)

35%

 

 

0

11314,94

21a

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

22a

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

0

197,93

22a

A22

landschap

nvt

nvt

100%

100%

 

 

0

32328,4

22a

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

22b

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

0

197,93

22b

A22

landschap

nvt

nvt

20% (10% in 2018)

50%

 

 

0

16164,2

22b

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

23a

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

0

197,93

23a

A22

landschap

nvt

nvt

5% (1% in 2018)

35%

 

 

0

11314,94

23a

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

23b

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

0

197,93

23b

A22

landschap

nvt

nvt

5% (1% in 2018)

35%

 

 

0

11314,94

23b

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

24a

A22

landschap

nvt

nvt

5% (1% in 2018)

35%

 

 

0

11314,94

24a

A23

landschap

nvt

nvt

5%

35%

 

 

0

1155,08

24a

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

25a

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

0

197,93

25a

A22

landschap

nvt

nvt

5% (1% in 2018)

35%

 

 

0

11314,94

25a

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

26a

A22

landschap

nvt

nvt

25% (13% in 2018)

75%

 

 

0

24246,3

26a

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

26b

A22

landschap

nvt

nvt

25% (13% in 2018)

75%

 

 

0

24246,3

26b

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

27a

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

0

197,93

27a

A22

landschap

nvt

nvt

5% (1% in 2018)

35%

 

 

0

11314,94

27a

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

27b

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

0

197,93

27b

A22

landschap

nvt

nvt

5% (1% in 2018)

35%

 

 

0

11314,94

27b

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

28a

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

0

197,93

28a

A22

landschap

nvt

nvt

5% (1% in 2018)

35%

 

 

0

11314,94

28a

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

29a

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

0

197,93

29a

A22

landschap

nvt

nvt

5% (1% in 2018)

35%

 

 

0

11314,94

29a

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

30a

A05

kr. Grasland

1 april

1 juli

 

 

 

 

1208,87

1775,7

30a

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

30a

A19

kr. Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1021,12

1700,57

31a

A19

bot. grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1164,41

1568

31a

A21

grasland

15 september

31 december

 

 

 

maximale veebezetting 2 GVE/ha

0

253,5

31b

A19

bot. grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1164,41

1568

31b

A21

grasland

15 september

31 december

 

 

 

maximale veebezetting 2 GVE/ha

0

253,5

32a

A19

bot. grasland

1 april

1oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1164,41

1568

33a

A22

landschap

nvt

nvt

5% (1% in 2018)

35%

 

 

0

11314,94

34a

A22

landschap

nvt

nvt

5% (1% in 2018)

35%

 

 

0

11314,94

34a

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

35a

A11

landschap

1 januari

31 december

 

 

 

 

0

197,93

35a

A23

landschap

nvt

nvt

100%

100%

 

 

0

3300,23

35a

A24

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

3500,07

36a

A27

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

263445

36b

A27

landschap

nvt

nvt

 

 

 

 

0

263445

37a

A23

landschap

nvt

nvt

100%

100%

 

 

0

3300,23

38a

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

38a

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

38a

A19

kr. Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1021,12

1700,57

38a

A16

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

121,108

39a

A06

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

270,45

39a

A07

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

176,58

39a

A17

grasland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

39a

A19

kr. Grasland

1 april

1 oktober

 

 

4 indicatorsoorten lijst b

 

1021,12

1700,57

39b

A06

bouwland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

270,45

39c

A30

bouwland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

493,74

geen beheercode in 2018

A17 (bouw)

bouwland

nvt

nvt

 

 

 

 

0

253,5

* (beheeractiviteit 9, beheercode 15d); De vanggewassen uit de Pijler 1 lijst van de ecologische aandachtsgebieden zijn Bladrammanas (3504), Gele mosterd (428), Sarepta mosterd/Caliente (3517),Bladkool (3502), Engels raaigras (3506),Italiaans raaigras (3512), Westerwolds raaigras (3513),Rietzwenkgras/ industriegras (3805), Rietzwenkgras, anders dan voor industriegras (3807),Soedangras/Sorghum (3519), Facelia (3508),Spurrie (3520), Japanse haver (670), Bonte Wikke (802), voeder Wikke (803), Klaver, Alexandrijnse (3500), Klaver, Perzische (3515), Klaver, Rode (799), Klaver, Witte (3524), Bladraap (3503), Deder (3505), Ethiopische mosterd (3507), Franse boekweit (3510), Klaver, incarnaat (3511), Lupine (663), Niger (3514), Seradelle (3518), Stoppelknollen (3521), Festulolium (3509), Vezelvlas (3736), Zwaardherik (669), Beemdlangbloem (3501), Veldbeemdgras (3523), Timothee (3522), Erwten, groene/gele, groen te oogsten (244), Raketblad (671), Tagetes erecta (346), Tagetes patula (347) of Erwten (droog te oogsten) (308)).

 

P.

Bijlage 8 komt te luiden:

Bijlage 8. Meldingstermijnen als bedoeld in artikel 3.11, aanhef en onder d en n van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer 2016 en overzicht kortingen als bedoeld in artikel 2.14, derde en vierde lid Beleidsregel verlagen subsidie POP

 

 

Verplichting

Meldingstermijnen als bedoeld in artikel 3.11 aanhef en onder d en n SVNL’16.

Korting met 1% per werkdag op grond van artikel 2.14, derde lid Beleidsregel verlagen subsidie POP indien deze termijnen worden overschreden:

Jaarbetaling 0% als bedoeld in art. 2.14 , vierde lid Beleidsregel verlagen subsidie POP indien later wordt gemeld dan:

1

Opvoeren nieuwe activiteiten c.q. wijzigen van activiteiten (art 3.11.d)

 

periode verlengen(=verlengen rustperiode of inundatieperiode)

 

     

periode verkorten (=verkorten of naar voren halen rustperiode of inundatieperiode

 

Opvoeren c.q. wijzigen startdatum (1)

Uiterlijk 14 kalenderdagen voor het starten van de activiteit

 

 

5 werkdagen voor de oorspronkelijke einddatum, waarbij de termijn tussen datum van wijzigen en de nieuwe einddatum ten minste 14 kalenderdagen bedraagt

14 kalenderdagen voor de nieuwe einddatum

 

   

5 werkdagen voor de (nieuwe) startdatum

Daags vóór de start van de activiteit

   

 

Daags vóór de oorspronkelijke einddatum

 

     

Daags vóór de nieuwe einddatum

 

   

Daags vóór de (nieuwe) startdatum

2

Melden uitgevoerde activiteiten (art.3.11 n )

 

Activiteit 5 (melden van nestenclaves en plaatsen nestbeschermer)

 

Activiteit 5 (melden van startdatum rustperiode) (2)

 

Activiteit 6 (bemesten met ruige stalmest)

   

Activiteit 16 (schoonmaken van watergangen)

 

 

 

Activiteit 22 (snoeien)

 

 

 

         

Activiteit 23 (maaien en/of schonen)

   

Activiteit 26 (spuiten van bagger)

   

Activiteit 30 (onderwerken gewasresten)

 

 

 

 

5 werkdagen na uitvoering

 

 

     

5 werkdagen na startdatum rustperiode

   

14 kalenderdagen na uitvoering

 

     

14 kalenderdagen na uitvoering

 

 

 

   

14 kalenderdagen na uitvoering, doch uiterlijk 15 maart (m.b.t. snoeien in de periode 16 juli jaar x-1 tot 15 maart jaar x)

     

14 kalenderdagen na uitvoering

 

     

14 kalenderdagen na uitvoering

 

   

14 kalenderdagen na uitvoering

 

 

 

 

Uiterlijk 14 kalenderdagen

na uitvoering

 

   

5 werkdagen na startdatum rustperiode

 

Uiterlijk 28 kalenderdagen

na uitvoering

   

Uiterlijk 28 kalenderdagen

na uitvoering

 

 

 

Uiterlijk 28 kalenderdagen

na uitvoering, doch uiterlijk 28 maart (m.b.t. snoeien in de periode 16 juli jaar x-1 tot 15 maart jaar x) 

Uiterlijk 28 kalenderdagen

na uitvoering

   

Uiterlijk 28 kalenderdagen

na uitvoering

 

Uiterlijk 28 kalenderdagen

na uitvoering

 

(1) Het opvoeren van de startdatum van de rustperiode in het kader van activiteit 5 valt hier niet onder. Een eventuele wijziging van de startdatum wel.

(2) Melding is niet nodig indien de startdatum van de rustperiode al gedefinieerd is.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat de onderdelen N, O en P van artikel I terugwerken tot en met 1 januari 2018.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tiende wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016.

 

’s-Hertogenbosch, 15 mei 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting behorende bij de Tiende wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en samenleving Noord-Brabant 2016.

Algemeen

Op basis van paragraaf 3.7, onderdeel 128 van de Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020 (PbEU 2014/C 204/01) dient een lidstaat informatie betreffende deze subsidieregeling bekend te maken op een nationale of regionale staatssteunwebsite . Het gaat hierbij om de volgende informatie:

 • a.

  de volledige tekst van de steunregeling en de uitvoeringsbepalingen daarvoor of de rechtsgrond voor de individuele steun, of een link daarnaar;

 • b.

  de identiteit van de steun verlenende autoriteit of autoriteiten;

 • c.

  de identiteit van de individuele begunstigde, de vorm en het bedrag van de steun voor elke begunstigde, de datum waarop de steun is toegekend, het soort onderneming (kmo of grote onderneming), de regio (op NUTS 2-niveau) waarin de begunstigde is gevestigd, en de voornaamste economische sector waarin de begunstigde actief is (op NACE-groepsniveau). Van deze vereiste kan ontheffing worden verleend ten aanzien van individuele steun die niet meer bedraagt dan de volgende drempels:

  • 1°.

   € 60.000 voor begunstigden die actief zijn in de primaire landbouwproductie;

  • 2°.

   € 500.000 voor begunstigden in de sectoren van de verwerking van landbouwproducten, de afzet van landbouwproducten, de bosbouwsector of activiteiten die buiten het toepassingsgebied van artikel 42 van het Verdrag vallen.

 

Gedeputeerde Staten zullen binnen zes maanden na de datum van subsidieverlening deze gegevens bekend maken aan de nationale autoriteiten op basis waarvan deze laatste genoemde aan de Europese staatssteunregels kan voldoen.

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

 

 

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

 

 

 

 

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven