Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 3685Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland – verleende omgevingsvergunning – SKU Radboud Universiteit Nijmegen - OLO 3278173 - Thomas van Aquinostraat 2-3-4-5-6 en 8 Nijmegen

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning is verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Voor : bouwen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen - FSW

Locatie : Thomas van Aquinostraat 2-3-4-5-6 en 8 Nijmegen

Datum besluit : 16-05-2018

Zaaknummer ODRN: W.Z16.100993.02

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders dat het besluit heeft genomen.

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de onderstaande gegevens:

a. naam en adresgegevens van de indiener;

b. dagtekening;

c. omschrijving van het bestreden besluit;

d. motivering waarom bezwaar wordt aangetekend.

 

Voorlopige voorziening aanvragen

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Arnhem.

De aanvraag voorlopige voorziening kan gericht worden aan:

 

Rechtbank Gelderland

Postbus 9030

6800 EM Arnhem

 

U kunt ook digitaal een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Kijk op de genoemde site voor de geldende voorwaarden.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.