Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2018, 3653Beschikkingen | afhandelingProvincie Utrecht Wbb Bodemverontreiniging in Veenendaal: Stort langs Rauweveldseweg (Bouw en sloop afval) UT034500346

Deze advertentie geeft informatie over een project dat gevolgen kan hebben voor het milieu. Woont of werkt u in de buurt, dan kan het voor u van belang zijn de advertentie te lezen

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft het volgende besloten:

Ter plaatse van de hierboven genoemde percelen is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wet bodembescherming.

Gelet op het huidige of het toekomstige gebruik van deze ernstig verontreinigde bodem is er geen sprake van zodanige risico’s voor mens, ecosysteem en/of verspreiding van de verontreiniging dat spoedige sanering als bedoeld in artikel 37 van de Wet bodembescherming noodzakelijk is.

Procedure

Het ontwerp van deze beschikking heeft van 6 weken ter inzage gelegen.

Op 13 maart 2018 is door de Provincie Utrecht de volgende schriftelijke zienswijze ingebracht:

Verzoek om verduidelijking van de aanleiding voor het uitvoeren van de Ecologische Kosten Baten Analyse ter plaatse van de stortplaatsen, betrof dit enkel de potentieel spoedeisende gevallen en niet de Sbb stortlocatie Rauweveldseweg.

Wij hebben besloten deze verduidelijking op te nemen in het hoofdstuk “Voorgeschiedenis” in de beschikking.

Inzien van de stukken

U kunt de beschikking en de daarbij horende stukken inzien van 18 mei tot 30 juni 2018:

 • 1.

  Bij de RUD Utrecht, team Vergunningverlening Bodem en Water, in het Provinciehuis aan de Archimedeslaan 6 te Rijnsweerd, Utrecht, elke werkdag van 8.00 16.00 uur; na telefonische afspraak: 030-7023163;

 • 2.

  Bij het OmgevingsLoket van de gemeente Veenendaal, Raadhuisplein 1, op werkdagen van 08.30 - 13.00 uur behalve op donderdag, dan van 08.30 - 17.00 uur, telefoon (0318) 53 87 07. 

  Beroep aantekenen

  U kunt tot 30 juni 2018 tegen de beschikking beroep instellen als:

 • 1.

  u tijdig bedenkingen heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking of:

 • 2.

  u bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking of:

 • 3.

  u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest bedenkingen in te dienen tegen de ontwerpbeschikking. 

  Een beroepschrift richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep aantekent kunt u ook om een voorlopige voorziening vragen als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet gewacht kan worden tot de uitspraak op uw beroep. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. U ontvangt hierover nader bericht van de Raad van State.

  Informatie

  Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de RUD Utrecht, Team Vergunningverlening Bodem en Water bij de heer A.J. Obermeijer, telefoonnummer 030-7023163.

    

  ‘De RUD Utrecht publiceert een groot deel van haar kennisgevingen digitaal op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt zich via www.overheid.nl abonneren op deze publicaties over projecten bij u in de buurt. Dan krijgt u een e-mailbericht op het moment dat er een melding of een besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt. Via de tab ‘overheidsinformatie’ op www.overheid.nl kunt u de bekendmakingen ook vinden.’