Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2018, 3631Beschikkingen | afhandelingProvincie Utrecht Wbb Bodemverontreiniging in Woerden: Breudijk 6 te Harmelen UT063200389

Deze advertentie geeft informatie over een project dat gevolgen kan hebben voor het milieu. Woont of werkt u in de buurt, dan kan het voor u van belang zijn de advertentie te lezen

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht deelt mee dat door hem een evaluatieverslag is ontvangen zoals bedoeld in de artikelen 13 en 14 van het Besluit uniforme saneringen (BUS). Het is een verslag van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden in verband met een bodemverontreiniging.

Categorie BUS: Immobiel

Naam indiener: Harmelen Onroerend Goed B.V.

Locatie Breudijk 6 (UT063200389)

Het evaluatieverslag voldoet aan het bepaalde bij of krachtens artikel 4 van het Besluit Uniforme Saneringen. Gedeputeerde Staten stemmen daarom in met het ingediende evaluatieverslag

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij Provincie Utrecht, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie, postbus 80300, 3508 TH Utrecht, binnen zes weken na de dag waarop de beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. 

Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier “Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD”. Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket/klacht, bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie.

Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van (het gedeelte van) de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;

- de gronden van het bezwaar (de motivering).

Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Het maken van bezwaar schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u naast het maken van bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarbij is een griffierecht verschuldigd.

Informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de RUD Utrecht, Team Handhaving Bodem, Water en Natuur bij mevrouw E. Tinga, telefoonnummer 030-7023183.

‘De RUD Utrecht publiceert een groot deel van haar kennisgevingen digitaal op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt zich via www.overheid.nl abonneren op deze publicaties over projecten bij u in de buurt. Dan krijgt u een e-mailbericht op het moment dat er een melding of een besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt. Via de tab ‘overheidsinformatie’ op www.overheid.nl kunt u de bekendmakingen ook vinden.’