Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3628

Gepubliceerd op 17 mei 2018 09:00

Ontwerp Natuurbeheerplan 2019, Provincie Noord-Brabant

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Brabant en artikel 1.2 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 en het Besluit Subsidieregeling Natuur- en landschap 2016;

 

Overwegende dat jaarlijks op verzoek en ambtshalve wijzigingen plaatsvinden in de begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (NNB, voorheen de ecologische hoofdstructuur), zoals die is vastgelegd in de Verordening ruimte 2014, welke zijn doorwerking heeft in de begrenzing van het Natuurbeheerplan;

 

Overwegende dat jaarlijks verzoeken ingediend kunnen worden tot wijziging van het natuurbeheertype zoals dat voor een perceel is vastgelegd in het Natuurbeheerplan;

 

Overwegende dat jaarlijks fouten worden gecorrigeerd en dat periodiek de begrenzing van het Natuurbeheerplan wordt aangepast aan de wijzigingen die vanuit het ruimtelijke spoor hebben plaatsgevonden in het Natuurnetwerk Brabant (NNB, voorheen de ecologische hoofdstructuur);

 

Besluiten vast te stellen,

Artikel I wijziging NNB begrenzing om ecologische redenen en wijziging natuurbeheertype op verzoek.

 

Het Natuurbeheerplan 2018, beheertypen- en ambitiekaart, als vastgesteld bij besluit van 25 september 2017, volgend op de ontwerp wijziging van de Verordening ruimte, kaartaanpassingen 2018, wordt als volgt gewijzigd, overeenkomstig de bijbehorende stukken opgenomen als kaartbijlage:

 

1.1 (nr. 1) Algemeen. Grenscorridor N69.

 

De betrokken partners in het gebied van de Grenscorridor N69 hebben diverse voorstellen en plannen met betrekking tot de begrenzing van het NNB met elkaar besproken. Sommige voorstellen zijn nog in voorbereiding. De verwachting is dat deze in een volgende ronde ingediend zullen worden.

Er zijn 3 voorstellen waarover overeenstemming is. Daarom verzoekt het bestuurlijk overleg Grenscorridor N69 deze wijzigingen door te voeren in de Verordening ruimte/natuurbeheerplan.

Het betreft de volgende deelprojecten:

 • Project de Run: verwijderen van 50,8 ha NNB

 • Beekdal Keersop-Dommelen: Toevoegen van 14,3 ha NNB

 • PIP N69 Keersopperbeemden: toevoegen van 10,7 ha NNB.

 

Daarnaast zijn er aanvullend 2 deelprojectonderdelen die via het vastgestelde PIP met dit besluit worden doorgevoerd. Zie verder hieronder in de tekst.

 

Voor het deelproject de Run heeft waterschap de Dommel geconstateerd dat de hoge ligging van de gronden aan de zuidoostzijde van de beek nauwelijks zullen kunnen bijdragen aan realisatie van beekherstel van de Run en realisatie van natte natuurparel Grootgoor. Dit komt doordat de gronden tot 2 meter hoger liggen dan gronden aan de noordwestkant van de beek.

Voor het deelproject beekdal Keersop-Dommelen verzoekt het bestuurlijk overleg om juist gronden toe te voegen aan het NNB om daarmee het gewenste beekherstel van de Keersop mogelijk te maken en de verwachte vernatting stroomopwaarts te kunnen opvangen. De gemeente Valkenswaard is voornemens om de omliggende gronden, die dus buiten het NNB blijven, tevens natuurlijk in te richten en daarmee een robuust geheel te maken, ondanks de nabijheid van het dorp. Daarbij draagt het beekherstel bij aan de realisatie van de natte natuurparel en de PAS percelen verder stroomafwaarts en zorgt tevens voor een mooi en belangrijk uitloopgebied voor de bewoners van Dommelen. Het verzoek is de aanduiding rijks NNB toe te passen.

Voor het deelproject PIP Keersopperbeemden geldt dat het PIP het kader is waarin de begrenzing wordt vastgesteld. Met dit besluit kan de begrenzing ambthalve worden aangepast. Door het vervallen van een aantal waterlopen zullen kwelstromen beter vanuit de hogere gronden naar de bestaande natuur in de Keersopperbeemden en naar nieuw te begrenzen NNB daarnaast kunnen stromen. Daarmee wordt de natuurkwaliteit naar verwachting verhoogd.

 

Reactie GS:

In het deelproject de Run is afdoende gemotiveerd dat de uit de begrenzing te verwijderen gronden nauwelijks een functie kunnen hebben bij doelrealisatie voor de KRW doelen. Dit komt door de veel hogere ligging in het huidige beekdal. Daarnaast speelt dat er sprake is van enkele huiskavels. Wij stemmen in met de verwijdering uit het NNB. Binnen dit deelproject ligt een perceel van ongeveer 3 ha dat in bezit is van Staatsbosbeheer. Dit perceel is niet ingericht. Het ligt in de hoger gelegen zone. In het bestuurlijk overleg Grenscorridor van 14 december 2017 is besloten dat Staatsbosbeheer bij verkoop van het perceel de opbrengst herinvesteert in het NNB in het gebied Grenscorridor.

Wij stemmen in met het verwijderen van 50,8 ha NNB in dit deelproject.

 

Het beekdal Keersop-Dommelen leidt tot het aan de oostzijde van de Keersop begrenzen met NNB. Tot nu toe was dit niet het geval. Daarmee ontstaat een tweezijdige begrenzing bij de beek. Dit is gunstig voor het bereiken van natuur en waterdoelen. De gemeente Valkenswaard verzoekt om uitbreiding met rijks NNB. Dit is mogelijk vanuit de ligging die direct aansluit bij de beek. Dan ligt RNNB voor de hand. Daarbij verwachten wij in ruil voor het beschikbaar komen van 85% subsidie voor functieverandering dat er hoge natuurdoelen gerealiseerd gaan worden. De gemeente stelt voor om het natuurbeheertype N10.01 Nat schraalland als ambitie op te nemen, maar in aanloop tot het realiseren van dit type te starten met N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. Het ambitietype lijkt haalbaar, vooral in een zone dicht langs de beek. Wij brengen onder de aandacht dat door lokaal afgraven de ambitie sneller bereikbaar kan worden. Ook is het aanbrengen van een goede zonering noodzakelijk omdat de recreatiedruk vanuit het naastgelegen Dommelen groot zal zijn. Zonder zonering zullen de natuurwaarden naar verwachting gering blijven. Dat kan op gespannen voet staan met de aanduiding rijks NNB. Het is een goede aanvulling dat de gemeente in aanvulling op het NNB extra gronden op natuurlijke wijze wil gaan beheren.

Wij stemmen in met de toevoeging van 14,3 ha rijks NNB in dit deelproject, met de genoemde aandachtspunten. Wij benoemen natuurbeheertype N10.01 Nat schraalland, N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos en N03.01 Beek en bron toe op de ambitiekaart. Omdat de realisatie van NNB nog moet starten voegen wij N00.01 Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur toe op de beheertypenkaart. Na realisatie zullen wij dit wijzigen in N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en de beide zojuist genoemde types.

 

Deelproject PIP N69 Keersopperbeemden. Ambtshalve voeren wij de grenswijzigingen vanuit het PIP door. Hiermee voegen wij 10,7 ha NNB in dit deelgebied toe. In het deelproject PIP Keersopperbeemden moeten twee ingediende reacties bij de Raad van State nog behandeld worden. Dit kan leiden tot aanpassing. In een volgende wijzigingsronde zullen we de wijziging, indien van toepassing ambtshalve doorvoeren.

Het betreft natuurcompensatie voor te verwijderen NNB door de aanleg van de N69. Wij nemen dit op als bestaande natuur met de nadere aanduiding natuurcompensatie. De beoogde natuurbeheertypes zijn N10.01 Nat schraalland en N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos, in aansluiting op de aanwezige natuurbeheertypes in het natuurgebied ten oosten van de Keersopperdreef. Door het opheffen van diverse ontwaterende sloten en het minimaliseren, respectievelijk opheffen van de ontwateringssloot parallel aan de Keersopperdreef in de natte natuurparel, kan aanzienlijk meer kwel aan het oppervlak komen waardoor de verdroging van het Natura 2000 gebied in belangrijke mate zal worden opgeheven. Omdat nog niet duidelijk is waar welk natuurbeheertype tot ontwikkeling zal komen voegen wij voorlopig overal N10.01 Nat schraalland toe op de ambitiekaart. Met het opnemen van 10,7 ha NNB wijzigt de oppervlakte nieuwe natuur niet omdat het natuurcompensatie betreft. Voorheen was deze oppervlakte niet als NNB begrensd.

 

In aanvulling op het verzoek van de Stuurgroep zijn er twee deelprojecten binnen het PIP die zijn vastgesteld, maar nog niet in de begrenzing van het NNB opgenomen.

 • PIP N69 Kruising de Run

 • PIP N69 Keersopperbeemden zuid.

 

Deelproject PIP N69 kruising Run. Ambtshalve voeren wij eveneens de vastgestelde natuurcompensatie door bij de kruising van het nieuwe tracé met de Run. Hier is 1,99 ha en 4,31 ha natuurcompensatie op kaart aangegeven. Het beoogde natuurbeheertype is N05.01 Moeras. Ook hier geldt dat deze oppervlakte voorheen niet als NNB nieuwe natuur was begrensd.

 

Deelproject PIP N69 Keersopperbeemden zuid. Ambtshalve voeren wij eveneens de vastgestelde natuurcompensatie door bij de kruising van het nieuwe tracé met de Dommelsedijk bij Dommelen. Hier is 3,09 ha natuurcompensatie op kaart aangegeven. Het beoogde natuurbeheertype is N10.01Nat schraalland. Deze oppervlakte was als NNB nieuwe natuur begrensd. Hierdoor vermindert de oppervlakte nieuwe natuur met 3 ha.

 

Met de 5 doorgevoerde wijzigingen maken wij een belangrijke stap in beoogde realisaties van NNB in het gebied Grenscorridor N69.

In de toekomst blijft het mogelijk om via nieuwe deelprojecten te komen tot extra begrenzing van het NNB of extra verwijdering van het NNB. De ecologische of hydrologische onderbouwing zal daarbij bepalend zijn. We toetsen pas secundair of het hectare saldo in het gebied Grenscorridor daarbij enigszins in evenwicht is.

 

Voor de financiering van NNB realisatie van verschillende deelprojecten is het Groen Ontwikkelfonds Brabant in beeld. De financiering is gebonden aan het door GS vastgestelde Investeringsreglement. In het huidige Investeringsreglement is opgenomen dat het Groen Ontwikkelfonds Brabant alleen nieuwe natuur kan financieren.

De gebruikelijke werkwijze van de provincie om vastgestelde percelen voor natuurcompensatie te benoemen als “bestaande natuur-natuurcompensatie” zou verhinderen dat het Groenfonds Ontwikkelfonds Brabant subsidie voor functieverandering en/of inrichting beschikbaar kan stellen. Dit is ongewenst in het N69 proces. Daarom dat wij alle percelen waarvoor het Groen Ontwikkelfonds Brabant mogelijk subsidie beschikbaar zal stellen, voorlopig zullen aanduiden als nieuwe natuur. Na realisatie kan omzetting plaatsvinden naar “bestaande natuur-natuurcompensatie”, zodat de percelen passen in de aanduiding in het provinciale beleid voor natuurcompensatie.

 

De hectarebalans ziet er voor de 5 deelprojecten ziet er na kaarttechnische opmeting en afronding als volgt uit:

 

 

 

Natuurcompensatie

RNNB

PNNB

Totaal Nieuwe natuur

 • 1.

  deelproject de Run

 

Min 25 ha

Min 24 ha

Min 49,0 ha

 • 2.

  deelproject Keersop-Dommelen

Nee

Plus 13,9 ha

 

Plus 13,9

 • 3.

  deelproject PIP N69 Keeropperbeemden

Ja, 7,7 ha als uitbreiding buiten het NNB

xx

 

 

 • 4.

  deelproject PIP N69 kruising Run

Ja, 6,30 ha als uitbreiding buiten het NNB

xx

 

 

 • 5.

  deelproject PIP N69 Dommelseweg

Ja, 3,09 ha realisatie binnen het NNB

Min 3,1 ha

 

Min 3,1 ha

 

Saldo hectares.

 

Min 14,2 ha

Min 24 ha

Min 38,2 ha

 

Met de wijzigingen vermindert de oppervlakte nieuwe natuur met afgerond 38 ha.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd. Wij hebben het label rijks NNB toegevoegd aan de percelen nieuwe natuur. Wij hebben de percelen uit de deelprojecten uit het PIP de aanduiding Nieuwe Natuur gegeven.

 

1.2 (nr. 2) Algemeen. Staatsbosbeheer.

 

Staatsbosbeheer verzoekt om een wijziging van beheertypenkaart en ambitiekaart. De wijziging heeft betrekking op de volgende onderdelen:

 • a)

  Het toevoegen van twee beheereenheden aan de NNB begrenzing:

  • -

   Een perceel Kruiden- en faunarijk akker van 0,2 ha gelegen binnen in een reeds bestaand perceel kruiden-, en faunarijke akker ten zuiden van de Petrus van Eijnattenlaan nabij Groote Heide.

  • -

   Een strook langs het ecoduct bij de N396. Door deze kleine strook aan het NNB toe te voegen wordt een aaneengesloten eenheid gecreëerd bij het ecoduct.

 • b)

  Aanpassen beheertypenkaart:

  Er worden meerdere aanpassingen van het natuurbeheerplan gevraagd voorafgaand aan nieuwe SNL aanvraag die SBB dit jaar zal indienen. Er worden wijzigingen van de beheertypenkaart gevraagd voor percelen die Staatsbosbeheer recentelijk heeft aangekocht van de provincie, de zogenaamde categorie 2 percelen. Tevens worden wijzigingen gevraagd van percelen die langer in eigendom van Staatsbosbeheer zijn.

 • c)

  Wijzigen van een perceel in de omgeving van de Tonnenkreek van bestaande natuur naar N00.01 Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur. Het betreft hier een perceel in landbouwkundig gebruik dat als noodzakelijk wordt gezien om het weidevogelbeheer in de Buitengorzen te realiseren.

 

Reactie GS:

 • Ad a)

  Het gaat hierbij om twee kleine kaartfouten die hersteld kunnen worden.

  • -

   Het akkerperceeltje wordt begrensd als N12.05 Kruiden en faunarijke akker in bestaande natuur, provinciale NNB.

  • -

   Het strookje langs het ecoduct wordt begrensd als N01.04 Zand- en kalklandschap in bestaande natuur, rijks NNB.

 • Ad b)

  Wij staan overwegend positief tegenover de voorgestelde wijzigingen.

  Voor volgende verzoeken hebben wij besloten een ander natuurtype in te vullen:

  • -

   Bij een cluster in het voorstel van Staatsbosbeheer wordt het landschapstype L01.04 Bossingel en bosje voorgesteld op een eenheid met een oppervlakte van 2 ha. Dit type is opgeheven in het Natuurbeheerplan. De oppervlakte is niet karakteristiek voor het landschapstype Bossingel en bosje. Omdat het hierbij gaat om vochtig bos in combinatie met het beheertype N03.01 Beek en bron is gekozen voor een wijziging naar natuurbeheertype N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos ipv een landschapselement.

  • -

   Voor een kleine 7 ha langs de Galderse beek en Stijbeeksche beek is het type N03.01 Beek en bron aangevraagd. De aanvraag ligt op percelen waar op het momenteel sprake is van blijvend grasland en/of ruigte. Omdat er bij het type N03.01 Beek en bron sprake moet zijn van stromend water is deze aanpassing niet logisch. Wij wijzigen de ambitie- en beheertypenkaart niet.

  • -

   Voor enkele elementen bij de Oosterhoutse Golfclub blijkt het gevraagde niet overeen te komen met de huidige intekening van de ambitiekaart en beheertypenkaart. Er is bij de analyse waarschijnlijk gewerkt met een iets verouderd bestand. Aanpassing naar N00.01 Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur is niet doorgevoerd omdat de beheertypenkaart het huidige natuurbeheer van de Oosterhoutse Golfclub weergeeft. Tevens zijn er ten behoeve van het golfterrein delen uit het NNB verwijderd.

 • Ad c)

  Het is ons bekend dat er hier sprake is van een kaartfout. Het perceel is tijdens een inventarisatie in 2016 geïdentificeerd als NNB bestaande natuur, maar nog in landbouwkundig gebruik. Er is hier sprake van nog te realiseren NNB, ‘bestaande natuur enclave’. Wij wijzigen de ambitie en beheertypenkaart.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.3 (nr. 3) Gemeente Almkerk. Brabants Landschap. Verwijderen van ruilperceel.

 

Het Brabants Landschap verzoekt om een herbegrenzing van twee als bestaande natuur in het NNB begrensde percelen net ten noorden van het Pompveld. De twee percelen zijn in de jaren 90 door Brabants Landschap aangekocht als ruilgrond, maar per vergissing in het NNB opgenomen als bestaande natuur. Voor de gewenste ecologische verbinding tussen het Pompveld en de percelen bestaande natuur ten noorden hiervan, volstaat de reeds aanwezige aanduiding EVZ.

 

Reactie GS:

De betreffende landbouwpercelen blijken foutief als bestaande natuur te zijn begrensd. Na een inhoudelijke overweging zijn wij van mening dat de percelen niet noodzakelijk zijn ten behoeve van de opgave in het Natura 2000 gebied en de doelstellingen van de natte natuurparel. Ook blijken deze niet noodzakelijk voor de robuustheid van het NNB langs dit traject. Wij gaan akkoord met de voorgestelde wijziging.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.4 (nr. 4) Gemeente Baarle-Nassau. Kurver /van Dun.

 

De heer van Dun uit Ulicoten verzoekt om zijn perceel bos uit het NNB te willen verwijderen omdat hij niet op de hoogte was van de ligging in het NNB/EHS. Verder worden op het bosperceel recreatieve activiteiten aangeboden. De gemeente heeft de eigenaar recent gemeld dat de recreatieve activiteiten niet langer mogelijk zouden zijn omdat het perceel inmiddels deel uitmaakt van het NNB.

 

Reactie GS: Het perceel maakt deel uit van de EHS sinds 2002. In dit jaar hebben Provinciale Staten (PS) de begrenzing van de EHS (nu NNB) vastgesteld. Dit is gebeurd in een openbare procedure waarbij het indienen van zienswijzen mogelijk was. In 2010 is de begrenzing van de EHS nogmaals beoordeeld met opnieuw een openbare procedure. In 2010 is de minimale omvang van een natuur/bosgebied vastgesteld op 2 ha. Het perceel heeft een omvang van 4,7 ha. Hiermee maakt het onderdeel uit van het provinciale natuurnetwerk (NNB/EHS). De gemeente heeft de taak alle onderdelen van het NNB in het bestemmingsplan een adequate bestemming en bescherming te bieden. Bestemming is bijvoorbeeld “bos”. In de bescherming via het aanlegvergunningstelsel heeft de gemeente opgenomen welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan of vergunning plichtig zijn. Per september 2017 heeft geen wijziging van de begrenzing plaatsgevonden. Alleen het nummer van het natuurbeheertype is gewijzigd van N16.02 naar N16.04, zonder dat aan de bescherming of aan de voorwaarden van gebruik iets is gewijzigd.

Bij het aankopen van een perceel dient de aankopende partij zich te overtuigen van alle aanduidingen die aan een perceel zijn verbonden. De verkopende partij heeft deze plicht niet.

Het is spijtig dat de eigenaar zich niet tijdig op de hoogte heeft gesteld van de aanduiding van het perceel als onderdeel van het NNB.

Gezien bovenstaande argumenten wijzen wij het verzoek af. Wij stellen ook de gemeente op de hoogte van dit besluit.

 

1.5 (nr. 5) Gemeente Bergeijk. Nadere begrenzing zoekgebied ruime jas Keersop .

 

Waterschap de Dommel en Staatsbosbeheer verzoeken om een wijziging van de begrenzing van het NNB in de gemeente Bergeijk. Het betreft het zoekgebied Ruime jas Keersopdal. Beide organisaties hebben het initiatief genomen de begrenzing aan te willen passen, vooruitlopend op het uit te voeren beekherstel van de Keersop.

In het Keersopdal ten zuiden van de kernen Bergeijk en Westerhoven is voor het NNB een zoekgebied Ruime Jas opgenomen. In de 90er jaren werd in het begrenzingsproces voor de toenmalige EHS afgesproken dat er een zoekgebied van 320 ha werd ingesteld, dat op een later moment zal worden teruggebracht tot 170 ha. Het begrenzingsproces is tot stand gekomen met alle relevante gebiedspartijen, inclusief waterschap, landbouworganisatie, natuurorganisaties en gemeente. GS hebben de begrenzing van het zoekgebied ruime jas met 320 ha in 1997 vastgesteld.

Inmiddels is sinds 1997 ongeveer 65 ha nieuwe natuur binnen het zoekgebied gerealiseerd. Er is daarmee nog ongeveer 100 ha te gaan. In het proces is duidelijkheid over de begrenzing van groot belang.

Het voorstel voor aanpassing van de NNB begrenzing is gebaseerd op een modelstudie, waarbij rekening is gehouden met natuur- en wateropgaves in het gebied. In de modelstudie is de grond- en oppervlaktewaterstroming gecombineerd. Hiermee ontstaat zicht op zo goed mogelijke haalbaarheid voor de doelstellingen Kaderrichtlijn Water (realisatie natte natuurparel en beekherstel), doelstelling Natura 2000 voor de beek en worden de juiste ecologische en hydrologische randvoorwaarden gecreeerd om de gewenste natuurbeheertypen te realiseren zoals benoemd op de ambitiekaart.

Het voorstel bevat 2 deelonderwerpen:

 • a.

  Verkleinen van de begrenzing van het NNB (natuurbeleid)

 • b.

  Wijzigen van de ligging van de natte natuurparel (waterbeleid)

 

Reactie GS: wij constateren dat het voorstel bestuurlijk draagvlak uit de streek heeft en is uitgewerkt in afstemming met betrokken gebiedspartijen en burgers. Het nader bepalen van de begrenzing van het NNB is nu aan de orde vanwege de voorgenomen gebiedsinrichting van natte natuurparel Keersopdal. Duidelijkheid vooraf over de begrenzing vereenvoudigt de gesprekken met partijen en bewoners.

Waterschap de Dommel en Staatsbosbeheer brengen met het voorstel een met de eigenaren afgestemde variant in, waarover in februari 2018 op detailniveau overeenstemming is bereikt. Vooral in het oostelijke deel van het plangebied hebben zich naar aanleiding van de gesprekken wijzigingen voorgedaan. Deze wijzigingen passen in het bestuurlijke draagvlak voor de herbegrenzing dat eerder werd vastgesteld.

 

De nadere begrenzing zien wij als een goede keuze vanuit het provinciale natuurbeleid. De gebieden met potenties zijn binnen de nadere begrenzing opgenomen. Hierbij ligt de nadruk op de zuidzijde van de Keersop waar de meeste laaggelegen gronden liggen. De noordzijde van het beekdal wordt smaller begrensd. Hier is de invloed van de bebouwing van de dorpskernen sterker aanwezig. Alle bestaande natuur ligt binnen de begrenzing. Er zijn geen specifieke doelsoorten voor het gebied aangegeven, behalve voor de beek, die als Natura 2000 gebied een functie heeft voor de beekprik en voor waterranonkels. De hermeandering kan binnen de nieuwe begrenzing op goede wijze gestalte krijgen.

 

Vanuit het provinciale waterbeleid is de nieuwe begrenzing eveneens een goede keuze. Er ontstaat een robuuste hydrologische eenheid, waarmee invulling gegeven kan worden aan het beekherstel en het herstel natte natuurparel conform het Europese beleid (KRW beekherstel, KRW natte natuurparel en Natura 2000). Met de nieuwe begrenzing verschuiven de randen van de natte natuurparel. Er valt een aantal percelen af en er komt een aantal percelen bij, zodat de begrenzing beter past bij de doelen in het beekdal. De delen van de natte natuurparel die over het algemeen hoger op de beekflank liggen zijn niet direct nodig voor beekherstel en verdrogingsbestrijding. Er vervalt ongeveer 35 ha nnp. De delen die er bij komen, liggen aan de beek: tussen de Keersop en de Eeuwelsedijk en aan de noordkant van de Keersop ter hoogte van Loveren. Herbegrenzing van natte natuurparels kan van invloed zijn op de attentiezone er om heen. De attentiezone vloeit voort uit het beschermingsbeleid van natte natuurparels, zoals vastgelegd in de Verordening Water en de Verordening Ruimte. Het is een beschermingszone van ca 400m rondom natte natuurparels. De herbegrenzing van de natte natuurparel in het Keersopdal is zo vorm gegeven dat de attentiezone niet hoeft te worden aangepast.

De wijziging van de natte natuurparel en de attentiezone zullen door middel van een nog in behandeling te brengen projectplan Waterwet een openbaar proces doorlopen. Het waterschap is hiervoor de initiatiefnemer. Wij besluiten dus niet over de begrenzing van de natte natuurparel in dit kader van het Natuurbeheerplan.

 

Het Gebied Beperking Veehouderij, dat een beschermingszone regelt rondom bebouwingskernen en rondom het NNB wijzigt niet van ligging en omvang. Nergens is de wijziging van het NNB zo omvangrijk dat een nieuwe begrenzing te motiveren is.

 

Proces:

De nieuwe begrenzing omvat ongeveer 170 ha. Daarmee wordt voldaan aan de afgesproken te bereiken omvang binnen het zoekgebied in de 90er jaren.

De nu vast te stellen begrenzing kan indien daar argumenten voor bestaan in de komende jaren nog op detailniveau worden aangepast.

In de Statenmededeling van 19 december 2017 is het wijzigingsvoorstel aan geboden aan Provinciale Staten, omdat voorstellen voor grenswijziging in de Verordening ruimte groter dan 100 ha. aan PS voorgelegd dienen te worden. PS hebben gereageerd dat men de wijziging ter kennisname aanneemt. Daarmee kan GS de wijziging behandelen.

De begrenzing van het NNB in het Keersopdal is onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69. Vandaar dat de Bestuurlijke Werkgroep N69 inmiddels een positief advies over het voorstel Keersopdal heeft gegeven.

De begrenzing van het NNB stellen wij in de onderhavige procedure vast.

De begrenzing van de natte natuurparel en de bijbehorende attentiezone verloopt zoals gezegd via de procedure Waterwet.

 

Rijks of provinciale NNB:

De verdeling tussen rijks NNB en provinciaal NNB bepaalt voor een deel de financiele haalbaarheid van de realisatie van het Keersopdal.

Er verdwijnt ongeveer 35 ha rijks NNB, als onderdeel van de natte natuurparel in het ruime jas zoekgebied. Daarnaast verdwijnt ongeveer 82 ha provinciale NNB. (samen 117 ha). Tevens zal voor de herbegrenzing van de natte natuurparel via het proces Waterwet naar verwachting binnen afzienbare tijd ongeveer 35 ha provinciale NNB omgezet gaan worden naar natte natuurparel en daarmee rijks NNB, vanuit de verplichte rijks beleidsdoelstelling voor de KRW om de omvang van een natte natuurparel ongeveer gelijk te houden. Vooruitlopend op dit besluit wijzigen wij het label voor 35 ha van provinciale NNB naar rijks NNB.

 

De ambitiekaart is voor sommige gedeeltes aangepast, waarbij zowel hogere als lagere ambities zijn opgenomen. Deze wijzigingen komen voort uit de genoemde detailstudie.

Aangezien met dit besluit invulling wordt gegeven aan de nadere begrenzing van het zoekgebied ruime jas Keersop, verwijderen wij de aanduiding zoekgebied. Voortaan behoren de begrensde hectares tot de nieuwe natuur, zonder nadere aanduiding.

De omvang van het in de 90er jaren vastgesteld ruime jasgebied bestaat uit 320 ha, die conform het GS besluit dat destijds is genomen teruggebracht moet worden naar 170 ha. Met het huidige herbegrenzingsbesluit bereiken we de doelstelling van 170 ha. nieuwe natuur. Er is daarvoor ongeveer 117 ha nieuwe natuur uit de begrenzing verwijderd. Detail is dat er enkele jaren gelden ongeveer 10 ha nieuwe natuur aan de oostzijde is verwijderd bij de Mgr. Smetsstraat vanwege het proces Grenscorridor N69 (ruimte voor het nieuw aan te leggen trace).

 

Door de wijziging in de begrenzing wijzigt de oppervlakte nieuwe natuur, ten opzichte van het beleidsdoel van 170 ha niet.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd. Wij hebben het label rijks NNB voor 35 ha toegekend. Wij hebben de aanduiding zoekgebied Ruime Jas Keersop verwijderd.

 

1.6 (nr. 6) Gemeenten Best, Boxtel, Meierijstad (Sint Oedenrode). Brabants Landschap, Bidbook de Mortelen.

 

Brabants Landschap heeft met de provincie een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het uitvoeringsprogramma van het bidbook Groene Woud. Het betreft het deelgebied Scheeken-de Mortelen. Onderdeel van de prestatieafspraken is het ontgrenzen van een deel van het NNB.

Vanuit de 2e jaarlijkse rapportage werden eerder een aantal ha. verwijderd en een beperkt aantal toegevoegd. (GS besluit Natuurbeheerplan 2017 van 12 sept. 2016.)

In de 3e en 4e jaarlijkse rapportage verzoekt Brabants Landschap wederom hectares te verwijderen en een beperkt aantal toe te voegen.

Het betreft vanuit de 3e rapportage (voorjaar 2016):

 • Verwijderen van het NNB van 5 locaties, te weten 1 in de gemeente Best en 4 in de gemeente Boxtel met een gemeenschappelijke oppervlakte van 2,66 ha. Het gaat om erven en bebouwing van particulieren. De verwijdering betreft nieuwe natuur.

Het betreft vanuit de 4e rapportage (voorjaar 2017):

 • Verwijderen van 3 percelen in de gemeente Oirschot met een oppervlakte van 3,88 ha.

 • Toevoegen van 1 perceel in de gemeente Boxtel met een oppervlakte van 1,34 ha.

De te verwijderen percelen betreffen alle erven, tuinen en gebouwen, waarbij in redelijkheid niet verwacht kan worden dat NNB realisatie aan de orde is en zou bijdragen aan versterking van het NNB.

 

Reactie GS: Opnieuw is voortgang geboekt bij de realisatie van de doelen uit het bidbook voor dit gebied. Onderdeel daarvan is het op orde krijgen van de begrenzing van het NNB. Daarbij doet Brabants Landschap voorstellen om erven etc. uit het NNB te verwijderen. Wij stemmen in met de voorstellen.

Het perceel in Boxtel dat is toegevoegd geven wij het label nieuwe natuur, rijks NNB.

 

Ambtshalve wijzigen wij het gebied van het ecoduct boven de A2 van niet ingericht naar N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland.

 

Met de verwijdering en de geringe toevoeging neemt het NNB nieuwe natuur (rijks NNB) netto met 5 ha af.

 

Wij hebben de ambitiekaart en beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.7 (nr. 7) Gemeente Boxmeer. Noordereiland.

 

Agrarisch Natuurcollectief Deltaplan constateert dat door vastgestelde uitbreiding van NNB begrenzing in het werkgebied van het Collectief, niet meer voldaan kan worden aan de minimale oppervlakte die onder een agrarisch beheercontract staat met individuele eigenaren. Men verzoekt om een oplossing.

 

Reactie GS:

In reactie op het verzoek van het Agrarisch Natuurcollectief Deltaplan zijn wij van mening dat we meewerken aan het zoeken naar een oplossing. Voor de korte termijn is het vinden van begrensde NNB die uit het NNB verwijderd kan worden een optie. Deze mogelijkheid biedt zich aan bij het uit de begrenzing verwijderen van het Noordereiland in de Maas. Voor onze overwegingen, zie hieronder. Wij verwijderen de begrenzing voor het gehele oppervlak van het eiland, inclusief enkele aanwezige en begrensde landschapselementen en een klein bosje. Wij gaan ervan uit dat deze elementen (voor een deel Maasheggen) vanuit door het Collectief met nog te verlenen subsidie agrarisch natuurbeheer in stand gehouden en ontwikkeld kunnen worden. Bij het uit de begrenzing verwijderen maken wij een uitzondering voor de strook NNB die direct grenst aan de Maas. Deze strook is in eigendom van Rijkswaterstaat en is overal langs de Maas als een doorlopende zone NNB begrensd.

Met de verwijdering verdwijnt 38,5 ha uit het NNB.

Wij voegen op de kaartlaag agrarisch natuurbeheer voor deze oppervlakte de aanduiding droge dooradering Maasheggen toe. Hierdoor kunnen deelnemende agrariers Maasheggen realiseren en onderhouden.

 

Het verwijderen van de NNB aanduiding voor het Noordereiland dient ecologisch onderbouwd te zijn. In 2017 is in overleg tussen provincie en Staatsbosbeheer gesproken over het niet doorleveren van een perceel in eigendom van de provincie aan Staatsbosbeheer. Wij zijn daarbij overeengekomen dat het Noordereiland geen prioriteit heeft in het NNB, in afweging ten opzichte van de extra te begrenzen NNB als gevolg van het project Maasheggen in de gemeenten Cuijk en Boxmeer. De provincie streeft bij uitbreiding van het NNB tevens naar krimp van dit NNB. Door het Noordereiland te verwijderen ontstaat toekomstige ruimte om extra NNB in het Maasheggengebied te begrenzen en ontwikkelen.

De huidige ambitie van het Noordereiland is N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos, waarbij zachthoutooibos gerealiseerd zou moeten worden.

Rijkswaterstaat heeft recent het proces Stroomlijn doorlopen. De uitkomst is dat in de directe stroombaan bij hoogwater geen belemmeringen mogen voorkomen. De ambitie N14.01 Rivierbos is strijdig met de verplichting vanuit Stroomlijn. Wij zullen de ambitie daarom naar beneden moeten bijstellen. Daarmee vervalt de urgentie voor het realiseren van het NNB ter plaatse en stemmen wij vanuit bovenstaande argumenten in met verwijdering. Er verdwijnt 38,5 ha uit het NNB als nieuwe natuur.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

Wij hebben op de kaarten agrarisch natuurbeheer de aanduiding droge dooradering Maasheggen toegevoegd.

 

1.8 (nr. 8) Gemeente Cranendonck. Herbegrenzen Ringselven .

 

Natuurmonumenten heeft een verzoek tot herbegrenzing van het NNB rondom de Hoort en het Ringselven ingediend. Het betreft een 9-tal percelen of clusters van percelen die niet in het NNB zijn begrensd maar wel volledig of grotendeels omgeven zijn door NNB begrenzing. Tevens maken 8 van deze percelen/clusters onderdeel uit van het Natura 2000 gebied Weerter en Budelerbergen waarbij de voornaamste bedreigde habitattypen Galigaan en Hoogveenbos zijn. Het herbegrenzingsvoorstel wordt met name gedaan ten behoeve van het voorkómen van externe werking op deze habitattypen en de aansluiting van natuur in Brabant op bestaande en nieuw te realiseren natuur in Limburg. Ook wordt de herbegrenzing in het kader Programmatische aanpak stikstof als noodzakelijk gezien voor geplande herstelmaatregelen.

 

Reactie GS:

De Ringselvennen maken onderdeel uit van Natura 2000 gebied Weerter en Budelerbergen waar Galigaan en Hoogveenbos bedreigde habitattypen zijn. Een verbeterde waterkwaliteit in het gebied is noodzakelijk voor het verbeteren van de abiotische voorwaarden. Dit betekent dat oppervlakkige afstroming van fosfaat van landbouwgronden moet worden voorkomen. De herbegrenzing zal resulteren in een kwalitatieve verbetering van oppervlaktewater, voorkoming van oppervlakkige afstroming van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen en het aaneengesloten maken van hoogwaardige natuurgebieden van Noord-Brabant en Limburg. Wij staan positief tegenover het voorgestelde wijzigingsverzoek.

 

Omdat een aantal percelen momenteel nog in gebruik zijn als maisakker met intensief mestgebruik is voor de korte termijn gekozen voor haalbare natuurbeheertypen. Na de inrichtingswerkzaamheden, regulering van het waterpeil en inzicht in waterkwaliteit kan besloten worden de beheer- en ambitietypen bij te stellen naar hogere natuurtypen.

Wij voegen de beheer- en ambitietypen N01.04 Zand en Kalklandschap, N05.01 Moeras, N06.04 Vochtige heide, N12.05 Kruiden- en faunarijke akker en N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos toe.

De percelen binnen het Natura 2000 gebied Weerter en Budeleerbergen worden begrensd als rijks NNB. De percelen direct grenzend aan het Natura 2000 gebied worden begrensd als Provinciale NNB, vanuit vigerend beleid dat toevoegingen aan het NNB zonder aanvullende motivatie voor een hoge natuurambitie zullen bestaan uit provinciale NNB.

 

Door de wijziging voegen wij 19,3 ha toe aan het NNB nieuwe natuur, bestaande uit 13,5 ha rijks NNB en 5,8 ha provinciaal NNB.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.9 (nr. 9) Gemeente Heeze-Leende. Bax, Leenderstrijp.

 

Het Waterschap de Dommel verzoekt, ten behoeve van beek- en kreekherstel, om op eigendommen van de heer J. Bax een strook van 25 meter aan het Rijksdeel van het NNB toe te voegen aansluitend op bestaande NNB. Dit is het resultaat van gevoerd overleg met de eigenaar.

 

Reactie GS: Waterschap de Dommel is bezig met realisatie van beek- en kreekherstel nabij Leenderstrijp. Om herstel van de beek in de oorspronkelijke beekloop mogelijk te maken is de aankoop van deze gronden van de heer Bax noodzakelijk. Omdat het hier om beek- en kreekherstel gaat worden deze gronden aan het Rijks NNB toegevoegd. De nieuw toe te voegen NNB percelen krijgen de aanduiding N00.01 Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur op de beheertypekaart en N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland op de ambitiekaart.

Door de extra begrenzing voegen wij 0,63 ha toe aan het NNB.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.10 (nr. 10) Gemeente Heeze-Leende. Van der Sande. Renhoek .

 

De heer van der Sande verzoekt om wijziging van het NNB omdat een perceel dat hij in eigendom heeft ten onrechte in het NNB is begrensd. De eigenaar voert aan dat het in het verleden een perceel met fijnspar/kerstbomen is geweest, die door de eigenaar in okt. 2014 zijn gerooid, ervan uitgaande dat het een landbouwperceel betrof.

 

Reactie GS: in 2002 is de begrenzing van het NNB voor de eerste keer door Provinciale Staten vastgesteld. Dit is o.a. gebeurd op basis van luchtfoto’s. In 2014 is de begrenzing (en niet de aanwezige aanplant) van het NNB nogmaals beoordeeld en is geconstateerd dat het perceel voldoet aan de eisen voor opname in het NNB. In dit specifieke geval omdat het perceel op minder dan 100 meter is verwijderd van een ecologische verbindingszone (de Strijper Aa).

Het betreft echter een kaartfout omdat de eigenaar inmiddels heeft aangetoond dat er sprake was en is van een landbouwperceel met tijdelijke aanplant van kerstbomen, die niet behoren te leiden tot een NNB aanduiding. Op luchtfoto’s is dit voor fijnsparren helaas niet in alle leeftijdsfasen zichtbaar. Blijkbaar is in het verleden door voormalige eigenaren geen bezwaar gemaakt op de aanduiding als NNB. Wij herstellen deze kaartfout, waarmee het perceel wordt teruggebracht als landbouwperceel.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.11 (nr. 11) Gemeente Heeze-Leende. Mariahoeve Valkenswaardseweg .

 

De eigenaar van de Mariahoeve verzoekt om uitbreiding van het NNB aan de Valkenswaardseweg in Leende. De aanleiding is een bouwblokvergroting in de Groenblauwe mantel, waarvoor een bijdrage vanuit de initiatiefnemer noodzakelijk is. Vanuit dit gegeven is het aantrekkelijk om enkele percelen als NNB te willen begrenzen om het NNB ter plaatse af te ronden.

 

Reactie GS: De ontbrekende percelen van het NNB zijn bepaald als belangrijk vanuit de PAS doelstelling voor het naastliggende hoogveenbos. Dit bos wordt momenteel ontwaterd door een sloot die door het eigendom van de eigenaar van de Mariahoeve loopt. Door het verondiepen van de sloot en het als natuur inrichten van de omliggende voormalige landbouwpercelen wordt het naastliggende Natura 2000 gebied en de natte natuurparel versterkt. De eigenaar zal voor de gewenste uitbreiding van het bouwblok in de huidige Groenblauwe mantel een landschapsbijdrage moeten leveren als deel van de benodigde middelen voor de realisatie van het beoogde NNB gebied. Vanwege het PAS belang kiezen wij voor het nu begrenzen van het NNB. Wij gaan daarbij uit van PNNB. Onduidelijk is of er aanleiding is om zware natuurbeheertypes te kunnen realiseren, waarmee RNNB beschikbaar zou kunnen zijn voor (een deel van) de percelen. Voorlopig nemen wij N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland op. Door middel van een zienswijze op dit ontwerp besluit kan de definitieve realisatie helder worden.

Wij voegen 6,7 ha nieuwe natuur toe aan het NNB.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en het label PNNB toegevoegd.

 

1.12 (nr. 12) Gemeente Laarbeek, Verwijderen delen NNB van Eyckenlust .

 

De eigenaar van landgoed Eyckenlust verzoekt om 36 ha landbouwgrond uit de NNB begrenzing te verwijderen. Men ziet geen mogelijkheden om de landbouwgrond om te zetten in natuur, omdat de langdurige pacht een noodzakelijk bron van inkomsten voor het landgoed is. De pachter wil het huidige gebruik voortzetten.

 

Reactie GS:

De provincie bezoekt landgoederen in Brabant om een beeld te krijgen van de wensen ten aanzien van NNB realisatie. In dit kader zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar van landgoed Eyckenlust in Beek en Donk.

Het landgoed bestaat uit bos en landbouwgrond en is als geheel begrensd als NNB.

Wij beschouwen de potenties op het landgoed voor realisatie van hoogwaardige natuur binnen de periode tot 2027 als gering. Het aangegeven ambitietype voor de huidige landbouwgronden is Vochtig hooiland, maar is naar verwachting alleen tegen hoge kosten bereikbaar door de huidige te lage waterstand en de hoge fosfaatverzadiging van de gronden. Het draagvlak bij de eigenaar van het landgoed ontbreekt hiervoor. De aanwezige bospercelen blijven in stand binnen het NNB en leiden tot een aantrekkelijk kleinschalig landschap met ecologische waarden.

De Aa grenst aan het landgoed. Op de beek ligt een EVZ geprojecteerd. Het waterschap heeft ambitie om de EVZ te willen realiseren. Hiervoor behouden wij een deel NNB aan de oostzijde van de Aa en een deel in de oksel van de Aa met de Zuid Willemsvaart.

Met het uit de begrenzing halen van de landbouwgronden komt 36 ha. provinciale NNB vrij.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.13 (nr. 13) Gemeente Loon op Zand. Efteling, natuurcompensatie.

 

In 2016 heeft de Efteling aan de provincie verzocht om wijzigingen in de begrenzing van het NNB te willen doorvoeren. De aanleiding was een toegekende subsidie voor natuurinrichting op een perceel waar de bouw van huisjes plaatsvindt.

De Efteling en de provincie hebben in genoemd jaar geconstateerd dat er verschillen bestaan tussen enerzijds het vastgestelde gemeentelijke bestemmingsplan de Wereld van de Efteling en anderzijds de provinciale Verordening ruimte en het provinciale Natuurbeheerplan. Deze verschillen zijn ongewenst en dienen opgelost te worden. Het heeft de nodige tijd gekost om de verschillen in beeld te krijgen, te onderzoeken, te vergelijken met natuurcompensatieverplichtingen en te vergelijken met de werkelijke uitvoering door de Efteling van “rode” recreatieve ontwikkelingen.

De verschillen betreffen de volgende onderwerpen:

 • a.

  4 percelen in het gebied het Loonse Land.

 • b.

  De begrenzing van natuurcompensatiepercelen op het Golfbaan terrein en het gebied ten zuiden van de Veldstraat dat is overgedragen aan Natuurmonumenten.

 • c.

  De aanduiding in de Verordening ruimte van een groot natuurcompensatievlak in het noorden van het plangebied Loonse Land

 • d.

  De begrenzing van heideterrein in het Loonse Land.

 • e.

  Enkele kaartfouten in de begrenzing van het NNB.

 • f.

  De overige verschillen tussen de begrenzing van het NNB en de planontwikkeling van de Efteling.

 

Reactie GS:

Wij hebben in overleg overeenstemming bereikt over de volgende aanpassingen.

 • Ad. a.

  De 4 percelen liggen in het noorden van het Loonse Land. In het bestemmingsplan de Wereld van de Efteling van 6 juni 2013 is de bestemming van de 4 percelen opgenomen, namelijk met een recreatieve functie. Perceel 1 t/m 3 verwijderen wij uit het NNB, en perceel 4 zoals de Efteling in een kaartbeeld per febr. 2018 aan ons heeft aangeleverd. Dit is conform het bestemmingsplan. Natuurbescherming. Perceel 4 heeft momenteel de enkelbestemming recreatie. Voor dit perceel, LOO00 I2703, heeft de Efteling natuurinrichtingssubsidie ontvangen. Deze zal de Efteling inzetten voor kwaliteitsontwikkeling van bestaande natuur op het deel van het perceel dat niet door huisjes wordt ingenomen. Het natuurdeel van het perceel blijft daarmee in het NNB, het deel met huisjes verwijderen wij uit het NNB. Het naastliggende perceel LOO00 I2701 blijft tot het NNB behoren.

 • Ad. b.

  Het golfbaanterrein maakt eveneens onderdeel uit van genoemd bestemmingsplan. Voor 24 ha van dit terrein bestaat in het bestemmingsplan de dubbelbestemming natuur. Wat momenteel nog in het Natuurbeheerplan ontbrak is de afspraak over natuurcompensatie, die in 1997 in een eerder bestemmingsplan is vastgesteld. Het bestemmingsplan van 2013 consolideert deze afspraken. Wij nemen voor een aantal percelen de aanduiding natuurcompensatie op in het Natuurbeheerplan, conform het door de Efteling aangeleverde kaartbestand van febr. 2018. Voor de resterende oppervlakte NNB is alleen de aanduiding in het NNB van toepassing, zonder de natuurcompensatie aanduiding. Voor een aantal percelen corrigeren wij het natuurbeheertype, meestal van N16.04 Vochtig bos met productie naar N16.03 Droog bos met productie. Het perceel met nummer 44121 (LOO00 I2371 en I2372) is ingeplant met bos vanuit verplichte Boswetcompensatie. Met het opnemen van een aantal gedeeltes van het golfbaan terrein als natuurcompensatie is voldaan aan de natuurcompensatieverplichtingen uit het genoemde bestemmingsplan uit 2013.

 • Ad. c.

  In het verleden is een begrenzing van een zoekgebied voor natuurcompensatie in het Loonse Land vastgesteld. Deze aanduiding is door latere afspraken komen te vervallen. Wij verwijderen de huidige aanduiding op de kaartlaag natuurcompensatie voor het door de Efteling aangeduide gebied “herstellen tekenfout Loonse Land” en het aangeduide perceel met nummer 3. De overige door de Efteling aangevraagde te verwijderen gebieden voor natuurcompensatie hebben deze aanduiding niet en daarmee kunnen we ze niet verwijderen. Terzijde: de Efteling heeft vanuit eigen beweging in het zuiden van het plangebied het Loonse Land een heideterrein ontwikkeld. Dit maakt onderdeel uit van het NNB en is in 2010 aan dit NNB toegevoegd.

 • Ad. d.

  De begrenzing van het door de Efteling gerealiseerde heideterrein is niet geheel juist in het Natuurbeheerplan aangegeven. Een deel is bos. Wij wijzigen de ambitiekaart en de beheertypenkaart, conform de feitelijke situatie. Met het niet omzetten van een deel van het bos in heide, is ook de boscompensatie geringer. De hiervoor beoogde percelen met nummer 9581, 19160, 3786 en 9785 zijn daarmee geen onderdeel van het NNB.

 • Ad. e.

  In het vooroverleg dat wij sinds 2016 hebben gevoerd is duidelijk geworden dat er tevens enkele kaartfouten aanwezig zijn. Het betreft percelen die als onderdeel van het NNB bestaande natuur in het provinciale kaartbestand zijn opgenomen, maar hier nooit toe hebben behoord vanwege het permanente agrarische gebruik. Het betreft op de eerste plaats 2 percelen ten westen van het golfbaan terrein, LOO00 K291 en K292. Verder een gebied direct ten oosten van de Bernsehoef, LOO00 I2117 (geheel), I2426 (gedeeltelijk), I2362 (geheel) en I2428 (gedeeltelijk). Wij hebben deze percelen uit het NNB verwijderd. Ze komen voor als te verwijderen op het door de Efteling geleverde kaartbestand van febr. 2018.

  Dan bestaan kaartfouten (volgens de nummering van de Efteling) voor de volgende percelen 19160 (I2353), 9581 (I2562), 3786 (I2298) en 9785 (I2452). Wij hebben deze gebieden uit het NNB verwijderd. Perceel 14587 (I2568) is een natuurcompensatieperceel vanuit boswetcompensatie, dit is onderdeel van het NNB en blijft daarmee gehandhaafd.

 • Ad. f.

  In het vooroverleg dat wij sinds 2016 hebben gevoerd is duidelijk geworden dat de Efteling voor de verdere gewenste ontwikkelingen nog een aantal natuurcompensatieopgaven heeft in te vullen. Wij nemen betreffende natuurcompensatieopgaven niet mee in dit besluit. Dat houdt in dat de verplichting voor natuurcompensatie meegenomen dient te worden in nieuw te maken afspraken in het vervolgoverleg dat tussen provincie en de Efteling plaatsvindt.

  Het betreft 5 gebieden:

  • het bos rond ten oosten van villa Pardoes/Andriesen. Hier is afgesproken dat alleen de akker tot het NNB behoort en het bos niet, conform het bestemmingsplan. Wij verwijderen het bos uit het NNB. Daarmee blijft het aanwezig bos, dat nog steeds vanuit de Wet Natuurbescherming als bos gecompenseerd dient te worden (1:1 in oppervlak)

  • het bos ten westen van Villa Pardoes: hiervoor geldt hetzelfde als bij de vorige bullit

  • de nieuwe ontsluitingsweg ten zuiden van villa Pardoes. Deze dient nog bepaald en geheel gecompenseerd te worden.

  • het bosterrein ten noorden van de Eftelingsestraat ( o.a. percelen LOO00 B5894/B6491/B6430). Hiervoor is nog geen natuurcompensatie geregeld.

  • het bosgebied tussen de Horst en de N 261. Ook hiervoor is nog geen natuurcompensatie geregeld.

 

Met bovenstaande hebben we overeenstemming over de juiste begrenzing van het NNB en over de juiste aanduiding van natuurcompensatie als uitvloeisel van het bestemmingsplan de Wereld van de Efteling uit 2013. Alle latere ontwikkelingen vallen onder een nader vast te stellen bestemmingsplan.

 

Bij de uit het NNB verwijderde percelen betreft het in alle gevallen bestaande natuur (enclaves).

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en de aanduiding natuurcompensatie verwijderd of toegevoegd.

 

1.14 (nr. 14) Gemeente Oirschot-de Beerzen . Banisveld. Van den Oord.

 

Waterschap de Dommel verzoekt om de verwijdering van de begrenzing van het NNB in het dal van de Groote Beerze op een perceel in eigendom van dhr. van den Oord. Het waterschap werkt samen met Brabants Landschap en de provincie aan de PAS opgave in dit beekdal. Voor een aantal percelen blijkt er vanuit de PAS opgave geen noodzaak tot verwerving en of inrichting te zijn. Men is tot de conclusie gekomen dat een kleine 1,4 ha in eigendom van dhr. van den Oord uit de NNB begrenzing verwijderd kan worden.

 

Reactie GS:

Het landbouwperceel in eigendom van Dhr. van den Oord blijkt foutief als bestaande natuur te zijn begrensd. Na een inhoudelijke overweging is gebleken dat het perceel niet noodzakelijk is voor de PAS opgave en herstelmaatregelen binnen het project Groote Beerze. Ook blijkt deze niet noodzakelijk voor de robuustheid van het NNB langs dit traject.

Wij gaan akkoord met de voorgestelde wijziging.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.15 (nr. 15) Gemeente Oirschot-de Beerzen . Westelbeers.

 

Waterschap de Dommel verzoekt om wijziging van de begrenzing van het NNB in het dal van de Groote Beerze. Samen met Brabants Landschap en de provincie wordt gewerkt aan de PAS opgave in dit beekdal. Voor een aantal percelen is de noodzaak bepaald vanuit de PAS opgave, maar blijkt geen noodzaak tot verwerving. Door de gesprekken met de eigenaren komen mogelijkheden tot NNB realisatie in beeld. Per saldo leidt dit tot een vermindering van de omvang van het NNB in dit deel van het beekdal. Waterschap de Dommel en Brabants Landschap verzoeken de vrijgekomen hectares beschikbaar te willen houden voor inzet elders in het beekdal van de Groote Beerze. Een deel van dit beeksysteem heeft momenteel een te smalle begrenzing om te kunnen voldoen aan de KRW vereisten.

 

Reactie GS: Aan de oostoever van de Beerze vlak ten zuiden van de Broekeindsedijk verdwijnen twee kleine percelen in de zone met bewoning uit het NNB. In aansluiting op de aanwezige NNB zone langs de beek wordt enkele grote percelen toegevoegd. Deze zullen na het uitvoeren van de KRW regelmatig wateroverlast hebben. Het beoogde natuurbeheertype is N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. Daarmee is het label provinciaal NNB van toepassing.

Vlak ten noorden van de Grijze Steen verdwijnen enkele percelen uit het NNB. Het betreft een restantstrook op een huiskavel en een perceel dat langdurig gepacht wordt en niet noodzakelijk is voor de robuustheid van het NNB. Een perceel in eigendom van Brabants Landschap en begrensd in het NNB behouden wij in dit NNB op verzoek van Brabants Landschap (oostelijke deel van perceel Middelbeers H734.

Het verzoek om de ha. nieuwe natuur die per saldo worden verwijderd, beschikbaar te houden voor inzet elders in het beekdal van de Groote Beerze willigen wij niet in. Dit ondanks dat dit beekdal een hoge potentie heeft en in het verleden een periode aangewezen is geweest als Robuuste EVZ, een opgave vanuit het rijk met bijbehorende financiering. Wij vinden het hanteren van een gebiedssaldo op voorhand niet gewenst. Binnen ons beleid bestaan er voldoende mogelijkheden flexibel om te gaan met begrenzing en indien goed onderbouwd te komen tot een aanzienlijke uitbreiding van het NNB.

 

Ambtshalve constateren wij dat perceel Middelbeers H830 door Brabants Landschap is ingericht en onderdeel uitmaakt van het beeksysteem, maar onterecht niet als NNB is begrensd. In 2002 was nog geen sprake van de aanwezigheid van natuur. Wij herstellen dit door 2,2 ha nieuwe natuur op te nemen als RNNB. Het perceel wordt subsidiabel voor beheer.

 

Door de wijzigingen voegen wij 3,44 ha toe aan het NNB en verwijderen wij 8,76 ha. Per saldo krimpt het RNNB met 5,32 ha, afgerond 5 ha.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.16 (nr. 16) Gemeente Oisterwijk. Landgoed Rosephoeve .

 

Bosgroep Zuid Nederland verzoekt voor haar deelnemer Landgoed De Rosephoeve de ambitiekaart en de beheertypenkaart te wijzigen. De wijziging heeft betrekking op de volgende onderdelen.

 

 • a.

  Uitbreiding van het NNB met enkele nieuw ingerichte terreinen in combinatie metbeekherstel van de Rosep. Het betreft een perceel aan de Rosepdreef (hier isN10.02 Vochtig hooiland en N12.02 Kruiden- en faunarijk graslandgerealiseerd) en een perceel aan de Oirschotse Baan (hier is N14.01 Rivier- enbeekbegeleidend bos gerealiseerd).

 • b.

  Uitbreiding van het NNB voor een klein terrein met N07.01 Droge heide en N16.03 Droog bos met productie op het voormalig MOB complex Kleine Oisterwijksche Heide. Tevens wordt verzocht beheersubsidie open te stellen voor de terreinen van het voormalige MOB-complex.

 • c.

  Verwijdering van de begrenzing NNB van een aantal op het voormalig MOB complex Kleine Oisterwijksche Heide gelegen gebouwen.

 • d.

  Onderstaande verzoeken zijn in september 2017 door GS behandeld. Deze verzoeken betroffen het:

  • 1.

   Toevoegen van laan elementen aan het NNB

  • 2.

   Uitbreiden van het NNB met bestaand bos

  • 3.

   Wijzigen van ambitiekaart en beheertypenkaart rond het Klokketorenven

 

Reactie GS:

 • Ad. a.

  Wij staan positief tegenover dit verzoek. Het in 2014 uitgevoerde

  project Beekherstel Rosep Oisterwijk heeft geleid tot versterking en

  verbetering van de kwaliteit van het NNB in deze omgeving. De toekenning van dit verzoek leidt tot uitbreiding van 2,2 hectare nieuwe natuur.

 • Ad. b.

  Wij stemmen in met dit verzoek. Het voormalig MOB-complex Kleine

  Oisterwijkse Heide is in 2010 ontmanteld en is recent verder ingericht. De

  uitgevoerde inrichtingsmaatregelen leiden tot een kwaliteitsverbetering van het

  NNB. Wij voegen een oppervlakte van 0,1 hectaren toe aan het en stellen wij het terrein open voorbeheersubsidie.

 • Ad. c.

  Wij stemmen in met dit verzoek en passen de ambitiekaart en beheertypenkaart aan. Een oppervlak van 0,6 hectaren wordt uit het NNB verwijderd.

 • Ad. d.

  Onderstaande verzoeken zijn in september 2017 door GS behandeld en vastgesteld (25 september 2017).

  • 1.

   Dit verzoek werd afgewezen, er worden geen landschapselementen aan bestaande natuur toegevoegd.

  • 2.

   Dit verzoek werd afgewezen, het NNB wordt niet uitgebreid met bestaande bosterreinen.

  • 3.

   Wij stemden in met dit verzoek, herstelmaatregelen leiden tot een kwaliteitsverbetering en vergroting van biodiversiteit

 

Het besluit leidt tot toevoeging van 2,3 ha en verwijdering van 0,6 ha van het NNB nieuwe natuur. Saldo: 1,7 ha toevoeging.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en het label subsidiabel aangegeven.

 

1.17 (nr. 17) Gemeente Oisterwijk. Nouwens.

 

Dhr. Nouwens verzoekt zijn woning aan de Moergestelseweg 52 uit het NNB te verwijderen in overeenstemming met het bestemmingsplan Buitengebied Oisterwijk.

 

Reactie GS:

Er is inderdaad sprake van een overlap tussen het NNB en de bestemming wonen. Wij hanteren de begrenzing uit het bestemmingsplan. Het betreft een beperkte oppervlakte.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.18 (nr. 18) Gemeente Reusel-de Mierden. Grenswijziging Lage Mierde.

 

Waterschap de Dommel verzoekt ten behoeve van beek- en kreek herstelproject de Reusel om 0,38 ha NNB nabij de dorpskern Lage Mierde uit het NNB te verwijderen. Het voorstel komt voort uit een ruilvoorstel met de familie van Eindhoven waarbij het waterschap de beschikking krijgt over 1,5 ha oppervlakte aan de beek gelegen, in ruil voor genoemd perceel van 0,38 ha dat hoger ligt op ruim140 meter van de beek. Dit perceel is niet noodzakelijk voor geplande inrichting van de beekzone.

 

Reactie GS:

Waterschap de Dommel realiseert beek-en kreekherstel in het beekdal van de Reusel. Om het beekherstelproject ter plaatse te realiseren is een ruiling met de familie van Eindhoven een mooie kans. Wij stemmen hiermee in.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.19 (nr. 19) Gemeente Reusel- De Mierden. Wellenseind.

 

Dhr. R. Zeeman van Landgoed Wellenseind verzoekt een 7-tal als NNB begrensde percelen uit de begrenzing te verwijderen en open te stellen voor subsidie agrarisch natuurbeheer (botanisch beheer) in het ‘Leefgebied droge dooradering vochtig’.

Dhr Zeeman geeft aan dat hij met enkele percelen van het landgoed al deelneemt aan het collectief agrarisch natuurbeheer waarmee hij naar eigen zegge goede resultaten behaalt.

 

Reactie GS:

Het landgoed Wellenseind valt grotendeels binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB) waar de Reusel en Raamsloop samenkomen. De betreffende percelen liggen allen in het Habitatrichtlijngebied van Natura 2000 gebied Kempenland-West waar tevens een prioritaire opgave in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ligt. Prioritaire habitattypen in het gebied zijn met name de alluviale bossen. Tevens is het gebied aangewezen voor de soorten Kleine modderkruiper en Drijvende waterweegbree.

 

In 6 van 7 gevallen betreft het als Bestaande natuur begrensde NNB (Lage Mierde A791, Lage Mierde A798). In één van de 7 gevallen gaat het om nog te realiseren nieuwe natuur (Lage Mierde A762).

Er worden geen ecologische of hydrologische argumenten ingebracht die een verwijdering uit het NNB ondersteunen. Het gebied is begrensd als Natura 2000 gebied Kempenland-West en natte natuurparel De Utrecht en van wezenlijk belang voor de instandhouding van de Natura 2000 en natte natuurparel doelen. Het is zeer onwenselijk de hoge natuurambities te wijzigen naar lagere doelen voor agrarisch natuurbeheer. Tevens loopt er in het gebied een inrichtingsplan dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan waarbij herstelmaatregelen in de bestaande natuur moeten worden uitgevoerd. Daarnaast worden er op het moment door het waterschap voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de herstelmaatregelen voor de PAS. Het gaat vooral om hydrologisch herstel ten behoeve van de instandhouding van de vochtige beek begeleidende bossen die mogelijk betrekking hebben op betreffende percelen.

 

Om deze redenen wijzen wij het verzoek af.

 

1.20 (nr. 20) Gemeente Roosendaal. Landgoed Wouwse Plantage.

 

Van der Slikke rentmeesters verzoekt namens landgoed de Wouwse Plantage een herbegrenzing van een 2-tal percelen.

 • a)

  Een perceel wat foutief als NNB bestaande natuur N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos op de kaart staat. Het zou hier gaan om een populierenweide die kort na 2002 weer landbouwkundig in gebruik werd genomen.

 • b)

  Het als NNB begrenzen van een klein bosperceel dat volledig omgeven is door bestaande natuur met ambitietype N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos.

 

Reactie GS:

 • Ad. a)

  Het betreft hier inderdaad een tijdelijke aanplant van populieren die per abuis zijn begrensd als bestaand bosgebied. Het is een kaartfout die tot stand is gekomen doordat in 2002 o.a. gebruik is gemaakt van luchtfoto’s voor de begrenzing van het NNB. Wij passen de begrenzing aan.

 • Ad. b)

  Het gaat hierbij om een bestaand bos waar herplant op heeft plaatsgevonden. Dit heeft mogelijk tot verwarring geleidt waardoor het perceel niet als NNB is begrensd. Het perceel wordt volledig omsloten door bestaande natuur met het ambitietype N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos waarmee het voldoet aan de eisen voor opname in het NNB. Door het te begrenzen als NNB bestaande natuur met eenzelfde ambitie- en beheertypen wordt het bosgebied één geheel.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.21 (nr. 21) Gemeente Roosendaal. Landgoed Gienerwijte.

 

De eigenaren van landgoed Gienerwijte verzoeken om 12 ha aan het NNB toe te willen voegen. Deze oppervlakte is een aanvulling op al bestaande natuur binnen het landgoed en ligt tegen eigendom van Staatsbosbeheer aan.

De eigenaren verzoeken allereerst om begrenzing, waarna de begrenzing aanleiding is om te onderzoeken of dat ONNB de eindvorm voor dit NNB zal zijn, of dat een verdere groei naar NNB particulier natuurbeheer tot de mogelijkheden behoort. Momenteel is de 12 ha in landbouwkundig gebruik door een pachter die biologische landbouw uitoefent en SKAL gecertificeerd is. De eigenaren wensen geen openstelling.

 

Reactie GS: de uitbreiding van het NNB is een waardevolle aanvulling op het netwerk ter plaatse. Het uitgangspunt voor het realiseren van natuur is aanwezig. De ambitie is het verondiepen van de bestaande zandwinput zodat deze ecologische waarde krijgt, het aanleggen van droge heide na afgraven van de bouwvoor en bos en kruiden- en faunarijk grasland. Aangezien de exacte locatie van deze ambities nog kan wijzigen, hebben wij voorlopig N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland opgenomen. Na uitsluitsel over ONNB of NNB realisatie kan zowel de ambitie als de werkelijke veldsituatie worden aangepast. Het niet openstellen leidt tot het te zijner tijd niet beschikbaar zijn van beheervergoeding. Dit is spijtig vanuit het maatschappelijke extensief recreatieve doel. De toegevoegde NNB is provinciale NNB, nieuwe natuur. Met de toevoeging neemt de oppervlakte nieuwe natuur in Brabant met 12 ha. toe.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart aangepast

 

1.22 (nr. 22) Gemeente Sint Anthonis. Hermens.

 

De heer Hermens, namens Agro exploitatiebedrijf Berkenbosch in Ledeacker, heeft op 9 juni 2017 bezwaar gemaakt via de provinciale Hoor- en adviescommissie (HAC) op het door GS op de op 18 april 2017 vastgestelde 2e partiele wijziging Natuurbeheerplan 2017.

De HAC heeft in uitspraak hierop geoordeeld dat het bezwaar ongegrond is, met als motivering dat het genoemde GS besluit niet bedoeld is voor het behandelen van een grenswijziging van het NNB. De HAC geeft vervolgens de suggestie het verzoek te behandelen als wijzigingsverzoek voor de begrenzing.

Wij nemen deze suggestie over.

De betreffende percelen zouden op verzoek van dhr. Hermens uit het NNB verwijderd moeten worden.

 

Reactie GS: Wij zijn van mening dat de betreffende percelen onderdeel uitmaken van een groot NNB gebied ter plaatse, waarbij tevens een kleine waterloop ontspringt. Het verwijderen van de percelen zou een gat laten ontstaan in het NNB. De indiener van het verzoek heeft geen ecologische of hydrologische argumenten ingebracht waaraan wij de waarde van de percelen voor het NNB verder zouden kunnen afmeten.

 

Wij wijzen het verzoek af.

 

1.23 (nr. 23) Gemeente Valkenswaard. J. Bosch in Borkel

 

Er blijkt sprake te zijn van overlap NNB nieuwe natuur en de bestemming erf/tuin nabij het Biestven in Borkel. Dit betreft een kaartfout die wij bij deze herstellen.

Het besluit leidt tot een verwijdering van 0,2 ha van het NNB nieuwe natuur.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.24 (nr. 24) Gemeente Woensdrecht. Diverse wijzigingen gemeente.

 

De gemeente Woensdrecht verzoekt om een aantal wijzigingen in het Natuurbeheerplan door te voeren. Het betreft grenswijzigingen maar ook wijzigingen van natuurbeheertypen. Het gaat veelal om situaties waarbij foutieve aanduidingen zijn opgenomen in het Natuurbeheerplan. Het verzoek bestaat uit acht onderdelen, nl:

 • a)

  Noordrand Hoogerheide;

  Betreft correcties op foutief weergegeven Natuurbeheertype op zowel de Beheertype als ook de Ambitiekaart en tevens in de begrenzing van het NNB.

 • b)

  Randweg Hoogerheide;

  Betreft verwijdering van 1,97 ha bestaande natuur en toevoeging van 13,52 Ha bestaande natuur natuurcompensatie aan het NNB in verband met aanleg van de randweg om Hoogerheide. Aangetaste stukken NNB en de toegevoegde stukken natuurcompensatie zijn nooit verwerkt in het Natuurbeheerplan. De stukken die aan het NNB zijn toegevoegd hebben als Natuurbeheertype N12.02 en N16.03 op zowel de beheertypekaart als ook de ambitiekaart.

 • c)

  Vliegbasis Woensdrecht;

  Betreft aanpassingen natuurbeheertype op de ambitiekaart, waarbij N16.03 en N16.04 wordt omgezet naar N07.01, dit in verband met de ligging in de funnel van de vliegbasis.

 • d)

  Calfven Ossendrecht;

  Betreft aanpassing Natuurbeheertype N16.03 naar een landschapsbeheertype L02.02. Het Landschapsbeheertype L02.02 doet meer recht aan de locatie aangezien het hier gaat om een cultuurhistorisch waardevol bouwwerk, namelijk een piramide achtige constructie, die pas recent is ontdekt.

 • e)

  Groote Meer;

  Betreft aanpassing natuurbeheertype van N16.03 naar N07.01 op zowel beheertype als ambitiekaart. Het betreft een correctie op de situatie in het veld. De betreffende locatie is ontwikkeld in het kader van een Europees Life+ project, waarbij bos is verwijderd rondom het Groot Meer ten gunste van Droge heide.

 • f)

  Politie academie;

  Betreft aanpassing natuurbeheertype van N15.02 naar N07.01 op zowel de beheertypenkaart als ambitiekaart. Het betreft hier een foutieve aanduiding in het natuurbeheerplan. Met deze wijziging wordt de situatie in het veld in overeenstemming gebracht met het Natuurbeheerplan

 • g)

  Onze Lieve Vrouwen ter Duinen/Volksabdij;

  Betreft wijzigingen natuurbeheertype gebied OLV ter Duinen. De natuurvisie voor het gebied wijkt af van het Natuurbeheerplan. In het gebied zijn allerlei inrichtingsmaatregelen getroffen, waardoor stukken bos zijn verdwenen voor onder andere een verbindingscorridor voor reptielen en de ontwikkeling van heideterreinen;

 • h)

  Landgoed Emmahoeve;

  Betreft een verzoek om een nieuw landgoed gelegen tegen het NNB aan het NNB toe te voegen.

 

Reactie GS: Wij stemmen in met de verzoeken a t/m f. Hiermee worden foutieve begrenzingen en aanduidingen in het Natuurbeheerplan hersteld en in overeenstemming gebracht met de werkelijke situatie dan wel gewenste situatie. Zo wordt bijvoorbeeld op vliegbasis Woensdrecht een flink stuk bos gelegen binnen de funnel op de ambitiekaart omgezet in Droge heide.

Het verzoek g en h honoreren wij niet.

Bij verzoek g was niet duidelijk om welke stukken grond het precies ging, de benodigde aanvullende info hiervoor is niet tijdig in ons bezit gekomen. Daarom zullen wij deze info bij de volgende ronde behandelen. Bovendien gaat het hier om Natura 2000 gebied, waarvoor een afdoende onderbouwing aanwezig moet zijn.

Verzoek h betreft een verzoek om een nieuw landgoed bestemd als natuur toe te voegen aan het NNB. Wij hebben als beleid dat we een nieuw landgoed niet opnemen als nieuwe natuur. Wij wensen de omvang van het NNB ongeveer gelijk te houden. De eigenaar heeft in een rood voor groen afspraak natuur uit eigen financiering aangelegd. Wij hebben het beleid dat wij voor dit natuurdeel geen beheervergoeding beschikbaar stellen.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd. Wij hebben voor natuurcompensatie de aanduiding bestaande natuur-natuurcompensatie toegevoegd en het label niet subsidiabel voor beheervergoeding.

 

1.25 (nr. 25) Gemeente Zundert. DLV. Perceel.

 

DLV advies verzoekt namens een cliënt om een perceel landbouwgrond met kadastrale aanduiding ZDT02 P247 uit het NNB te willen verwijderen. Aanleiding voor het DLV advies is het vervallen van betalingsrechten voor landbouwgrond, zoals RvO heeft medegedeeld.

 

Reactie GS:

In 2017 is bij een aantal agrariërs onrust ontstaan over het niet verkrijgen van subsidie voor regulier agrarisch gebruik van percelen. Door het Ministerie van EZ werd verwezen naar de provinciale Natuurbeheerplan. De beheertypenkaart leek de basis te worden voor de beoordeling voor de betreffende subsidies. In de loop van 2017 heeft het Ministerie van EZ de werkwijze gewijzigd en is de beheertypenkaart niet meer de toetssteen. De situatie is bekend onder de naam BTR. Agrariërs zijn door RvO geïnformeerd over de gewijzigde werkwijze.

 

Wij constateren dat perceel ZDT02 P247 weliswaar gelegen is binnen de begrenzing van het NNB, maar feitelijk in landbouwkundig gebruik.

In het Natuurbeheerplan (beheertypenkaart) staat het betreffende perceel namelijk aangeduid als N00.01 Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur.

RvO is de organisatie die landbouwsubsidies toekent aan uw cliënt.

 

Dit verzoek leidt niet tot aanpassen van het Natuurbeheerplan.

 

1.26 (nr. 26) Gemeente Zundert. Huijbrechts .

 

Familie Huijbrechts van Landgoed Kleine Zundertse Heide verzoekt een aantal herbegrenzingen van het NNB.

 • a)

  Verwijdering van de gehele begrenzing NNB nieuwe natuur op Landgoed Kleine Zundertse Heide en deze als Leefgebied agrarisch natuurbeheer te begrenzen.

 • b)

  Verwijdering van enkele kleine bosjes en bossingels uit het NNB aan de zuidelijke kant van het Landgoed Kleine Zundertse Heide.

 

Reactie GS:

 • Ad a)

  Het Landgoed Kleine Zundertse Heide valt grotendeels binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en grenst aan de oostelijke kant aan Natte natuurparel De Pannenhoef. Het als nieuwe natuur begrensde NNB van het landgoed maakt sinds 2002 onderdeel uit van het NNB. In dit jaar hebben Provinciale Staten (PS) de begrenzing van de EHS (nu NNB) vastgesteld. Wij zijn van mening dat de begrenzing nieuwe natuur in dit gebied noodzakelijk is voor een succesvol herstel van natte natuurparel de Pannenhoef. De meerwaarde bestaat hoofdzakelijk uit het terugdringen van de aanvoer van eutroof water vanuit het huidige landbouwgebied van het landgoed via de Flessenloop naar het Bijloop systeem. Om de grondwaterkwaliteit en kwantiteit te optimaliseren is het van belang dat er in het inzijggebied van de Bijloop, het als nieuwe natuur begrensde gebied, ook maatregelen worden genomen. De begrenzing van de nieuwe natuur heeft als doel dat op termijn de landbouwfunctie op alle percelen in dit gebied komen te vervallen met als doel de natte natuurparel volledig af te sluiten van landbouwwater. In 2017 is bij een evaluatie van de realisatie van de Natte natuurparels in Noord-Brabant gebleken dat er nog een hydrologische opgave ligt in de Pannenhoef. Het als nieuwe natuur begrensde gebied is van wezenlijk belang voor het herstel en uiteindelijk de instandhouding van de doelstellingen van de natte natuurparel. Wijziging van de natuurambities in dit gebied naar agrarisch natuurbeheer is zeer onwenselijk. Wij wijzen het verzoek daarom af.

 

 • Ad b)

  De aanvraag is aan de hand van het Aanvraagformulier verzoek wijziging natuurbeheerplan voor natuurbeheer (24/10/2017) in behandeling genomen.

  Aan de zuidelijke kant van het Landgoed Kleine Zundertse Heide liggen een tiental kleine bossen die in 2004 zijn aangelegd via de subsidieregeling ‘Bosaanleg buiten EHS’.

  Door de door familie Huijbrechts aangewezen elementen uit het NNB te verwijderen sluiten wij hierop aan. Wij zijn tevens van mening dat de betreffende elementen geen hoge ecologische waarde hebben.

  Daarom stemmen wij in met het verzoek de elementen uit het NNB te verwijderen.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.27 (nr. 27) Gemeente Zundert. Landgoed de Moeren.

 

Bosgroep Zuid Nederland verzoekt voor haar deelnemer landgoed De Moeren de ambitiekaart en de beheertypenkaart te wijzigen. De wijziging heeft betrekking op de volgende onderdelen.

 • a)

  Voor een 4-tal percelen wordt aangegeven dat er geen sprake is van als bestaande natuur begrensde NNB maar van nog in te richten nieuwe natuur.

 • b)

  Het toevoegen van een klein bosperceel op het landgoed de Moeren aan het NNB. Het gaat hierbij om een perceel met een woning die momenteel als weekendverblijf in gebruik is. De Bosgroep geeft aan dat het perceel geen huiskavel betreft maar een perceel bos naast een tijdelijk bewoonde woning.

 

Reactie GS:

 • Ad a)

  Bij twee van de vier gevallen is ons bekend dat er sprake is van een kaartfout. Deze percelen, die liggen ten westen van de N638, zijn tijdens een inventarisatie in 2016 geïdentificeerd als nog te realiseren NNB en daarmee in huidig landbouwkundig gebruik. Wij hebben deze percelen gelabeld als ‘bestaande natuur-enclave’. Dit houdt in dat de percelen gerealiseerd kunnen worden als natuur, als de eigenaar dit aangeeft. Wij hoeven daarom de ambitie- en beheertypenkaart niet te wijzigen.

  Het derde perceel, gelegen in de Kievitspolder, was ons niet bekend. Deze blijkt inderdaad nog in landbouwkundig gebruik te zijn. Wij wijzigen de ambitiekaart in NNB ‘bestaande natuur-enclave’ en de beheertypenkaart in ‘N00.01 Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur ‘ op de beheertypenkaart.

  Het vierde, meest westelijk gelegen perceel, staat op de kaart als nog te realiseren nieuwe natuur. Wij wijzigen de ambitiekaart en beheertypenkaart niet.

 • Ad b)

  Met de vaststelling van het Natuurbeheerplan 2011 (GS 28 september 2010) hebben wij het Natuurbeheerplan geheel herzien. Daarbij hebben wij er voor gekozen om bosterreinen kleiner dan 2 hectare voortaan geen deel meer uit te laten maken van het NNB, tenzij in deze terreinen destijds actueel en aantoonbaar zeldzame of rode lijst dieren/of plantensoorten voorkwamen. Het betreft hier een bebost oppervlak dat kleiner is dan 2 ha. Voorts hebben wij er voor gekozen dat uitbreiding van het NNB alleen mogelijk is wanneer een uitbreiding direct aansluit bij een natuurgebied groter dan 2 hectare. Het betreft hier een van het NNB los liggend bosterrein. Wij beschouwen dergelijke kleine en zeker waardevolle kleine natuurpercelen sinds 2010 als een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Wij wijzigen de ambitiekaart en beheertypenkaart niet voor dit onderdeel.

 

Wij hebben voor een perceel de aanduiding bestaande natuur-enclave opgenomen.

 

Artikel II wijziging NNB begrenzing om ecologische redenen en wijziging natuurbeheertype op verzoek van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

 

Het Natuurbeheerplan 2018, beheertypen- en ambitiekaart, als vastgesteld bij besluit van 25 september 2017, volgend op de ontwerp wijziging van de Verordening ruimte, kaartaanpassingen 2018, wordt als volgt gewijzigd, overeenkomstig de bijbehorende stukken opgenomen als kaartbijlage:

 

2.1 (nr. 28) Algemeen. Categorie 3 percelen aanpassen aan kadastrale grenzen.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verzoekt ons om een herbegrenzing van het NNB voor 44 kadastrale percelen die voortkomen uit het eigendom van voormalige Bureau Beheer Landbouwgronden en nu in bezit zijn van de provincie.

Het gaat om kadastrale percelen die maar voor een deel als NNB begrensd zijn en waarvan het Groen Ontwikkelfonds Brabant aan de hand van vooropgestelde regels een keuze aan de provincie voorlegt om het onbegrensde deel toe te voegen aan het NNB óf het perceel in zijn geheel uit NNB te verwijderen. Categorie 3 percelen zijn percelen in provinciaal bezit, die mogelijk ter verkoop aangeboden zullen worden door het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

 

Reactie GS:

Wij hanteren de volgende spelregels:

 • a)

  indien het kadastraal splitsen van een perceel zal resulteren in een deel waar de NNB begrenzing blijft gehandhaafd en een deel bestemd voor landbouwkundig gebruik met een aantrekkelijke oppervlak met verwijdering uit het NNB, dan heeft dit de voorkeur.

 • b)

  voor niet te splitsen percelen geldt dat als meer dan 50% van het kadastrale perceel als NNB is begrensd dan wordt het resterende deel toegevoegd aan het NNB met identieke status als het reeds begrensde deel. Is er minder dan 50% begrensd als NNB wordt het gehele perceel uit de begrenzing NNB verwijderd zodat het perceel te zijner tijd als landbouwgrond te koop aangeboden kan worden.

  Deze herbegrenzingen zijn gewenst binnen lopende projecten en om de verkoopbaarheid van de betreffende percelen te bevorderen.

 

Wij besluiten hierover als volgt:

Wij zijn grotendeels akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

 

 • Ad a)

  Op onderstaande gevallen bleek splitsing op de grens van het NNB van het oorspronkelijke perceel mogelijk.

  • -

   Bladel K724 (wordt BDL01 K724 buiten NNB, BDL01 K766 in NNB)

  • -

   Bladel L34 (wordt BDL01 L1016 buiten NNB, BDL01 L1015 in NNB)

  • -

   Bladel L41 (wordt BDL01 L1018 buiten NNB, BDL01 L1017 in NNB)

  • -

   Bladel L892 (wordt BDL01 L1019 buiten NNB, BDL01 L1020 in NNB)

  • -

   Chaam L31 (wordt CHA00 L945 buiten NNB, CHA00 L944 in NNB)

  • -

   Chaam L387 (wordt CHA00 L946 buiten NNB, CHA00 L947 in NNB)

  • -

   Princenhage M59 (nieuwe perceelsnummers nog niet bekend)

  • -

   Princenhage R767 (nieuwe perceelsnummers nog niet bekend)

  • -

   Westerhoven C170 (nieuwe perceelsnummers nog niet bekend)

 

 • Ad b)

  De 50% regel werd bij onderstaande percelen gehanteerd.

  Bij te begrenzen NNB:

  • -

   Budel L705, Deurne S639, Helvoirt E1197, Liempde H584, Luyksgestel E563, Luyksgestel E566, Luyksgestel F1570, Sint-Michielsgestel N59, Sint-Michielsgestel N92, Nuenen A4272, Nuenen A4339, Sint-Oedenrode L135, Vierlingsbeek L459, Wouw Q8 Te verwijderen uit begrenzing NNB:

  • -

   Budel K628*, Budel K630*, Grave N86, Hilvarenbeek N1280*, Hoeven H3, Princenhage R747, Hilvarenbeek M600, Vught M439.

   • *

    Op deze percelen zijn zeer kleine bosjes aanwezig. Deze zijn zo klein dat het behouden van de begrenzing bestaande natuur niet voldoet aan de door ons gehanteerde regels bij de vaststelling van het Natuurbeheerplan 2011 (GS 28 september 2010). Ook al wordt de NNB begrenzing verwijderd, de Wet Natuurbescherming (voormalig Natuurbeschermingswet en Boswet) blijft gelden en is een aandachtspunt bij verkoop.

     

 • In afwijking tot de gehanteerde spelregels hebben wij besloten onderstaande percelen toch in hun geheel te begrenzen ondanks het feit dat minder dan 50% binnen de begrenzing van het NNB viel.

  • -

   Gilze Rijen H2064 : lopende natuurontwikkelingsprojecten en mogelijke inzet voor versterking EVZ Boomkikker in de toekomst zijn de redenen dat dit perceel in z’n geheel als NNB wordt begrensd.

  • -

   Liempde H584: door het gehele perceel te begrenzen wordt er langs de zuidelijke oever van de Dommel over een lengte van ruim 100 meter een gat in het NNB gedicht.

 

Bijna alle oppervlakten die werden toegevoegd aan de begrenzing hebben ambitietypen en het label rijks/provinciale NNB gekregen identiek aan het al begrensde deel. Één uitzondering is het perceel Wouw Q8. Het toe te voegen deel aan het NNB ligt aanzienlijk hoger dan de rest van het kadastrale perceel waar ambitietype N10.01 Nat schraalland geldt. Dit type is hier niet haalbaar en daarom wordt het type N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland als ambitietype gekozen. Als op termijn een verhoging van natuurkwaliteit en daarmee een aanpassing van beheer-, en ambitietypen is aan te tonen kunnen wij dit te zijner tijd op verzoek aanpassen.

 

De volgende kadastrale percelen worden niet in dit besluit meegenomen omdat er teveel onduidelijkheden zijn. Het GOB zal als één en ander concreter wordt een nieuw wijzigingsverzoek kunnen indienen.

 • -

  Heeze C4360, Hoogeloon H515, Leende G806, Luyksgestel E265, Hooge en Lage Mierde H522, Hooge en Lage Mierden H1635, Maarheeze E667, Reusel E1555, Vught M482, Vught M485, Vught M491

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

2.2 (nr. 29) Gemeente Asten. Gezandebaan .

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verzoekt om een wijziging in het natuurbeheerplan op te nemen. Aan de Gezandebaan ter hoogte van Green Valley Resort bv is 0,43 ha buiten het NNB beschikt. Het betreft een klein oppervlak, maar het is onderdeel van een plan om een grote stapsteen langs de EVZ Eeuwselseloop te realiseren.

 

Reactie GS: wij stemmen in met deze geringe uitbreiding van het NNB. De stapsteen versterkt de EVZ Eeuwselseloop. Als natuurbeheertype nemen wij conform de beschikking N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos op in de ambitiekaart.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

2.3 (nr. 30) Gemeente Breda. Tilburgseweg .

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verzoekt om 1,0895 ha aan de begrenzing van het NNB toe te willen voegen. Dit met de bedoeling om het perceel OTH01 T190 in te richten als steppingstone tussen de inmiddels gerealiseerde EVZ voor de boomkikker en Boswachterij Dorst. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft inmiddels besloten het perceel open te stellen voor subsidiëring.

 

Reactie GS: Het valt binnen de bevoegdheid van het Groen Ontwikkelfonds Brabant om subsidie te beschikken voor gronden buiten het NNB. Het perceel ligt als een eiland tussen de EVZ voor de boomkikker en boswachterij Dorst. De aanwezige EVZ is aangelegd om de populatie boomkikkers op vliegbasis Gilze-Rijen te verbinden met de Chaamse Bossen. Bovendien takt de EVZ in het oosten al aan op Boswachterij Dorst. Het inrichten van het betreffende perceel als steppingstone voor de boomkikker heeft weinig tot geen ecologisch toegevoegde waarde. Tussen het perceel en Boswachterij Dorst ligt een rijksweg en een spoorbaan. Daarmee neemt het effect van de steppingstone verder af. Wij wijzen het verzoek tot toevoegen van perceel OTH01 T190 aan het NNB dan ook af.

 

Dit verzoek leidt niet tot aanpassen van het Natuurbeheerplan.

 

2.4 (nr. 31) Gemeente Cuijk. Perceel bij Sint Agatha.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verzoekt een perceel in Cuijk te willen begrenzen als NNB. Het perceel is momenteel eigendom van de provincie.

 

Reactie GS: Het perceel, CUI00 S468, grenst aan een perceel NNB. Met de voorgenomen begrenzing door het GOB versterken wij het NNB ter plaatse. Het betreft nieuwe natuur met een oppervlakte van 0,2 ha.

Wij voegen N10.02 Vochtig hooiland als ambitie toe.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

2.5 (nr. 32) Gemeente Gilze en Rijen. Natuurcompensatieperceel.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verzoekt de ambitiekaart te willen wijzigen voor een natuurcompensatieverplichting voor de N282 in de gemeente Gilze en Rijen. In plaats van de in de plantekst van het besluit natuurcompensatie genoemde oppervlakte van 0,2452 ha blijkt er een oppervlak van 2,5 ha te zijn ingetekend.

 

Reactie GS:

Er blijkt inderdaad sprake te zijn van een verkeerde intekening van het natuurcompensatie perceel. Het huidige oppervlak van 2,5 ha zal verkleind worden tot 0,2452 ha.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en de kaartlaag natuurcompensatie aangepast.

 

2.6 (nr. 33) Gemeente Goirle. Breehees.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant meldt dat een subsidiebeschikking voor functiewijziging en inrichting is toegekend voor een gewijzigd natuurbeheertype en met een zeer geringe grenswijziging van het NNB. Het betreft het gebied Breehees ten zuiden van Goirle, in eigendom van de heer van Oort.

 

Reactie GS: Het oorspronkelijke natuurbeheertype is voor een deel van het perceel Droog schraalland, voor het andere deel Zoekgebied 1. Het perceel ligt in de natte natuurparel Rovertse Leij, maar op enige afstand van de beek. Zoekgebied 1 betekent een relatief lagere ambitie. Verder is het bereiken van Droog schraalland zonder het intensief gebruikte landbouwperceel af te graven niet goed mogelijk. Door zojuist genoemde feiten is het te billijken dat de ambitie voor het perceel door het Groen Ontwikkelfonds Brabant is vastgesteld op N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. Door de ligging in een natte natuurparel is het in latere instantie mogelijk dat de waterstand nog wijzigt.

De geringe grenswijziging van het NNB is ingegeven door een meer logische begrenzing van het ingerichte perceel door een aanwezige sloot aan de zuidoost zijde.

Wij stemmen in met de wijzigingen.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

2.7 (nr. 34) Gemeente Heeze-Leende. Perceelsbegrenzing .

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verzoekt de begrenzing van het NNB aan te willen passen aan de kadastrale grens. Het betreft perceel LDE01 G807

 

Reactie GS: Het verzoek van het Groen Ontwikkelfonds Brabant past binnen de bevoegdheid van dit orgaan. We stemmen in met de aanpassing van de begrenzing.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

2.8 (nr. 35) Gemeente Hilvarenbeek. Perceelsbegrenzing .

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verzoekt de begrenzing van het NNB aan te willen passen aan de kadastrale grens. Het betreft perceel HVR00 M600

 

Reactie GS: Het verzoek van het Groen Ontwikkelfonds Brabant past binnen de bevoegdheid van dit orgaan. We stemmen in met de aanpassing van de begrenzing.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

2.9 (nr. 36) Gemeente Mill en Sint Hubert. Perceelsbegrenzing .

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verzoekt de begrenzing van het NNB aan te willen passen aan de kadastrale grens. Het betreft perceel MIL00 N938

 

Reactie GS: Het verzoek van het Groen Ontwikkelfonds Brabant past binnen de bevoegdheid van dit orgaan. We stemmen in met de aanpassing van de begrenzing.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

2.10 (nr. 37) Gemeente Meierijstad. Perceel bij Mosbulten . St Oedenrode.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verzoekt een perceel in Meierijstad (Sint Oedenrode) geheel als NNB te willen begrenzen. Het perceel is momenteel eigendom van de provincie.

 

Reactie GS: het perceel, ODR01 L135, is een bosperceel, dat momenteel voor het grootste deel als NNB is begrensd, terwijl het in zijn geheel bestaat uit bos. Daarom is het logisch het gehele perceel als N16.03 Droog bos met productie te begrenzen. Het betreft bestaande natuur. De extra begrenzing bedraagt ongeveer 0,05 ha.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

Artikel III wijziging NNB begrenzing om ecologische redenen en wijziging natuurbeheertype op verzoek van het GOB met als doel realisatie Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB)

 

Het Natuurbeheerplan 2018, beheertypen- en ambitiekaart, als vastgesteld bij besluit van 25 september 2017, volgend op de ontwerp wijziging van de Verordening ruimte, kaartaanpassingen 2018, wordt als volgt gewijzigd, overeenkomstig de bijbehorende stukken opgenomen als kaartbijlage:

 

3.1 (nr. 38) Gemeente Bernheze. Golfbaan Nistelrode.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verzoekt het kadastrale perceel NTR00 A4883 van 2,08 ha toe te voegen aan het NNB. Hiervan dient 1,6 ha als ONNB te worden aangemerkt in het Natuurbeheerplan met het gewenste natuurbeheertype B12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. Daarnaast wordt 410m aan houtwal (6m breed/2460m2) en 525 meter aan faunaranden (4m breed/2100m2) op het perceel aangelegd. (dus 0,46 ha particulier natuurbeheer)

 

Reactie GS: In totaal wordt 20,5% aan landschapselementen als oppervlakte toegevoegd, waardoor de landschapselementen apart aangegeven kunnen worden als particulier natuurbeheer, conform vigerend beleid. De houtsingel (6m breed) kan worden opgenomen als landschapselement met landschapsbeheertype L01.02 Houtwal en houtsingel. De voorziene faunarand (4m breed) krijgt natuurbeheertype N12.05 Kruiden- en faunarijke akker.

 

Wij stemmen in met de uitbreiding van het NNB en hebben 2,08 ha nieuwe natuur aan het NNB toegevoegd, hiervan is 1,66 als ONNB toegevoegd met natuurbeheertype B12.02 Kruiden- en faunarijk grasland op de beheertypenkaart. Daarnaast is 0,23 ha met landschapsbeheertype L01.02 Houtwal en houtsingel en 0,20 ha met natuurbeheertype N12.05 Kruiden- en faunarijke akker aan het natuurbeheerplan toegevoegd.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en voor het gedeelte particulier natuurbeheer het label subsidiabel ja toegekend en voor het gedeelte ONNB het label subsidiabel nee.

 

3.2 (nr. 39) Gemeente Boxmeer. Middelsteeg.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verzoekt twee percelen aan het NNB toe te willen voegen, gedeeltelijk vallend onder het ONNB. Het betreft de percelen BMR00 R502 en BMR00 R536, samen 3,04 ha groot met het toe te kennen natuurbeheertype B12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. Op de perceelsranden wordt 659 meter aan L01.06 Struweelhaag aangeplant. Hiervoor wordt in het veld 3 meter gereserveerd. Aangrenzend aan de struweelhagen wordt 6 meter Kruiden- en faunarijk grasland uitgerasterd. Deze stroken worden niet bemest en worden niet met chemicaliën behandeld.

 

Reactie GS: De aan te planten L01.06 Struweelhaag (659m*3m breed) inclusief de uit te rasteren delen N12.02 Kruiden- en Faunarijk grasland (1146*6m breed) beslaan tezamen meer dan 20% van de percelen die aan het NNB worden toegevoegd. Hiermee is deze 20% particulier natuurbeheer en 80% is ONNB.

De nieuw aan te planten struweelhagen dienen volgens de tekenregels (1m breed) als landschapselement aan het natuurbeheerplan te worden toegevoegd. De rest wordt onder de noemer van het ONNB toegevoegd met natuurbeheertype B12.02 Kruiden- en faunarijk grasland op de beheertypenkaart. Dit conform het vigerende provinciale beleid.

 

Wij hebben 3,04 ha nieuwe natuur aan het NNB toegevoegd.

Van deze oppervlakte is 2,1547 ha ONNB. Deze staat niet open voor beheervergoeding. De oppervlakte L01.06 en N12.02 samen vormen het oppervlak voor particulier natuurbeheer. Deze oppervlakte staat wel open voor beheervergoeding.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en de labels subsidiabel nee voor het ONNB deel en subsidiabel ja voor het deel particulier natuurbeheer (landschapselementen) toegevoegd.

 

3.3 (nr. 40) Gemeente Drimmelen. Landgoed de Koekoek.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verzoekt 20 ha aan het provinciale NNB toe te voegen in het kader van ONNB. De na te streven natuurbeheertypen zijn N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en N12.01 Bloemdijk.

 

Reactie GS: Het valt onder de bevoegdheid van het Groen Ontwikkelfonds Brabant om maximaal 25 ha te beschikken in afwijking van de begrenzing van het provinciale deel van het NNB. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft op 5 maart 2018 een beschikking afgegeven voor het realiseren van 20 ha ONNB. De betreffende gronden liggen buiten het NNB. Wij stemmen in met toevoeging aan het NNB. De toevoeging leidt tot versterking van natte natuurparel Gat van de Ham. De gronden worden aan het provinciale deel van het NNB toegevoegd.

 

Het natuurbeheertype is B12.01 Kruiden- en faunarijk grasland en B12.02 Bloemdijk op de beheertypenkaart. Op de ambitiekaart zijn de gronden aangeduid als N12.01 en N12.02.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en het label subsidiabel nee toegevoegd.

 

3.4 (nr. 41) Gemeente Oirschot-de Beerzen . Landgoed de Baest .

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verzoekt om in totaal 20,85 ha aan het NNB toe te voegen. Waarvan 4,32 ha aan het rijksdeel NNB en 16,53 ha aan het provinciale deel. Binnen dit provinciale deel is 15,59 ha ONNB.

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft inmiddels functiewijzigings- en inrichtingssubsidie verleend.

 

Reactie GS: Het valt onder de bevoegdheid van het Groen Ontwikkelfonds Brabant om 20,85 ha te beschikken in afwijking van de begrenzing van het NNB. De toevoeging van de 15,59 ha aan percelen met de ONNB aanduiding heeft een ecologische meerwaarde. De ecologische meerwaarde zit hem vooral in een omschakeling naar milieuvriendelijk en duurzaam grondgebruik, waarbij op de perceelsranden meerjarige bijenranden worden aangelegd. In overleg tussen provincie en Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft een verzwaring van het natuurbeheertype plaatsgevonden voor een gering deel van de oppervlakte (1,9 ha) met N10.02 Vochtig hooiland. De percelen die aan het rijksdeel van het NNB worden toegevoegd liggen binnen de begrenzing van de natte natuurparel. De uitbreiding van het NNB ligt tegen de Beerze aan. Dit heeft een positief effect op ecologische en hydrologische kwaliteiten. Ook de toevoeging van houtsingels en poelen op deze percelen komt ten gunste van de biodiversiteit. In zijn geheel wordt de NNB in het centrale dele van de Beerze een stuk robuuster. De percelen binnen de provinciale NNB krijgen het natuurbeheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland.

Wij stemmen in met de extra begrenzing en de toegekende natuurbeheertypen.

Wij hebben 20,85 ha aan het NNB toegevoegd: 4,32 aan het rijksdeel NNB en 16,53 ha aan het provinciale deel NNB.

Wij hebben 15,59 ha onder het ONNB gerangschikt met het natuurbeheertype op de beheertypekaart B12.05 Kruiden- en faunarijke akker en op de ambitiekaart N12.05. Het overige deel 5,26 ha betreft particulier natuurbeheer hier worden de natuurbeheertypen N12.02 en N10.02 nagestreefd. Op de beheertypekaart worden deze percelen als N00.01 Nog om te vormen landbouw naar natuur opgenomen.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en het nieuwe beheertype B12.05 Kruiden- en faunarijke akker toegevoegd. Het label subsidiabel nee is toegevoegd voor het gedeelte ONNB. Het label subsidiabel ja is toegevoegd voor het gedeelte particulier natuurbeheer.

 

3.5 (nr. 42) Gemeente Sint Michielsgestel.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verzoekt om perceel MCG00 O830 van 0,33 ha aan het Provinciale deel van het NNB toe te voegen onder het ONNB kader met te realiseren natuurbeheertype B12.02 Kruiden- en faunarijk grasland.

 

Reactie GS: Op 03 juli 2017 heeft het Groen Ontwikkelfonds Brabant een beschikking afgegeven voor een perceel gelegen buiten de NNB begrenzing, maar er wel direct aan grenzend. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verzoekt nu dit perceel aan het provinciale NNB toe te voegen en het onder de aanduiding van het ONNB te brengen. De initiatiefnemer legt op dit perceel een poel aan en wil Kruiden en Faunarijk grasland realiseren. De poel als toe te voegen landschapselement op het ONNB perceel, blijft onder de 20% regel en wordt als zodanig niet als landschapselement op de natuurbeheertypekaart opgenomen.

Wij hebben perceel MCG00 O830 aan de begrenzing van de provinciale NNB toegevoegd als ONNB perceel met als natuurbeheertype op de beheertypenkaart opgenomen B12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en op de ambitiekaart N12.02 eveneens Kruiden- en faunarijk grasland.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en het label niet subsidiabel toegevoegd.

 

3.5 (nr. 43) Gemeente Tilburg. De Regte Heiden.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verzoekt 25 ha aan oppervlakte toe te voegen aan het provinciale deel van het NNB en onder het ONNB te willen rangschikken. Als te realiseren natuurbeheertype wordt ingezet op Kruiden- en faunarijk grasland. Tevens wordt op basis van een landschappelijk inrichtingsplan diverse landschapselementen toegevoegd.

 

Reactie GS: Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft op 03 juli 2017 een beschikking afgegeven voor het realiseren van 25 ha ONNB binnen het provinciale deel van het NNB. Nu vraagt het Groen Ontwikkelfonds Brabant deze gronden aan de begrenzing van het NNB toe te voegen. Wij kunnen hier als provincie mee instemmen. Een agro-ecologische bedrijfsvoering zoals wordt voorgestaan en ook al in de praktijk wordt gebracht op de flank van het beekdal de Leij, zal volgens ons een positieve uitwerking hebben op waterkwaliteit van de aangrenzende beek en op de ecologische kwaliteit van het natuurbeheertype Kruiden- en faunarijk grasland en daarmee op de biodiversiteit van het gebied in zijn geheel. We nemen de begrenzing van het NNB conform het verzoek op in het Natuurbeheerplan. Het natuurbeheertype is B12.02 Kruiden- en faunarijk grasland op de beheertypekaart en N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland op de ambitiekaart. De 5% oppervlak die bij dit type moet worden ingevuld met landschapselementen is bereikt en wordt in de Kwalitatieve Verplichting geborgd.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en het label niet subsidiabel toegevoegd.

Artikel IV Ambtshalve wijzigingen.

Het Natuurbeheerplan 2018, beheertypen- en ambitiekaart, als vastgesteld bij besluit van 25 september 2017, wordt als volgt gewijzigd, overeenkomstig de bijbehorende stukken opgenomen als kaartbijlage:

 

4.1 (nr. 44) Algemeen. Grenswijzigingen op MOB complexen.

 

Naar aanleiding van gemaakte afspraken met de voormalige Dienst Landelijk Gebied (onderdeel van het Ministerie EZ/LNV) werd een deel van de MOB-complexen na ontmanteling en inrichting aan het NNB toegevoegd. Het blijkt dat dit niet is doorgevoerd voor het MOB-complex te Dongen. Wij voegen een oppervlakte van 1,5 hectaren N16.03 Droog bos met productie toe aan het NNB bestaande natuur en stellen het terrein open voor beheersubsidie.

 

Bij een tweede voormalige MOB complex bij Nistelrode blijkt te ruim te zijn begrensd als NNB. Er is sprake van overlap met de bestemming wonen. Wij verwijderen een oppervlakte van 1,4 hectaren bestaande natuur van het NNB.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.2 (nr. 45) Gemeente Asten. Oude compensatiegevallen.

 

In 1998 heeft Oostappen vakantiepark Prinsenmeer bv van de provincie en de gemeente Asten toestemming gekregen om het park uit te breiden in omliggend bos. Aan deze toestemming is een natuurcompensatieverplichting van 8,180 ha gekoppeld. De gemeente Asten heeft deze verplichting overgenomen. Een deel van de verplichting is uitgevoerd en een deel moet nog in de Verordening ruimte/Natuurbeheerplan worden opgenomen.

De natuurcompensatie vindt plaats in 2 gebieden.

Ten eerste: op de locaties ATN01 Q4 is 0,787 ha N15.03 Droog bos met productie gerealiseerd. Op locatie Q5, inmiddels omgenummerd naar Q451, is 3,349 ha van hetzelfde type gerealiseerd, bij elkaar 4,136 ha. Ontbrekend in het Natuurbeheerplan is de juiste begrenzing, waarbij het terrein van een hondensportvereniging is uitgesloten van de aanduiding natuurcompensatie. Wij passen dit aan.

Ten tweede: op de locaties Q154 en Q155 zal de resterende verplichting van 4,874 ha worden gerealiseerd. In een laagte ontstaat N10.02 Vochtig hooiland, aansluitend een gedeelte N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en de zuidelijke rand zal bestaan uit N14.03 Haagbeuken- en essenbos. Wij hebben de genoemde types opgenomen en de aanduiding natuurcompensatie aangebracht.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en het label natuurcompensatie aangegeven.

 

4.3 (nr. 46) Gemeente Boxtel en Haaren. Begrenzing Essche Stroom.

 

De provincie Noord-Brabant heeft opgemerkt dat het afgeronde beekherstel van diverse beektrajecten van de Esschestroom tussen Boxtel en Haaren nog niet op afdoende manier als NNB is begrensd. Het Brabants Landschap is hier eigenaar van 18,56 ha al ingericht natuurterrein die zij al jaren als natuurlijke graslanden beheren. Doordat deze terreinen niet zijn begrensd als NNB is het niet mogelijk een beheersubsidie te ontvangen voor het uitgevoerde beheer. Het als nieuwe natuur begrenzen van deze terreinen zorgt zowel voor het beschikbaar krijgen van deze beheervergoeding als ruimtelijke borging van de natuurterreinen.

 

Omdat we streven naar een ongeveer saldo neutrale uitkomst voor het NNB nieuwe natuur, besluiten wij ook over een voorstel om NNB nieuwe natuur begrenzing te verwijderen. Een deel betreft resterende NNB nieuwe natuur langs gerealiseerde NNB langs de beek Kleine Aa. Daarnaast wordt voorgesteld de hoger gelegen kop, Uilenbroek, bij de splitsing van de Esschestroom en Kleine Aa uit het NNB te verwijderen.

In overleg tussen Brabants Landschap en waterschap de Dommel is het voorstel voor de herbegrenzing ontwikkeld dat draagvlak heeft voor het toevoegen aan de begrenzing van 18,6 ha NNB nieuwe natuur en verwijderen van 21,7 ha nieuwe natuur uit de begrenzing.

 

Het extra te begrenzen natuurterrein maakte in het verleden onderdeel uit van de robuuste ecologische verbindingszone (REVZ). Met de herijking van de voormalige EHS begrenzing is landelijk besloten de REVZ als zodanig niet meer te willen realiseren. Wij zien in dat voor dit gebied een robuust karakter meerwaarde heeft voor natuurkwaliteit en biodiversiteit.

 

Het beektraject Kleine Aa is ingericht. De restopgave blijkt niet noodzakelijk voor het functioneren van dit traject en kan uit het NNB verwijderd worden. Dit levert 3,6 ha op. Daarnaast wordt voorgesteld 18,1 ha van een hoger gelegen kop, Uilenbroek, bij de splitsing van de Esschestroom en Kleine Aa uit het NNB te verwijderen. De verwijdering van NNB begrenzing van deze hoger gelegen kop maar het behoud van ruime stroken NNB langs beide beken blijkt ook voldoende voor de doelstelling beekherstel langs dit traject.

Door het koppelen van de toevoeging van het NNB in het noordelijk beektraject en de volgens ons verantwoorde verwijdering in het zuidelijke deel ontstaat een evenwichtig voorstel.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en het label subsidiabel aangegeven.

 

4.4 (nr. 47) Gemeente Boxtel en Haaren. Compensatiepercelen N264.

 

Ambtshalve merken wij op dat de vastgestelde natuurcompensatie voor de reconstructie van de N624, de weg tussen Boxtel en Haaren, nog niet in het Natuurbeheerplan is verwerkt. De natuurcompensatie is vastgelegd in de overeenkomst van de gemeente Haaren en de provincie Noord-Brabant van 30 mei 2007. Wij herstellen dit voor de ontbrekende percelen met dit besluit. Het betreft perceel 1 t/m 5 in de gemeente Haaren en perceel 6 in de gemeente Boxtel.

Nadat de natuurcompensatie werd uitgevoerd is het eigendom gedeeltelijk overgegaan naar Brabants Landschap. Het beheer van de percelen 1 t/m 4 en 6 wordt uitgevoerd door Brabants Landschap. Perceel 5 is nog in eigendom van de provincie Noord-Brabant. Op verzoek van deze organisatie passen wij het natuurbeheertype voor perceel 4 aan van N10.01 naar N12.05 Kruiden- en faunarijke akker, omdat het perceel te hoog ligt voor een nat natuurbeheertype.

De natuurcompensatie is geheel uitgevoerd als uitbreiding van het NNB.

Tevens verwijderen wij op enkele locaties perceelgedeeltes die nog in het NNB voorkomen, maar ingenomen worden door de nieuwe infrastructuur. Deze percelen zijn daarvoor gecompenseerd.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en het label natuurcompensatie toegevoegd.

 

4.5 (nr. 48) Gemeente Cranendonck. Grote Bleek.

De weg de Grote Bleek ten noorden van Maarheeze zal worden verbreed. Naastliggend is een smalle bosstrook aanwezig. De wegverbreding zal een klein deel van de bosstrook in beslag gaan nemen. Wij constateren dat deze bosstrook met een oppervlak van 1,5 ha geen onderdeel hoeft uit te maken van het NNB, waar een oppervlakte minimum van 2 ha voor geldt. Een terreinbeheerder heeft aangegeven dat de bosstrook geen bijzondere ecologische waarden herbergt. Wij verwijderen de strook ambtshalve uit het NNB. De mogelijke aantasting behoort daarmee tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Vanuit de Wet Natuurbescherming blijft de boscompensatie van toepassing (1:1 compensatie).

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.6 (nr. 49) Gemeente Gilze en Rijen, Molenschot.

 

Ten noorden van de kern Molenschot ligt recreatiecentrum Linberg Park. Op een klein deel van dit bebouwde terrein ligt nog een NNB aanduiding. Dit betreft een kaartfout die wij bij deze herstellen.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.7 (nr. 50) Gemeente Goirle, surfplas Boschkens .

 

In de gemeente Goirle corrigeren wij het NNB aan de oostzijde van de surfplas. Hier is de bestemming wonen, groen en verkeer opgenomen.

Wij verwijderen een smalle strook NNB met deze bestemming.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.8 (nr. 51) Gemeente Grave. Herstellen perceel langs EVZ.

 

In het besluit Natuurbeheerplan 2017 is tot een verwijdering en een toevoeging van NNB nabij een EVZ in de gemeente Grave besloten. De verwijdering is correct op kaart doorgevoerd, maar de toevoeging niet. Wij herstellen dat bij deze. Op de zuidzijde van perceel Grave N438 komt 0,42 ha NNB te liggen. Het betreft rijks NNB. Het natuurbeheertype op de ambitiekaart is N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.9 (nr. 52) Gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk. Afronding landinrichting de Hilver .

 

Landinrichting de Hilver is afgerond en heeft geleid tot oplevering in 2016. Tijdens het proces van de landinrichting heeft de landinrichtingscommissie regelmatig voorstellen tot wijziging van begrenzing of het gewenste natuurbeheertype aan de provincie gedaan, die vervolgens zijn beoordeeld en doorgevoerd. Ook terreinbeheerders in de Hilver hebben dergelijke verzoeken ingediend.

In 2016 zijn de landschapselementen in de Hilver, in het kader van de zogenaamde categorie 1 en 2 gronden, beoordeeld op NNB waardigheid. Ook dit heeft geleid tot wijzigingen in de begrenzing of het natuurbeheertype.

 

Het resultaat van bovenstaande wijzigingsrondes is dat het NNB voor het landinrichtingsgebied de Hilver op juiste wijze op kaart is opgenomen. Er resteert nog een geringe opgave voor inrichting van al begrensde percelen.

 

Dit leidt niet tot aanpassingen in het Natuurbeheerplan.

 

4.10 (nr. 53) Gemeente Landerd. Perceel bij ecoduct Maashorst.

 

In ons besluit Natuurbeheerplan 2018, van 25 september 2017, deelbesluit nr. 53, hebben wij een herbegrenzing van het NNB vastgesteld, die ten uitvoer zou komen door een kavelruilruil. De betreffende ruil kan niet doorgaan. Het perceel dat verwijderd is uit het NNB is door deze omstandigheid nodig binnen het NNB. In het kader van de gelijkberechtiging is het perceel toegewezen aan Staatsbosbeheer.

Wij nemen het perceel SCH03 H380 om deze redenen weer op in het NNB. Het perceel versterkt de verbinding van het NNB tussen de beide aanwezige ecoducten.

Als ambitietype passen wij N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland toe.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.11 (nr. 54) Gemeente Oirschot-de Beerzen . Landgoed s-Heerenvijvers.

 

Wij constateren dat wij met het besluit Natuurbeheerplan 2015 van 22 sept. 2014 (deelbesluit 28) een gedeeltelijk onjuist besluit hebben genomen. Op aangeven van het rijk door middel van het Barro 2014 is ons verzocht de begrenzing van het NNB aan te passen voor het Compagnies Oefen Terrein Oirschot (COT). De bijbehorende kaart van de te verwijderen percelen is niet geheel juist. Aan de noordkant van het COT en daarmee aan de zuidkant van landgoed ’s-Heerenvijvers is een perceel in eigendom van de eigenaar van het landgoed verwijderd en een perceel in eigendom van Brabants Landschap. De verwijdering is onjuist, maar is op aangeven van het rijk doorgevoerd. Wij kunnen dit niet eenzijdig herstellen.

 

De enige mogelijkheid op korte termijn is het opnemen van beide percelen op de beheertypenkaart als bestaande natuur, zodat de percelen in aanmerking komen voor beheervergoeding.

 

Wij hebben de beheertypenkaart gewijzigd en het label subsidiabel toegekend.

 

4.12 (nr. 55) Gemeente Oisterwijk, Moergestelseweg 52.

 

In de gemeente Oisterwijk ligt aan Moergestelseweg 52 een woning met tuin in het NNB. Dit betreft een kaartfout, die wij bij deze herstellen. Wij volgen het bestemmingsplanvlak.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.13 (nr. 56) Gemeente Roosendaal. Bieskensloop .

 

Wij constateren dat de EVZ Bieskensloop/Rissebeek in Wouw enige tijd geleden is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van waterschap Brabantse Delta. Daarbij is omliggende begrensde NNB niet meegenomen. Na overleg met Staatsbosbeheer zijn wij van mening dat de begrensde NNB ecologisch weinig zal toevoegen aan het functioneren van het NNB of de EVZ ter plaatse. Daarom verwijderen wij dit gedeelte van het NNB uit de begrenzing. Wij hebben begrepen dat de gemeente het bestemmingsplan buitengebied herziet. Hierin zou deze wijziging op ecologische gronden meegenomen kunnen worden.

Met de wijziging verwijderen wij 9 ha nieuwe natuur uit het NNB.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.14 (nr. 57) Someren. Verwijderen Broekkant bij Sang en Goorkens uit NNB.

 

In overleg met partijen betrokken bij de realisatie van de natte natuurparel Sang en Goorkens verwijderen wij 36 ha aan de oostkant van Sang en Goorkens uit het NNB.

Ten oosten van Sang en Goorkens is NNB begrensd met een droog karakter. Dit deel wordt Broekkant genoemd. Het ligt hoger en heeft droge natuurbeheertypes als ambitie. Het verbindt de natte natuurparel met bosgebied het Gebergte aan de oostzijde.

In dit deel van 36 ha is geen NNB gerealiseerd en dit is ook niet op korte termijn voorzien. Het gebruik is al lange tijd agrarisch. De eerste prioriteit voor NNB realisatie ligt binnen de natte natuurparel Sang en Goorkens. Hier is een grote opgave voor feitelijke NNB realisatie. Dit legt ter plaatse druk op de beschikbare landbouwgrond en het kunnen vrij ruilen van de NNB hectares. Door 36 ha uit het NNB te verwijderen ontstaat naar verwachting meer ruimte voor realisatie van de natte natuurparel. Het betreft provinciale NNB.

Wij behouden een smalle zone met een oppervlakte van ongeveer 1 ha in het NNB, om een verbinding tussen Sang en Goorkens en het Gebergte te kunnen realiseren. De exacte locatie en invulling van deze verbinding ligt nog niet vast en wordt in de planuitwerking nader ingevuld.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.15 (nr. 58) Gemeente Someren, van Hoof.

 

Wij merken op dat op recreatiebedrijf van Hoof in Someren een vijver abusievelijk als onderdeel van het NNB opgenomen is. De vijver vervult geen functie in het NNB en is onderdeel van het bestemmingsplanvlak recreatie.

Wij verwijderen de vijver.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.16 (nr. 59) Gemeente Steenbergen. Oudland . Toevoegen compensatiepercelen.

 

In het Natuurbeheerplan 2018 van 25 september 2017 zijn onder deelbesluit 65 een deel van de natuurcompensatiepercelen van rijksweg A4 opgenomen. Naar nu blijkt zijn daarbij enkele percelen buiten beschouwing gebleven. Wij herstellen dat met dit besluit. Het betreft de percelen SBG02 AC42/AC779/AC781/AC783, waarvan een gedeelte als was begrensd in het Natuurbeheerplan. Nu gaat het om de gehele percelen.

Wij voegen het natuurbeheertype N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos toe op beide kaarten en geven het label subsidiabel nee aan. Ook nemen wij de percelen op in de kaartlaag natuurcompensatie. Alle percelen, ook die uit het besluit van 25 september 2017, zijn ingericht, maar nog in eigendom van het rijk. Op het moment van doorleveren aan de eindbeheerder kan na afloop van de afgesproken periode van aanloopbeheer door het rijk, beheersubsidie worden aangevraagd.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd, het label subsidiabel nee toegevoegd en de percelen opgenomen in de kaartlaag natuurcompensatie.

 

4.17 (nr. 60) Gemeente Tilburg. De Brand.

 

Aan de zuidrand van de Brand ten zuiden van de Endekeloop zijn enkele percelen in eigendom van Brabants Landschap en van de provincie inmiddels ingericht. Deze percelen maken ecologisch onderdeel uit van de Brand, maar zijn niet begrensd. Wij begrenzen de percelen alsnog. Het natuurbeheertype is N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland op beide kaarten. De percelen van Brabants Landschap staan open voor beheervergoeding. Het betreft rijks NNB. De oppervlakte bedraagt afgerond 2 ha. In ruil voor deze toevoeging verwijderen wij 2 percelen aan de Bosschebaan uit het NNB. De percelen zijn in eigendom van de heer Peijnenburg. Brabants Landschap heeft overeenstemming met de eigenaar om de niet ingericht percelen uit het NNB te verwijderen. De percelen maken onderdeel uit van het bebouwingslint langs de genoemde weg en hebben ecologisch geen meerwaarde. Het betreft afgerond 1 ha.

 

Hierdoor neemt de oppervlakte nieuwe natuur netto met 1 ha toe.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.18 (nr. 61) Gemeenten Vught en Haaren. Begrenzing NNB langs N65.

 

In de gemeente Vught verwijderen wij enkele smalle stroken NNB met de bestemming verkeer. Voor het reconstrueren van de N65 is het passend de vastgestelde bestemming te hanteren bij de begrenzing van het NNB.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.19 (nr. 62) Gemeente Werkendam. Correctie natuurcompensatiegebied Keizersveer 15, Hank.

 

In de gemeente Werkendam is een strook natuurcompensatie nog niet op kaart aangegeven. Het betreft een smalle strook die aansluit ten noorden van een al op kaart vastgelegde natuurcompensatie. Het is een strook natuurcompensatie voor de Peerenboomse haven, Keizersveer.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

Artikel V Citeertitel.

Dit besluit kan worden aangehaald als: Ontwerp Natuurbeheerplan 2019

Artikel VI Inspraak

Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019 ligt met ingang van 7 mei 2018 gedurende 6 weken ter visie t/m 18 juni 2018. Het is op internet te raadplegen via www.brabant.nl/natuurbeheerplan of www.brabant.nl/dossiers.

De corresponderende besluiten in het kader van de Verordening ruimte zijn te vinden onder www.brabant.nl/Verordeningruimtekaartaanpassingen2018

 

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of via de mail een zienswijze voor het Natuurbeheerplan 2019 indienen bij ons College.

’s-Hertogenbosch, 17 april 2018

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting algemeen

 • 1.

  Beleidskader Natuurbeheerplan.

 

Wij toetsen wijzigingsverzoeken aan de meerwaarde voor de kwaliteit van het Natuur Netwerk Brabant (NNB, voorheen EHS).

Een eventueel nieuw verzoek tot uitbreiding van het NNB zal in principe vergezeld moeten gaan van een evenredig verzoek tot vermindering elders. Daarbij valt het toevoegen van NNB in principe in de categorie provinciale NNB. Uitbreiding van het rijksdeel van het NNB is maar beperkt mogelijk.

Verder toetsen wij wijzigingsverzoeken op de hoogte van de (toekomstige) beheerkosten. Deze zullen realistisch dienen te zijn. De beschikbare middelen voor beheer dienen efficiënt door ons ingezet te worden.

 

Het Natuurbeheerplan omschrijft de actuele waarde en het kwaliteitsstreefbeeld voor de bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden binnen de provincie

Noord-Brabant. Dit plan vormt de basis voor verwerving en inrichting van het NNB en het gesubsidieerde Natuurbeheer in de provincie.

Ook geeft het Natuurbeheerplan inzicht in de mogelijkheden voor het gesubsidieerde agrarisch natuur- en landschapsbeheer in onze provincie.

Door middel van regelmatige wijzigingen, zoals via dit besluit, passen wij met name de bijbehorende kaarten van het Natuurbeheerplan aan.

 

Het provinciale beleid voor subsidies voor behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen is te vinden in de “Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016” (SNL 2016 van 11 november 2017).

Het algemene beleid voor het natuurbeheer en het agrarische natuurbeheer is te vinden in “Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016”.

Onderdelen van dit Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016” zijn de volgende:

De beheertypenkaart bevat de actueel voorkomende natuur in Brabant en vormt de grondslag voor de beheersubsidie in het kader van de subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Aangezien veranderingen optreden door beheer en ontwikkeling moet de beheertypenkaart periodiek worden geactualiseerd. Het verkrijgen van beheervergoeding is mogelijk via collectieven of een individuele aanvraag van minimaal 75 ha.

De ambitiekaart geeft het gewenste eindbeeld (ambitie) van het NNB in Brabant

weer. Ook in deze kaart kunnen wijzigingen optreden.

Zoekgebieden zijn een onderdeel van de ambitiekaart. In dergelijke zoekgebieden bestaat de keuze uit (meestal) 3 mogelijke ambitietypen.

Voor agrarisch natuurbeheer bestaan 2 kaartlagen die aangeven welke subsidiemogelijkheden in welk gebied beschikbaar kunnen zijn. Deze mogelijkheden verlopen alle via een Agrarisch natuurcollectief.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verleent functieveranderings- en inrichtingssubsidie ten behoeve van de realisatie van het NNB. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft de bevoegdheid binnen een vastgesteld kader (zie de site van het GOB) functieveranderings- en inrichtingssubsidie te mogen verlenen voor een perceel met gewijzigde ambitie ten opzicht van het geldende Natuurbeheerplan. Tevens is het Groen Ontwikkelfonds Brabant bevoegd dergelijke subsidie te verlenen voor percelen tot 5 ha. aansluitend aan het rijksdeel van het NNB en voor percelen tot 25 ha. aansluitend aan het provinciale deel van het NNB.

Wij voeren de wijzigingen volgend op de subsidieverlening door het Groen Ontwikkelfonds Brabant door in het Natuurbeheerplan (en in de Verordening ruimte), zie hiervoor artikel 2.

 

 • 2.

  Indienen wijzigingsverzoek en subsidiabiliteit .

 

De kaarten van het Natuurbeheerplan worden 3 keer per jaar aangepast. Het is voor eenieder mogelijk wijzigingsverzoeken in te dienen. De wijzigingsverzoeken zullen een ecologische of hydrologische onderbouwing moeten hebben.

De perioden van indienen zijn als volgt:

 • Indienen tot 1 januari van grenswijzigingen. Ontwerp besluit GS in april en definitief besluit GS in september. Beide besluiten zijn in samenhang met de Verordening ruimte.

 • Indienen tot 1 januari van wijziging natuurbeheertypen op de ambitiekaart en/of de beheertypenkaart. Besluit GS in april.

 • Indienen tot 1 mei van wijziging natuurbeheertypen op de ambitiekaart en/of de beheertypenkaart. Besluit GS in september.

 • Indienen tot 1 september van wijziging natuurbeheertypen op de ambitiekaart en/of de beheertypenkaart. Besluit GS in december.

 

Het GS besluit van september van ieder jaar is de basis voor het verlenen van beheersubsidie voor natuurbeheer in het daaropvolgende kalenderjaar. Het is mogelijk door GS nog een wijziging te laten vaststellen in december (met gevolg voor de te verlenen subsidie), maar de samenloop met de aanvraagperiode voor beheersubsidie van ½ november tot eind december maakt het in dit geval nodig in vooroverleg met de provincie te treden.

Het verlenen van subsidie is afhankelijk van o.a. cumulatie van beheervergoeding, continuatie van beheervergoeding en het op subsidiabel staan van het perceel in het Natuurbeheerplan ( een zogenaamd label). De regelgeving voor continuatie en cumulatie is te vinden in het genoemde SNL 2016 van de provincie.

 

 • 3.

  Samenhang met de procedure Verordening ruimte.

 

Artikel 4.5 van de Verordening ruimte biedt ons de mogelijkheid de begrenzing

van het NNB aan te passen ten einde de ecologische samenhang te verbeteren,

("wijziging op basis van ecologische gronden"). De ecologische beoordeling van verzoeken van derden die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een wijziging (lees: uitbreiding of verkleining) van de begrenzing van het NNB vindt plaats in het Natuurbeheerplan. Daar waar aanleiding bestaat aan de verzoeken tegemoet te komen, wordt gelijktijdig besloten tot aanpassing van de grenzen van de NNB begrenzing in de Verordening ruimte. Deze grenzen zijn te vinden op de themakaart “natuur en landschap”. Omdat aan het besluit tot wijziging van de Verordening ruimte vanuit wetgeving andere eisen worden gesteld is dit een apart besluit met een eigen procedure. De besluiten zijn inhoudelijk geheel op elkaar afgestemd. De wijzigingen in de NNB-begrenzing in de Verordening ruimte zijn dan ook direct overgenomen c.q. gehanteerd in het Natuurbeheerplan 2018.

Voor alle duidelijkheid is in dit besluit ook steeds vermeld of er sprake is van

een wijziging in de Verordening ruimte. Dit biedt meer duidelijkheid aan belanghebbenden doordat er een op elkaar afgestemd standpunt in het kader van beide besluiten is. Het besluit tot wijziging van de NNB grens heeft daardoor zowel ruimtelijke betekenis als een bindende werking voor subsidie aanvragen. Het besluit leidt tot een grenswijziging op de themakaart “natuur en landschap”, behorende bij de Verordening ruimte en op de ambitiekaart in het Natuurbeheerplan.

 

 • 4.

  Ondernemend Natuur Netwerk Brabant (ONNB).

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft de bevoegdheid om voor percelen functieveranderingssubsidie en inrichtingssubsidie te verlenen binnen het door de provincie vastgestelde kader voor Ondernemend Natuur Netwerk Brabant (ONNB). Een belangrijk onderdeel van dit kader is dat de functie van de grond in het NNB agrarisch blijft, met de toevoeging “natuur en landschapswaarden” en dus niet wordt omgezet naar de functie natuur. Een ander belangrijk aspect is dat de ONNB status bij het kadaster in een Kwalitatieve Verplichting op het perceel wordt vastgelegd. Na het inrichten van het perceel bestaat geen mogelijkheid voor beheersubsidie. Doel van het ONNB dat er voor 50% natuurwaarden ontstaan en voor 50% landbouwkundige productie plaatsvindt. De natuurwaarden geven wij aan in het passende natuurbeheertype op de ambitiekaart en de beheertypenkaart. Op de beheertypenkaart wordt een B nummer opgenomen in plaats van een N nummer. Het B nummer geeft recht op relevante agrarische subsidies.

De overeenkomsten die het Groen Ontwikkelfonds Brabant onder de aanduiding ONNB voor percelen afsluit registreren wij in een aparte aanduiding in het Natuurbeheerplan, zie hiervoor de legenda. Daarmee zijn de percelen ingericht voor het NNB en is realisatie een feit.

 

Deel besluit nr.

naam

Realisatie van ONNB

Is extra begrenzing  aan het NNB

38

Gemeente Bernheze, golfbaan Nistelrode

2 ha

ja

39

Gemeente Boxmeer, Middelsteeg

2 ha

ja

40

Gemeente Drimmelen, landgoed de Koekoek

20 ha

ja

41

Gemeente Oirschot de Beerzen, de Baest

16 ha

ja

42

Gemeente Sint Michielsgestel

0.3 ha

ja

43

Gemeente Tilburg, de Regte Heiden

25 ha

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

saldo

 

65 ha

 

 

De oppervlakte Ondernemend Natuur Netwerk Brabant (ONNB) die door het Groen Ontwikkelfonds Brabant is beschikt en is opgenomen in het Natuurbeheerplan bedraagt voor 8 toekenningen (inclusief eerdere toekenningen) in totaal 67 ha.

Opvallend bij de toekenningen in dit besluit is dat alle ONNB werd gerealiseerd buiten het huidige NNB. Dit is uiteraard in aansluiting op de begrenzing van het NNB, zoals in ons beleid is opgenomen.

 

 

 • 5.

  Oppervlakte nieuwe natuur.

 

Deel besluit nr.

naam

Toevoeging van nieuwe natuur

Verwijdering van nieuwe natuur

saldo

1

Algemeen, Grenscorridor N69

 • Project de Run

 

Min 49 ha (1)

 

 

 • N69, Keersop Dommelen

Plus 14 ha (1)

 

 

 

 • N69, Keersopper beemden

 

 

0 ha

 

 • N69, kruising met de Run

 

 

0 ha

 

 • N69, Dommelseweg

 

Min 3 ha (1)

 

5

Gemeente Bergeijk. Nadere begrenzing zoekgebied Keersop

 

 

0 ha

6

Gemeenten Best, Boxtel, Meierijstad. Bidbook Scheeken de Mortelen

 

Min 5 ha

 

7

Gemeente Boxmeer, Noordereiland

 

Min 39 ha

 

8

Gemeente Cranendonck, Ringselven

Plus 19 ha

 

 

9

Gemeente Heeze-Leende, Leenderstrijp

Plus 1 ha

 

 

11

Gemeente Heeze-Leende, Mariahoeve Valkenswaardseweg

Plus 7 ha

 

 

12

Gemeente Laarbeek, Eyckenlust

 

Min 36 ha

 

14

Gemeente Oirschot de Beerzen, Banisveld

 

Min 1 ha

 

15

Gemeente Oirschot de Beerzen, Westelbeers.

Plus 4 ha

Min 8 ha

 

16

Gemeente Oisterwijk, Rosephoeve

Plus 2 ha

 

 

21

Gemeente Roosendaal, Gienerwijte

Plus 12 ha

 

 

38

Gemeente Bernheze, golfbaan Nistelrode

Plus 2 ha

 

 

39

Gemeente Boxmeer, Middelsteeg

Plus 3 ha

 

 

40

Gemeente Drimmelen, de Koekoek

Plus 20 ha

 

 

41

Gemeente Oirschot de Beerzen, ONNB de Baest zuid.

Plus 21 ha

 

 

43

Gemeente Tilburg, de Regte Heiden

Plus 25 ha

 

 

46

Gemeenten Boxtel en Haaren. Begrenzing Essche Stroom

Plus 19 ha

Min 22 ha

 

56

Gemeente Roosendaal, Bieskensloop

 

Min 9 ha

 

57

Gemeente Someren, verwijderen Broekkant Sang en Goorkens oost

 

Min 36 ha  

 

60

Gemeente Tilburg, de Brand

Plus 1 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

saldo

 Plus 150 ha

Min 208 ha

min 58 ha

 

(1) : gerelateerd aan elkaar, in verband met het streven een uitbreiding van NNB vergezeld te laten gaan met een krimp.

 

Dit besluit heeft voor de oppervlakte “nieuwe natuur” netto tot gevolg dat er een afname van het NNB “nieuwe natuur” plaatsvindt. De oppervlakte neemt netto met 58 ha af tot 328 – 58 = 270 ha.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl