Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3627

Gepubliceerd op 17 mei 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent Besluit ophoging subsidieplafond 2019 fonds leefbaarheid landelijk gebied Flevoland 2017-2019

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken, gelet op het bepaalde in artikel 3:42, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6, vierde lid van de Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 bekend dat zij in hun vergadering van 8 mei 2018, nummer 2237036 het volgende besluit hebben genomen

BESLUIT OPHOGING SUBSIDIEPLAFOND 2019 FONDS LEEFBAARHEID LANDELIJK GEBIED FLEVOLAND 2017-2019

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Overwegende dat :

zij op 18 april 2017 de Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland 2017-2019 hebben vastgesteld, waarvan zij bij besluit van 4 juli 2017 een eerste wijziging hebben vastgesteld;

in deze nadere regels in artikel 6, tweede lid een subsidieplafond is bekend gemaakt voor 2018 en 2019;

daarbij in artikel 6, derde lid van deze nader regels is bepaald dat het subsidieplafond voor 2019 wordt opgehoogd wanneer het subsidieplafond voor 2018 niet volledig wordt benut, dan wel de provinciale uitvoeringskosten niet volledig zijn besteed;

deze situatie zich heeft voorgedaan;

dit aanleiding geeft het subsidieplafond voor 2019 op te hogen;

gelet op het bepaalde in artikel 6, vierde lid van de Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland 2017-2019,

BESLUITEN:

Voor de Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland 2017- 2019,

voor 2019 een subsidieplafond vast te stellen van maximaal € 1.025.000.

De wijze van verdeling van het beschikbare subsidiebedrag van het subsidieplafond is geregeld in de Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland 2017-2019.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het provinciaal blad.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 8 mei 2018

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris,

de voorzitter

Secretaris van Gedeputeerde Staten van Flevoland


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl