Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3625

Gepubliceerd op 17 mei 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent Subsidieplafonds voor Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Fryslân

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân,

gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Fryslân;

besluiten vast te stellen hetgeen volgt:

Artikel I  

A. Subsidieplafonds

Voor de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Fryslân worden de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

 • a.

  € 2.814.000 voor subsidies als bedoeld in artikel 15 (functieverandering) voor aanvragen uit bijlage 1;

 • b.

  €  383.000 voor subsidies als bedoeld in artikel 15 (functieverandering) voor aanvragen uit bijlage 2.

Aanvragen voor subsidies als bedoeld onder a. en b. zijn uitsluitend mogelijk voor percelen zoals opgenomen in bijlage I en 2 van dit besluit.

 

B. Aanvraagperiode

 • 1.

  Aanvragen voor subsidies voor de percelen in bijlage 1 kunnen vanaf 1 juni 2018 tot en met 31 december 2018 worden ingediend.

 • 2.

  Aanvragen voor subsidies voor de percelen in bijlage 2 kunnen worden ingediend indien Provinciale Staten hebben besloten dat de zogenaamde categorie 3-percelen tot de provinciale opgave natuurbeheer behoren. Alsdan is de aanvraagperiode voor deze categorie percelen 3 maanden, maar in elk geval vóór 1 januari 2019, na het besluit van PS over de nota; “Natuur in Fryslân; haalbaar en betaalbaar.

 • 3.

  Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend met gebruikmaking van een daartoe bestemd en beschikbaar gesteld aanvraagformulier. Deze dienen te worden gericht aan gedeputeerde staten van de provincie Fryslân; t.a.v. afdeling Financieringen en Subsidies; Postbus 20120; 8900 HM LEEUWARDEN

Artikel II  

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn goedgekeurd.

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Bijlage 1  

 

 

Bijlage 1

   

Percelen categorie 1 en 2

Subsidie functie verandering

 

 

Boornbergum F 255

ja

Langweer B 3612

ja

Koudum L 144

ja

Koudum L 146

ja

Beetsterzwaag F 398

ja

Beetsterzwaag F 399

ja

Beetsterzwaag G 196

ja

Beetsterzwaag G 186

ja

Beetsterzwaag G 194

ja

Boornbergum F 252

ja

Boornbergum F 251

ja

Noordwolde N 1030

ja

Langweer O 344

ja

Giekerk C 2929

ja

Makkinga F 753

ja

Koudum L 1240

ja

.

 

Bijlage 2  

Bijlage 2 *

 

Percelen categorie 3

Subsidie functieverandering

Drogeham F 1723

Ja

Drogeham F 1724

Ja

Drogeham F 1726

Ja

Drogeham F 85

Ja

Drogeham F 82

Ja

 

 

* De aanvraagperiode voor deze percelen wordt pas opengesteld voor de SKNL zodra Provinciale Staten een scenario heeft gekozen waarvan categorie 3 (provinciaal prioritair) onderdeel uitmaakt

 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl