Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 3609Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland – Verleende Omgevingsvergunning – Industriewater Eerbeek B.V. – Kanaalweg 8 A te Eerbeek – OLO 2505701

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend aan Industriewater Eerbeek B.V., gelegen aan Kanaalweg 8 A te Eerbeek. De aanvraag betreft een revisievergunning voor een inrichting van de zuivering van het afvalwater afkomstig van de papierindustrie uit Eerbeek.

 

Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk);

- artikel 2.1, eerste lid, onder c. (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan);

- artikel 2.2, eerste lid, onder g (houtopstand te vellen of te doen vellen);

- artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) juncto artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) voor het veranderen en het in werking hebben van de inrichting na die verandering (revisie).

 

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken heeft met ingang van 23 maart 2018 gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen.

 

Geen ingekomen adviezen en/of zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging zijn geen adviezen uitgebracht en hebben wij geen zienswijzen ontvangen.

 

Geen wijziging(en) ten opzichte van het ontwerpbesluit

Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking op de dag ná de dag, waarop de beroepstermijn is verstreken.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

- bij de gemeente Brummen bij de balie in het gemeentehuis van Brummen, Engelenburgerlaan 31, 6971 BV Brummen. Zie voor de openingstijden van het gemeentehuis en voor het maken van een afspraak op www.brummen.nl;

 

- bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via het emailadres wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024 - 751 77 00.

 

De eerste dag van de terinzagelegging is 18 mei 2018.

 

Beroep en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Wanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem).

 

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;

d. de gronden van het beroep.

 

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.